Jagiellonian University Repository

Dozwolone wyjątki od swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług w wykonywaniu zawodu prawnika w Unii Europejskiej

pcg.skipToMenu

Dozwolone wyjątki od swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług w wykonywaniu zawodu prawnika w Unii Europejskiej

Show full item record

dc.contributor.author Kluczewska-Rupka, Aleksandra [USOS66934] pl
dc.date.accessioned 2016-05-31T06:28:49Z
dc.date.available 2016-05-31T06:28:49Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 2299-2383 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/27178
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Dozwolone wyjątki od swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług w wykonywaniu zawodu prawnika w Unii Europejskiej pl
dc.title.alternative The permitted exceptions to the freedom of establishment and freedom to provide services in the profession of lawyer in the European Union pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 7-26 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 26 pl
dc.identifier.weblink http://projekty.doktoranci.uj.edu.pl/materialy/zn/zn-spo%C5%82-8.pdf#page=7 pl
dc.abstract.pl Jednym z głównych celów pomysłodawców integracji europejskiej było ustanowienie rynku wewnętrznego, na których obowiązuje swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. Jednakże nakaz zapewnienia swobodnego przepływu usług oraz swobody w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej nie ma charakteru bezwzględnego. Ustawodawca unijny w przepisach Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewidział sytuacje, w których państwa członkowskie są zwolnione z zapewnienia swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług. Zgodnie z przepisami Traktatu państwa członkowskie mogą wyłączyć zastosowanie wyżej wymienionych swobód, jeżeli osoba chce podjąć działalność gospodarczą lub świadczyć usługi na terenie danego państwa członkowskiego, a ta działalność lub usługa jest związana z wykonywaniem władzy publicznej. W niniejszym artykule wskazuję, iż w kontekście powyższego wyjątku pojawiają się liczne problemy interpretacyjne, zwłaszcza w związku z wykonywaniem zawodu prawnika. Pewną pomocą są tutaj orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, który w wyrokach wyjaśnia wątpliwości państw członkowskich związane z prawidłową interpretacją tego pojęcia. Ponadto, problemy z wykładnią wyrażenia "dozwolone wyjątki od swobody przedsiębiorczości/swobody świadczenia usług" w związku z wykonywaniem zawodu prawnika próbują rozwiązać przepisy aktów prawa wtórnego (Dyrektywy 77/49 oraz Dyrektywy 98/5). W konkluzji artykułu staram się odpowiedzieć na pytanie, czy orzeczenia Trybunału oraz przepisy wspomnianych Dyrektyw są wystarczającymi narzędziami do prawidłowej interpretacji pojęcia dozwolonych ograniczeń swobód rynku wewnętrznego w wykonywaniu zawodu prawnika. pl
dc.abstract.en One of the main objectives of the creators of European integration was the establishment of the internal market, covering the entire area of the European Union without internal frontiers in which there is free movement of goods, persons, services and capital. However, an order to ensure the free movement of services and freedom of establishment and conduct of business is not absolute. EU legislator in the provisions of the Treaty on the Functioning of the EU envisaged situations in which Member States are exempt from the provision of freedom of establishment and freedom to provide services. In accordance with the provisions of the Treaty, Member States may exclude the application of the above-mentioned freedoms, if a person wants to take a business or provide services in a Member State, and this activity or service is related to the exercise of official authority. In this article, the author shows that in the context of the above exception, there are numerous problems of interpretation, especially when practicing lawyer. Some help is here the judgment of the Court of Justice of the EU, where the Court in its judgments explains the concerns of the Member States relating to the proper interpretation of the term. In addition, problems with the correct interpretation of the expression "permitted exceptions to the freedom of establishment/freedom" to provide services during the execution of the legal profession are trying to solve the provisions of secondary legislation (Directive 77/49 and Directive 98/5). In conclusion the article, the author tries to answer the question whether the judgment of the Court and the provisions of these directives are sufficient tool for the correct interpretation of the concept of permitted restrictions on the freedoms of the internal market in the exercise of the legal profession. pl
dc.subject.pl prawo Unii Europejskiej pl
dc.subject.pl swoboda przedsiębiorczości pl
dc.subject.pl swoboda świadczenia usług pl
dc.subject.pl adwokat pl
dc.subject.pl notariusz pl
dc.subject.pl Trybunał Sprawiedliwości UE pl
dc.subject.en European Union law pl
dc.subject.en freedom of establishment pl
dc.subject.en freedom to provide services pl
dc.subject.en lawyer pl
dc.subject.en notary pl
dc.subject.en the Court of Justice of the EU pl
dc.description.number 8 (1) pl
dc.identifier.eissn 2082-9213 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-05-23 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 2


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska