Jagiellonian University Repository

Czy Polskę czeka era "etycznych donosów"? : społeczno-prawne aspekty działania whistleblowera

Czy Polskę czeka era "etycznych donosów"? : ...

Show full item record

dc.contributor.author Kobroń, Łucja [USOS106562] pl
dc.date.accessioned 2016-05-31T05:51:01Z
dc.date.available 2016-05-31T05:51:01Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2299-2383 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/27171
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Czy Polskę czeka era "etycznych donosów"? : społeczno-prawne aspekty działania whistleblowera pl
dc.title.alternative "An ethical denunciations era in Poland"? : socio-legal aspects of whistleblower action pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 81-92 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 91-92 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/9c49ff75-c8b7-48ec-9a1e-66e49ed221d0#page=81 pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest przede wszystkim próba odpowiedzi na następujące pytanie: Czy istnieje realna możliwość wprowadzenia whistleblowingu w Polsce oraz na jaki zakres ochrony mogliby liczyć "etyczni donosiciele"? Autorka przedstawia pojęcie whistleblowingu oraz uregulowania prawne w krajach o długiej tradycji ochrony "etycznych donosicieli". Dokonuje również analizy poziomu ochrony whistleblowers w krajach systemu prawa common law. Ponadto, wskazuje kierunek, jaki powinny obrać polskie przepisy w zakresie ochrony whistleblowers. pl
dc.abstract.en The purpose of this article is primarily an attempt to answer the following questions: Is there a real possibility of whistleblowing in Poland, and on what scope of protection could the "ethical informers" count? The author presents the concept of whistleblowing and legal regulations in the countries with a long tradition of protection of "ethical informers". She also performs an analysis of the level of whistleblower protection in the countries of the common law system. Moreover,the author indicates the direction which the Polish regulations on the protection of whistleblowers should take. pl
dc.subject.pl whistleblowing pl
dc.subject.pl informator pl
dc.subject.pl etyczny donos pl
dc.subject.en whistleblowing pl
dc.subject.en whistleblower pl
dc.subject.en ethical denunciation pl
dc.description.number 10 (1) pl
dc.identifier.eissn 2082-9213 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-05-23 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska