Jagiellonian University Repository

Normatywny status świadczeń medycznych związanych z wysokim ryzykiem

pcg.skipToMenu

Normatywny status świadczeń medycznych związanych z wysokim ryzykiem

Show full item record

dc.contributor.author Galewicz, Włodzimierz [SAP11010843] pl
dc.contributor.author Ciszewski, Wojciech [SAP14014854] pl
dc.contributor.author Piasecki, Jan [SAP20011649] pl
dc.contributor.author Sobczyk, Arkadiusz [SAP11014189] pl
dc.contributor.author Haberko, Joanna pl
dc.contributor.author Chyrowicz, Barbara [SAP14000289] pl
dc.contributor.author Barczak-Oplustil, Agnieszka [SAP11018169] pl
dc.date.accessioned 2021-05-17T09:47:14Z
dc.date.available 2021-05-17T09:47:14Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/271382
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Normatywny status świadczeń medycznych związanych z wysokim ryzykiem pl
dc.title.alternative The normative status of high-risk medical services pl
dc.type WorkingPaper pl
dc.description.physical 1-25 pl
dc.abstract.pl Różnorakie świadczenia medyczne - na przykład chirurgiczne lub farmakologiczne - wiążą się nieraz z wysokim ryzykiem dla osób, którym są udzielane. Lecz w sytuacji szerzącej się groźnej choroby zakaźnej, takiej jak Covid-19, udzielanie potrzebnych świadczeń osobie nią zarażonej może być również związane z wysokim ryzykiem dla tych, którzy ich udzielają: dla ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek, czy ogólnie dla pracowników opieki zdrowotnej. W dalszych wzmiankach o wysokim ryzyku towarzyszącym niektórym świadczeniom medycznym będzie chodziło o ten drugi przypadek. Rozpatrując tak rozumiane "świadczenia wysokiego ryzyka", można brać pod rozwagę ich normatywny status - niejako miejsce, jakie zajmują w przestrzeni różnych wartości i powinności, obowiązków i swobód. Aby określić to normatywne stanowisko medycznych świadczeń związanych z wysokim ryzykiem, trzeba odpowiedzieć na kilka pytań. pl
dc.subject.pl obowiązek pl
dc.subject.pl supererogacja pl
dc.subject.pl COVID-19 pl
dc.subject.pl koronawirus pl
dc.subject.pl pandemia pl
dc.subject.pl ryzyko pl
dc.subject.pl profesjonalizm pl
dc.identifier.doi 10.26106/jh4d-f741 pl
dc.contributor.institution Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Karnego pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Teorii Prawa pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Discussion pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.references American Medical Association (2001), AMA Principles of Medical Ethics; https://www.ama-assn.org/about/publications-newsletters/ama-principles-medical-ethics (dostęp 22.11.2020 r.). pl
dc.references Augustynowicz A., Budziszewska-Makulska A. (2010), Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – komentarz, Warszawa. pl
dc.references Brzeziński T. (1980), Zawodowa etyka lekarska [w:] Wybrane zagadnienia z etyki i deontologii lekarskiej, T. Kielanowski (red.), Warszawa. pl
dc.references Brzeziński T. (1985), Zgoda na zabieg diagnostyczny i leczniczy [w:] Etyka i deontologia lekarska, T. Kielanowski (red.), Warszawa. pl
dc.references Bujny J. (2007), Prawa pacjenta. Między autonomią a paternalizmem, Warszawa. pl
dc.references Clark C. C. (2005), In Harm’s Way: AMA Physicians and the Duty to Treat, “Journal of Medicine and Philosophy” 30(1), 65-87; https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03605310590907066 (dostęp 22.11.2020 r.). pl
dc.references Drozdowska U. (2007), Cywilnoprawna ochrona praw pacjenta, Warszawa. pl
dc.references Dukiet-Nagórska T. (2000), Świadoma zgoda pacjenta w ustawodawstwie polskim, “Prawo i Medycyna” (6-7). pl
dc.references Dwyer J., Tsai D. (2008), Developing the duty to treat: HIV, SARS, and the next epidemic, “Journal of Medical Ethics” 34(1), 7-10; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18156511/ (dostęp 22.11.2020 r.). pl
dc.references Dyszlewska-Tarnawska A. (2010) [w:] Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, L. Ogiegło (red.), Warszawa. pl
dc.references Dzienis P. (2001), Zgoda pacjenta jako warunek legalności leczenia, “Przegląd Sądowy” (11/12). pl
dc.references Filar M. (2000), Lekarskie prawo karne, Kraków. pl
dc.references Liszewska A. (1997), Zgoda pacjenta na zabieg leczniczy, “Państwo i Prawo” (1). pl
dc.references Naczelna Izba Lekarska (2003), Kodeks Etyki Lekarskiej; https://nil.org.pl/uploaded_images/1574857770_kodeks-etyki-lekarskiej.pdf (dostęp 22.11.2020 r.). pl
dc.references Nesterowicz M. (2012), Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych, Warszawa. pl
dc.references Nesterowicz M. (2016), Prawo medyczne, Stan prawny na 1 stycznia 2016 r., Toruń. pl
dc.references Nida-Rümelin J. (1993), Ethik des Risikos [w:] Angewandte Ethik. Die Bereichsethiken und ihre theoretische Fundierung, J. Nida-Rümelin (red.), Frankfurt am Main. pl
dc.references Niemczyk S., Łazarska A. (2008), Medyczno-prawne rozważania o konkretyzacji przedmiotu zgody pacjenta, “Prawo i Medycyna” 10(3). pl
dc.references Reid L. (2005), Diminishing returns? Risk and the duty to care in the SARS epidemic, “Bioethics” 19(4), 348-361; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16222844/ (dostęp 22.11.2020 r.). pl
dc.references Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz.U. 2020 poz. 775). pl
dc.references Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 poz. 433). pl
dc.references Sąd najwyższy (1977), Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 1977 r. (sygn. I CR 70/77). pl
dc.references Sąd najwyższy (2002), Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2002 r. (sygn. I CKN 1386/00). pl
dc.references Sąd najwyższy (2003), Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2003 r. (sygn. III CK 34/02). pl
dc.references Sośniak M. (1960), Z problematyki zgody chorego na poddanie się zabiegowi leczniczemu, “Polski Tygodnik Lekarski” (46). pl
dc.references Śliwka M. (2008), Prawa pacjenta w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, Toruń. pl
dc.references Światowe Stowarzyszenie Lekarzy (2017), Deklaracja genewska światowego stowarzyszenia lekarzy, tłum. M. Czarkowski, R. Krajewski; https://nil.org.pl/uploaded_files/art_1585658759_deklaracja-genewska2.pdf (dostęp 22.11.2020 r.). pl
dc.references Świderska M. (2007), Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń. pl
dc.references Świderska M. (2010) [w:] Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, M. Nestorowicz (red.), Warszawa, 2010. pl
dc.references Tenenbaum M. (2009), Zakres autonomii osób fizycznych w możliwości dysponowania komórkami, tkankami i narządami dla celów transplantologicznych za życia oraz na wypadek śmierci [w:] Prace z Prawa Cywilnego dla uczczenia Pamięci Profesora Jana Kosika, P. Machnikowski (red.), Wrocław. pl
dc.references Upshur R, Faith K., Gibson J., Thompson A., Tracy C., Wilson K. (2005), Stand on guard for thee Ethical considerations in preparedness planning for pandemic influenza, Pandemic Influenza Working Group; http://www.jcb.utoronto.ca/people/documents/upshur_stand_guard.pdf (dostęp 22.11.2020 r.). pl
dc.references Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141). pl
dc.references Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2020 poz. 514 ze zm.). pl
dc.references Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553). pl
dc.references Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. 2002 nr 62 poz. 558). pl
dc.references Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570). pl
dc.references Varia (2003), Profesjonalizm medyczny w nowym milenium: konstytucja lekarska, tłum. M. Chorąży, A. Sochanik, “Nowotwory Journal of Oncology” 53(1); https://journals.viamedica.pl/nowotwory_journal_of_oncology/article/download/53261/39908 (dostęp 22.11.2020 r.). pl
dc.references Wnukiewicz-Kozłowska A. (2004), Eksperyment medyczny na organizmie ludzkim w prawie międzynarodowym i europejskim, Warszawa. pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych