Jagiellonian University Repository

Entanglements of law and space : an introduction

pcg.skipToMenu

Entanglements of law and space : an introduction

Show full item record

dc.contributor.author Dudek, Michał [SAP14006177] pl
dc.contributor.author Eckhardt, Piotr [USOS112024] pl
dc.date.accessioned 2021-05-14T12:49:25Z
dc.date.available 2021-05-14T12:49:25Z
dc.date.issued 2021 pl
dc.identifier.issn 0208-6069 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/271170
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Entanglements of law and space : an introduction pl
dc.title.alternative Splątania prawa i przestrzeni : wprowadzenie pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 5-13 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 11-13 pl
dc.identifier.weblink https://czasopisma.uni.lodz.pl/Iuridica/article/view/9809/9565 pl
dc.abstract.pl Wprowadzenie do tematycznego tomu Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica – poświęconego zagadnieniu prawa i przestrzeni – omawia jego zasadniczy kontekst, kładąc szczególny nacisk na aktualny stan geograficzno-prawnych analiz prowadzonych przez polskich uczonych. Ponadto wprowadzenie zwięźle przedstawia każdy z artykułów w tomie i komentuje ich wybrane aspekty, by ukazać, jak mogą być umieszczone w całym szerokim nurcie geografii prawnej. pl
dc.abstract.en Introduction to the thematic volume of Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica – devoted to the issue of law and space – provides basic context for the publication, placing special emphasis on the current state of legal geographical inquiries conducted by Polish scholars. Moreover, it briefly presents each article in the volume and comments on articles’ selected aspects to show how they can be located within the entire broad legal geography scholarship. pl
dc.subject.pl geografia prawna pl
dc.subject.pl nie-miejsca pl
dc.subject.pl Izrael–Palestyna pl
dc.subject.pl polskie Ziemie Odzyskane pl
dc.subject.pl mapowanie przestępczości pl
dc.subject.pl przestrzenna analiza przestępczości pl
dc.subject.pl sprawa Viking–Laval pl
dc.subject.pl prawo osobowe pl
dc.subject.en legal geography pl
dc.subject.en non-places pl
dc.subject.en Israel–Palestine pl
dc.subject.en Recovered Territories of Poland pl
dc.subject.en crime mapping pl
dc.subject.en spatial analysis of crimes pl
dc.subject.en Viking–Laval case pl
dc.subject.en personal law pl
dc.description.volume 94 pl
dc.description.points 20 pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.identifier.doi 10.18778/0208-6069.94.01 pl
dc.identifier.eissn 2450-2782 pl
dc.title.journal Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica pl
dc.title.volume Entanglements of law and space pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2021-05-14 pl
dc.participation Dudek, Michał: 50%; pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Socjologii Prawa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk społecznych : nauki prawne pl
.pointsMNiSW [2021 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa