Jagiellonian University Repository

Non-places and the law : a preliminary investigation

pcg.skipToMenu

Non-places and the law : a preliminary investigation

Show full item record

dc.contributor.author Dudek, Michał [SAP14006177] pl
dc.date.accessioned 2021-05-14T12:39:26Z
dc.date.available 2021-05-14T12:39:26Z
dc.date.issued 2021 pl
dc.identifier.issn 0208-6069 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/271169
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Non-places and the law : a preliminary investigation pl
dc.title.alternative Nie-miejsca i prawo : wstępne rozważania pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 15-30 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 29-30 pl
dc.identifier.weblink https://czasopisma.uni.lodz.pl/Iuridica/article/view/9810/9566 pl
dc.abstract.pl W kontekście obszernej literatury na temat koncepcji nie-miejsc Marca Augé, włącznie z jej wieloma aplikacjami w różnych dziedzinach, a także stale rozwijanych geograficzno-prawnych analiz, zaskakujące jest, że dotąd nie przeprowadzono bardziej skupionej dyskusji nad nie-miejscami i prawem. Celem tego artykułu jest rozpoczęcie wypełniania tej luki. Skupia się on na oryginalnym ujęciu koncepcji Augé i wyróżnia trzy poziomy nie-miejsc: ich obiektywny, materialny poziom (np. budynki nie-miejsc); intersubiektywny, społeczny poziom (specyficzna, wyróżniająca atmosfera nie-miejsc, taka jak panująca w nich anonimowość i poczucie zdystansowania), oraz wyłącznie indywidualny, subiektywny poziom (to, jak poszczególni ludzie oceniają konkretne nie-miejsce). W artykule przekonuje się nie tylko do tego, że Augé jest uwrażliwiony na prawo już w jego pierwotnym ujęciu nie-miejsc. Ponadto prawo – jakkolwiek bezpośrednio nieistotne dla subiektywnego poziomu – jest bardzo ważne dla poziomów obiektywnego i intersubiektywnego nie-miejsc, jako, ostatecznie, czynnik współkonstytuujący te aspekty komentowanego rodzaju miejsc. pl
dc.abstract.en In the context of the significant literature on Marc Augé’s concept of non-places, including its various applications in different disciplines, and also constantly growing legal geographical analyses, it is striking that, to date, there have been no more focused discussion on non-places and the law. This paper aims to begin filling this noticeable gap. It focuses on an original presentation of Augé’s concept and distinguishes three levels of non-places: their objective, material level (e.g. the buildings of non-places); the intersubjective, social level (the specific, distinctive feel of non-places, such as anonymity and detachment); and the purely individual, subjective level (the way particular people assess a specific non-place). The paper not only argues that Augé is already sensitive to the law in his original account of non-places, but also that the law – while directly irrelevant for the subjective level – is nevertheless very important for the objective and intersubjective levels of non-places, as, ultimately, it is a co-constituting factor of these aspects of the discussed type of sites. pl
dc.subject.pl zwrot przestrzenny pl
dc.subject.pl geografia prawna pl
dc.subject.pl Marc Augé pl
dc.subject.pl nie-miejsca pl
dc.subject.pl prawo pl
dc.subject.en spatial turn pl
dc.subject.en legal geography pl
dc.subject.en Marc Augé pl
dc.subject.en non-places pl
dc.subject.en law pl
dc.description.volume 94 pl
dc.description.points 20 pl
dc.description.publication 1,24 pl
dc.identifier.doi 10.18778/0208-6069.94.02 pl
dc.identifier.eissn 2450-2782 pl
dc.title.journal Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica pl
dc.title.volume Entanglements of law and space pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2021-05-14 pl
dc.participation Dudek, Michał: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Socjologii Prawa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk społecznych : nauki prawne pl
.pointsMNiSW [2021 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa