Jagiellonian University Repository

Po co czytać Harolda Blooma i jak, czyli o kanoniczności krytyka

pcg.skipToMenu

Po co czytać Harolda Blooma i jak, czyli o kanoniczności krytyka

Show full item record

dc.contributor.author Jarzyńska, Karina [SAP13036966] pl
dc.date.accessioned 2021-04-28T13:31:59Z
dc.date.available 2021-04-28T13:31:59Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 2083-7658 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/270012
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Po co czytać Harolda Blooma i jak, czyli o kanoniczności krytyka pl
dc.title.alternative Reading Harold Bloom - what for and how? : on canonicality of the critic pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 505-517 pl
dc.identifier.weblink https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2020/Tom-17-zeszyt-4/art/18558/ pl
dc.abstract.pl W artykule analizie poddane zostają relacje pomiędzy koncepcją kanonu literackiego Harolda Blooma a statusem jego własnej twórczości krytycznej. Rożne tematy i style pisarstwa uprawianego przez autora Lęku przed wpływem zostały scharakteryzowane i ocenione pod kątem ich kanoniczności, rozumianej jako wartość estetyczna i społeczna. Według samego Blooma teksty kanoniczne oferują także wartość duchową, za pomocą takich narzędzi jak ironia i metafora, prowokując czytelników do poznawania własnej kondycji. Artykuł zdaje także sprawę z polskiej recepcji pism Blooma oraz porusza kwestię sposobu, w jaki literatura polska jest obecna w zaprojektowanym przez niego zachodnim kanonie. Jej słaba reprezentacja domaga się odpowiedzi krytyków, którzy mogliby zaproponować własną listę dzieł, według kryteriów podobnie mocnych jak te Bloomowskie, lecz przezwyciężających jego - niejednokrotnie kolonizatorski, patriarchalny i ekskluzywistyczny - wpływ. pl
dc.abstract.en The relationship between the idea of Harold Bloom’s literary canon and the status of his own critic’s oeuvre is discussed in the article. Diverse topics and literary styles cultivated by the author of The Anxiety of Influence were characterised and evaluated from the perspective of their canonicality understood as an aesthetic and social value. According to Bloom himself, the canonical texts also offer the spiritual value with help of such tools as irony and metaphor, provoking the readers to assess their own condition. The article presents the Polish reception of Harold Bloom’s texts and examines the presence of Polish literature in the Western literary canon designed by him. Its weak representation demands response of the critics who could propose their own list of literary works based on criteria equally strong as Bloom’s ones but overcoming his oftentimes colonial, patriarchal and exclusionary influence. pl
dc.subject.pl kanon literacki pl
dc.subject.pl Harold Bloom pl
dc.subject.pl kanoniczność pl
dc.subject.pl lęk przed wpływem pl
dc.subject.pl kanon literatury polskiej pl
dc.subject.en literary canon pl
dc.subject.en Harold Bloom pl
dc.subject.en canonicity pl
dc.subject.en canon studies pl
dc.subject.en Polish literary canon pl
dc.description.volume 17 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.publication 0,83 pl
dc.identifier.doi 10.4467/23531991KK.20.039.13258 pl
dc.identifier.eissn 2353-1991 pl
dc.title.journal Konteksty Kultury pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-04-28 pl
dc.participation Jarzyńska, Karina: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk humanistycznych : literaturoznawstwo pl
.pointsMNiSW [2020 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa