Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sytuacje granicze : szczególne spotkanie pedagogiki i pedagogii

Sytuacje granicze : szczególne spotkanie pedagogiki ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Polak, Krzysztof [SAP11013895] pl
dc.contributor.editor Wiśniewska, Jolanta pl
dc.date.accessioned 2016-05-24T13:43:33Z
dc.date.available 2016-05-24T13:43:33Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7789-381-4 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/26959
dc.language pol pl
dc.title Sytuacje granicze : szczególne spotkanie pedagogiki i pedagogii pl
dc.title.alternative Borderline situations : unique encounter of education and pedagogy pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy pl
dc.description.physical 24-32 pl
dc.abstract.pl Autor analizuje istotę sytuacji granicznych z perspektywy pedagogii, rozumianej jako praktyka edukacyjna oraz pedagogiki, traktowanej jako naukowa refleksja o człowieku. Kategoria sytuacji grnicznych traktowana jest jako rama łącząca pedagogię z pedagogiką. W nich uwidacznia się mądrość człowieka i jego zdolność radzenia sobie z ich nieuchronnością. Powstaje pytanie, czy jesteśmy w stanie przygotować się na takie spotkanie. Odpowiedź jest wciąż otwarta, choć pokazana w tekście zmiana orientacji naszego życia z "dążenia do realizacji celów" na "bycie w drodze" pozwala na umiarkowany optymizm. pl
dc.abstract.en The author analyzes the essence of border situations from the perspective of pedagogics, understood as an educational and upbringing practice and pedagogy treated as a scientific reflection on the man. Category of border situation is treated as a frame linking pedagogy with pedagogics. Man's wisdom and his ability to cope with its inevitability reveals in it. The question is whether we are able to prepare for such a meeting. The answer is still open, although shown in the text reorientation of our lives from "the pursuit of the objectives" on " being on the road" allows for moderate optimism. pl
dc.subject.pl sytuacja graniczna pl
dc.subject.pl pedagogia pl
dc.subject.pl pedagogika pl
dc.subject.pl metafory życia pl
dc.subject.en border situation pl
dc.subject.en pedagogics pl
dc.subject.en pedagogy pl
dc.subject.en life metaphors pl
dc.description.series Egzystencjalne problemy człowieka współczesnego pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.container Sytuacje graniczne w biegu ludzkiego życia pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach