Jagiellonian University Repository

Experiences and emotions accompanying first-year students of master’s speech therapy studies : problem-based learning at Jagiellonian University

pcg.skipToMenu

Experiences and emotions accompanying first-year students of master’s speech therapy studies : problem-based learning at Jagiellonian University

Show full item record

dc.contributor.author Dębski, Robert [SAP11013764] pl
dc.contributor.author Matusiak, Feliks [SAP20014020] pl
dc.contributor.author Młyński, Rafał [SAP14022440] pl
dc.date.accessioned 2021-04-20T10:59:40Z
dc.date.available 2021-04-20T10:59:40Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 2300-5246 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/269329
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Experiences and emotions accompanying first-year students of master’s speech therapy studies : problem-based learning at Jagiellonian University pl
dc.title.alternative Przeżycia i emocje towarzyszące studentom pierwszego roku magisterskich studiów logopedycznych : nauczanie problemowe na Uniwersytecie Jagiellońskim pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1-17 pl
dc.description.additional Publikacja w dwóch wersjach językowych: tekst w j. ang. 1-17 ; tekst w j. pol. 18-34. Bibliogr. 16-17 ; 33-34 pl
dc.identifier.weblink https://journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/10100/8935 pl
dc.abstract.pl Nauczanie problemowe (ang. Problem-based Learning) wywarło w ostatnich latach duży wpływ na światową dydaktykę akademicką, w tym na dydaktykę logopedyczną. W Polsce zauważalnym trendem w kształceniu uniwersyteckim staje się przechodzenie od form tradycyjnych, czyli wykładów i ćwiczeń, do metody problemowej. Wciąż brakuje jednak badań adaptacji metody problemowej w warunkach polskich, w tym badań dotyczących odbioru takiej formy kształcenia przez studentów. W artykule przedstawiono badania jakościowe dotyczące przeżyć i emocji, jakie towarzyszyły sześciorgu studentom (próba celowa) pierwszego roku magisterskich studiów logopedycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim podczas wyboru studiów w formacie metody problemowej, studiowania oraz planowania pracy w zawodzie logopedy. Fenomenologiczna analiza wywiadów pogłębionych pozwoliła wyłonić tematy wiodące i peryferyjne, które mogą stać się podstawą działań zmierzających do poprawy odbioru nauczania problemowego przez studentów logopedii. pl
dc.abstract.en Problem-based Learning (PBL) has had a significant impact on tertiary education programs around the world in recent years, including programs in speech-language pathology. In Poland, the change from traditional teaching forms, such as lectures and classes, to problem-based tutorials has been a noticeable trend. There is a scarcity of research devoted to PBL adapta-tions in Poland, including research on student reception of this approach to education. The present study describes the experiences and emotions accompanying a purposive sample of six participants, first-year students of Master’s speech therapy studies at Jagiellonian University, at the time of enroll-ing in the PBL program, during their studies and when they consider their future work as speech therapists. The phenomenological analysis of in-depth interview data has made it possible to identify several lead and peripheral themes which can become the basis of actions aimed at improving stu-dent response to problem-based learning in speech pathology education. pl
dc.subject.pl problemowa metoda nauczania pl
dc.subject.pl dydaktyka akademicka pl
dc.subject.pl logopedia pl
dc.subject.pl badania fenomenologiczne pl
dc.subject.en problem-based Learning pl
dc.subject.en university education pl
dc.subject.en speech-language pathology pl
dc.subject.en phenomenological research pl
dc.description.number 9 pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.identifier.doi 10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2020.09.05 pl
dc.identifier.eissn 2391-4297 pl
dc.title.journal Logopedia Silesiana pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-04-20 pl
dc.participation Młyński, Rafał: 10%; Dębski, Robert: 60%; Matusiak, Feliks: 30%; pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2020 A]: 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa