Jagiellonian University Repository

Kochając obiekty wdzięcznie niejasne : teoria miłości Gherasima Luki

pcg.skipToMenu

Kochając obiekty wdzięcznie niejasne : teoria miłości Gherasima Luki

Show full item record

dc.contributor.author Kmiecik, Michalina [SAP14011038] pl
dc.date.accessioned 2021-04-20T07:25:55Z
dc.date.available 2021-04-20T07:25:55Z
dc.date.issued 2021 pl
dc.identifier.issn 2084-0772 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/269308
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Kochając obiekty wdzięcznie niejasne : teoria miłości Gherasima Luki pl
dc.title.alternative Loving gracefully unclear objects : Gherasim Luca’s Theory of love pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1-14 pl
dc.identifier.weblink https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/11454 pl
dc.abstract.pl Artykuł stanowi próbę zaprezentowania "teorii miłości" rumuńskiego artysty Gherasima Luki i wpisania jej w szerszy kontekst teoretycznoliterackich rozważań o przyjemności pisania/czytania. Z jednej strony prozy Luki zostają przeanalizowane pod kątem tematyzacji miłości i jej konceptualnego rozpracowywania: miłość - zdaniem pisarza - należy bowiem traktować jako najwyższy akt transgresji, aktywność rewolucyjną, pozwalającą na obnażenie mistyfikacji projektów tożsamościowych. Z drugiej strony miłość wpływa na kształt kompozycyjny i stylistyczny poematów Luki - formuje ich bujność i "rozwiązłość", uzasadnia ekscentryczność składni oraz bogactwo słownictwa. Teoria miłości skupia zatem niczym w soczewce istotne problemy awangardowych poszukiwań Luki - pozwala budować świat labilny i ontologicznie niepewny, w którym relacje międzyludzkie, a także międzyobiektalne ulegają nieustannym przeobrażeniom, a język poetycki zostaje poddany próbie permanentnego eksperymentowania. pl
dc.abstract.en The article endeavours to present the "theory of love" of the Romanian writer Gherasim Luca and to place it within the wider context of reflections on the pleasure of writing/reading in literary theory. On the one hand, Luca’s prose works are analysed taking into consideration his approaches to the theme of love and its conceptual understanding: for love, according to the writer, should be treated as the highest act of transgression, a revolutionary activity enabling us to lay bare the mystifications of identity projects. On the other hand, however, it influen-ces the composition and the style of Luca’s poems, shaping their exuberance and “debauchery”, justifying the eccentric syntax and the richness of vocabulary. The theory of love, therefore, is a lens that focuses all the important issues in Luca’s avant-garde quests: it enables him to build a labile and ontologically uncertain world, in which interpersonal and also interobject relations are always in a state of flux, and the poetic language undergoes the trial of permanent experimentation pl
dc.subject.pl awangarda pl
dc.subject.pl Gherasim Luca pl
dc.subject.pl transgresja pl
dc.subject.en avant-garde pl
dc.subject.en Gherasim Luca pl
dc.subject.en transgression pl
dc.description.volume 17 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,9 pl
dc.identifier.doi 10.31261/SSP.2021.17.11 pl
dc.identifier.eissn 2353-0928 pl
dc.title.journal Śląskie Studia Polonistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-03-01 pl
dc.participation Kmiecik, Michalina: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Teorii Literatury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk humanistycznych : literaturoznawstwo pl
.pointsMNiSW [2021 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa