Jagiellonian University Repository

Smak jako (nie)utwór : uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-310/17

pcg.skipToMenu

Smak jako (nie)utwór : uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-310/17

Show full item record

dc.contributor.author Krakowski, Mateusz pl
dc.date.accessioned 2021-04-16T11:09:24Z
dc.date.available 2021-04-16T11:09:24Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 1730-4504 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/269190
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Smak jako (nie)utwór : uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-310/17 pl
dc.title.alternative Taste as a (no)work : comments on the judgment of the Court of Justice of the European Union in case C-310/17 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 175-190 pl
dc.identifier.weblink https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/145932963/PWPM_2020_18_08_Krakowski.pdf pl
dc.abstract.pl Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany w sprawie o sygnaturze C-310/17 kategorycznie odmawia ochrony prawnoautorskiej smakowi produktu spożywczego ze względu na niewystarczającą możliwość precyzyjnej i obiektywnej identyfikacji smaku jako formy wyrażenia utworu. Autor przybliża treść wyroku, argumentację stron postępowania oraz motywy uzasadnienia przywołane przez Trybunał. Następnie rozważania te przenosi na płaszczyznę definicji pojęcia utworu ukształtowanej w polskim porządku prawnym, aby finalnie odnieść wnioski płynące z przeprowadzonej analizy do regulacji dotyczących ochrony programów komputerowych. Przyjęcie kryterium precyzyjnej i obiektywnej identyfikowalności utworu nie znajduje bowiem zaczepienia w przepisach, a może prowadzić do daleko idących konsekwencji w postaci odmówienia ochrony prawnoautorskiej utworom niematerialnym o wysokim poziomie oryginalności twórczej, a także wpływać na poziom ochrony programów komputerowych. pl
dc.abstract.en The judgment of the Court of Justice of the European Union issued in the case number C-310/17 categorically refuses copyright protection of the taste of a food product due to insufficient possibility of precise and objective identifi cation of the taste as a form of expression of the work. The author explains the content of the judgment, the arguments of the parties to the proceedings and the grounds for justification cited by the Court. Then, he considers these considerations on the plane of the definition of the concept of a work shaped in the Polish legal order and refers the conclusions from the analysis to the regulations on the protection of computer programs. Adopting the criterion of precise and objective identification of a work does not have a background in the provisions of law and may lead to far-reaching consequences in the form of denying copyright protection to intangible works with a high level of creative originality and the level of the protection of computer programs. pl
dc.subject.pl prawo autorskie pl
dc.subject.pl własność intelektualna pl
dc.subject.pl utwór pl
dc.subject.pl smak pl
dc.subject.pl ochrona programów komputerowych pl
dc.subject.pl Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pl
dc.subject.en copyright pl
dc.subject.en intellectual property law pl
dc.subject.en work pl
dc.subject.en taste pl
dc.subject.en protection of computer programs pl
dc.subject.en Court of Justice of the European Union pl
dc.description.volume 18 pl
dc.identifier.doi 10.26106/kt1e-q851 pl
dc.title.journal Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-04-16 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa