Jagiellonian University Repository

Transformacja amerykańsko-chińskich relacji politycznych i handlowych w okresie globalnej pandemii

pcg.skipToMenu

Transformacja amerykańsko-chińskich relacji politycznych i handlowych w okresie globalnej pandemii

Show full item record

dc.contributor.author Ludwikowski, Rett R. pl
dc.date.accessioned 2021-04-16T10:37:53Z
dc.date.available 2021-04-16T10:37:53Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 1730-4504 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/269184
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Transformacja amerykańsko-chińskich relacji politycznych i handlowych w okresie globalnej pandemii pl
dc.title.alternative Transformation of US-China political and trade relations during the global pandemic pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 67-94 pl
dc.identifier.weblink https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/145932963/PWPM_2020_18_03_Ludwikowski.pdf pl
dc.abstract.pl Poszukiwanie źródeł amerykańskich problemów handlowych z Chinami wiąże się z pytaniem, czy subsydia, z których korzystał chiński rząd, mogły uzasadniać nakładanie ceł wyrównawczych na gospodarki nierynkowe? W latach 80. amerykańskie sądy odrzuciły tę możliwość i uznały, że "subwencji lub dotacji nie można znaleźć w gospodarkach nierynkowych". W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy sytuacja ta zmieniła się, gdy Chiny stały się członkiem Światowej Organizacji Handlu. Główne potęgi gospodarcze zaczęły wówczas demaskować problemy z chińską polityką monetarną, kradzieżą zachodniej własności intelektualnej, a zwłaszcza próby inwestowania w Stanach Zjednoczonych ogromnych środków finansowych, które mogłyby podważyć amerykańskie bezpieczeństwo i niezależność gospodarczą. Działania odwetowe administracji Trumpa wciągnęły USA w konflikty z Chinami, które w drugiej połowie kadencji Trumpa osiągnęły poziom wojny handlowej. Artykuł analizuje jakie są perspektywy dla nieprzerwanego handlu między tymi dwoma krajami. Oczekiwania, że uda się całkowicie wyeliminować konflikty handlowe między dwiema najsilniejszymi gospodarkami są nierealistyczne. Konkurencja oznacza ciągłą rywalizację, a nie szybkie rozwiązanie wszystkich problemów między podmiotami handlowymi. Niezależnie od wyników wyborów w USA w 2020 r. również nowa administracja będzie kontynuować agresywną politykę wobec Chin, domagając się respektowania zasad uczciwego handlu. pl
dc.abstract.en The search for the origins of the American trade problems with China brings us back to the question, whether the subsidies, which were used by the Chinese government, could justify imposition of countervailing duties on non-market economies? In 1980s the American courts rejected this option and decided that "the bounties or grants cannot be found in nonmarket economies". The article explores the question whether this situation changed when China became a member of the World Trade Organization. The main economic superpowers began then exposing the problems with Chinese monetary policy, the theft of Western intellectual property, and especially attempts to invest in the United States a lot of funds which could undermine American security and economic independence. Th e retaliation of the Trump's administration involved the U.S. in conflicts with China which in the second half of Trump’s presidency reached the level of trade war. The article examines the problem what are perspectives for an uninterrupted trade between these two countries. The expectations that trade related conflicts between the two strongest economies can be fully eliminated are unrealistic. The competition means a continuous contest rather than a quick fix of all problems between the trading entities and regardless the results of the forthcoming elections in the U.S. both presidential candidates may continue the aggressive policy toward China demanding the respect for the rules of fair trade. pl
dc.subject.pl subsydia pl
dc.subject.pl manipulacja fi nansowa pl
dc.subject.pl własność intelektualna pl
dc.subject.pl globalizacja pl
dc.subject.pl handel strategiczny pl
dc.subject.pl problemy inwestycji i bezpieczeństwa pl
dc.subject.pl niezależność internetu pl
dc.subject.pl ochrona praw człowieka pl
dc.subject.pl argument tu quoque pl
dc.subject.en subsidies pl
dc.subject.en monetary manipulations pl
dc.subject.en intellectual property pl
dc.subject.en globalization pl
dc.subject.en strategic trade pl
dc.subject.en investments and security concerns pl
dc.subject.en independence of internet pl
dc.subject.en protection of human rights pl
dc.subject.en argument tu quoque pl
dc.description.volume 18 pl
dc.identifier.doi 10.26106/rfj6-k670 pl
dc.title.journal Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-04-16 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa