Jagiellonian University Repository

Multi-step arbitration clauses : the application and impact of their infringement on arbitration proceedings in Poland on the example of FIDIC Contract Conditions

pcg.skipToMenu

Multi-step arbitration clauses : the application and impact of their infringement on arbitration proceedings in Poland on the example of FIDIC Contract Conditions

Show full item record

dc.contributor.author Wojturska, Weronika [USOS296355] pl
dc.date.accessioned 2021-04-16T10:31:29Z
dc.date.available 2021-04-16T10:31:29Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 1730-4504 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/269182
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Multi-step arbitration clauses : the application and impact of their infringement on arbitration proceedings in Poland on the example of FIDIC Contract Conditions pl
dc.title.alternative Wielostopniowe klauzule arbitrażowe : zastosowanie i wpływ ich naruszenia na postępowanie arbitrażowe w Polsce na przykładzie Warunków Kontraktowych FIDIC pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 49-66 pl
dc.identifier.weblink https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/145932963/PWPM_2020_18_02_Wojturska.pdf pl
dc.abstract.pl W artykule omówiono nie tylko problematykę funkcjonowania i egzekwowalności wielostopniowych klauzul rozstrzygania sporów, ale także wpływ ich naruszenia na postępowanie arbitrażowe w prawie polskim. Zagadnienia te zaprezentowano na przykładzie Warunków kontraktowych FIDIC, które wzbudzają w ostatnich latach szczególne zainteresowanie swoją skutecznością w polskiej praktyce realizacji inwestycji infrastrukturalnych na dużą skalę. W artykule poddano rozwadze możliwe skutki prawne niezrealizowania przedarbitrażowych etapów klauzuli eskalacyjnej, przybliżając poszczególne modele interpretacyjne. W artykule starano się dowieść, że różnice w ujęciu egzekwowalności klauzul ADR mogą zniweczyć skutek wielostopniowych klauzul arbitrażowych, jeśli kontraktowy mechanizm nie będzie zaprojektowany w sposób dostatecznie precyzyjny i niebudzący wątpliwości co do intencji stron. Ze względu na brak jednolitej regulacji prawnej, także w Polsce, wielostopniowe klauzule rozstrzygania sporów w obrocie transgranicznym narażone są na rozbieżności wynikające z ujęcia poszczególnych systemów prawnych. pl
dc.abstract.en The article provides an overview of not only the issues of functioning and enforceability of multi-step dispute resolution clauses, but also the impact of their infringement on arbitration proceedings in Polish law. These issues are presented on the example of FIDIC Contracts Conditions, which in recent years has aroused particular interest in their eff ectiveness in the Polish practice of implementing infrastructural investments. The article demonstrates the possible legal consequences of the non-compliance with pre-arbitration proceedings, presenting the individual interpretive models. The article also highlights that the diff erences in the approach to the enforceability of ADR clauses may nullify the effectif the contractual mechanism is not designed in a sufficiently precise manner and does not raise doubts as to the parties' intention. Due to the lack of a uniform legal regulation, also in Poland, multi-tier arbitration clauses in cross-border trade are exposed to discrepancies resulting from the approach adopted in the different legal systems. pl
dc.subject.pl wielostopniowe klauzule rozwiązywania sporów pl
dc.subject.pl Warunki kontraktowe FIDIC pl
dc.subject.pl alternatywne metody rozwiązywania sporów pl
dc.subject.pl procedury przedarbitrażowe pl
dc.subject.en multi-step dispute resolution clauses pl
dc.subject.en Conditions of Contract for Construction FIDIC pl
dc.subject.en alternative dispute resolution pl
dc.subject.en pre-arbitration procedures pl
dc.description.volume 18 pl
dc.identifier.doi 10.26106/ed41-aq40 pl
dc.title.journal Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-04-16 pl
dc.affiliation Szkoła Doktorska Nauk Społecznych pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2020 A]: 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa