Jagiellonian University Repository

Badanie czynności skurczowej i rozkurczowej w warunkach przepływu w izolowanych naczyniach trzewnych u myszy

pcg.skipToMenu

Badanie czynności skurczowej i rozkurczowej w warunkach przepływu w izolowanych naczyniach trzewnych u myszy

Show full item record

dc.contributor.advisor Honkisz-Orzechowska, Ewelina pl
dc.contributor.author Kozioł, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2021-04-01T21:32:21Z
dc.date.available 2021-04-01T21:32:21Z
dc.date.submitted 2021-04-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/268555
dc.language pol pl
dc.title Badanie czynności skurczowej i rozkurczowej w warunkach przepływu w izolowanych naczyniach trzewnych u myszy pl
dc.title.alternative Assessment of the systolic and diastolic function under flow conditions in isolated visceral vessels in mice model pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Dysfunkcja śródbłonka jest wskaźnikiem prognostycznym jak i diagnostycznym w rozwoju niewydolności mięśnia sercowego. W naczyniach typu przewodzącego, takich jak aorta, nie zawsze są widoczne zaburzenia w funkcjonowaniu śródbłonka. Dopiero analiza naczynia obwodowego może ujawnić te nieprawidłowości nawet na wczesnym etapie rozwoju niewydolności serca. Na podstawie dotychczasowych badań stwierdzono, że wraz z postępem chorób układu sercowo-naczyniowego widoczne jest upośledzenie rozkurczu naczyń obwodowych. Rozkurcz zależny od przepływu odgrywa kluczową rolę w lokalnej średnicy naczyń.Celem niniejszej pracy była analiza fenotypu śródbłonka w tętnicy krezkowej wraz z rozwojem niewydolności serca w mysim modelu tej choroby (Tgαq*44).W badaniu zostały wykorzystane myszy na wczesnym (4-6 miesięcy) jak i późnym etapie (12-16 miesięcy) niewydolności mięśnia sercowego. Funkcje naczyń badano w izolowanych tętnicach krezkowych za pomocą miografu ciśnieniowego. Rozkurcz zależny od śródbłonka oceniono za pomocą wzrastających wartości przepływu oraz po podaniu acetylocholiny. Natomiast rozkurcz niezależny od śródbłonka oceniono po podaniu nitroprusydku sodu. Na podstawie wyników zaobserwowano, że upośledzenie rozkurczu zależnego od śródbłonka wzrasta wraz z rozwojem niewydolności mięśnia sercowego i jest bardziej widoczne po podaniu acetylocholiny, niż przy wzrastających wartościach przepływu. Zauważono również, że po inkubacji tętnic krezkowych z inhibitorem syntazy tlenku azotu, rozkurcz zależny od śródbłonka nie został całkowicie zahamowany, co może wskazywać na udział innych czynników rozkurczowych w tym procesie. Dodatkowo wykazano, że wraz z wiekiem myszy ściany tętnic krezkowych stają się sztywniejsze, co może nasilać dysfunkcję naczyń krwionośnych. pl
dc.abstract.en Endothelial dysfunction is a prognostic and diagnostic marker of heart failure development. In conduit vessels such as aorta, disturbances in the functioning of the endothelium are not always visible. The analysis of the peripheral vessel may reveal these abnormalities even at the early stage of heart failure. Based on previous studies, it can be noted that with the progression of cardiovascular diseases, impaired relaxation of vessels is visible. Flow-dependent relaxation plays a key role in local control of vessel diameter.This study aimed to analyze the phenotype of the endothelium in the mesenteric artery with the development of heart failure in a model of this disease (Tgαq*44 mice).In the study were used mice in the early (4-6 months) and late (12-16 months) stages of heart failure. Vascular function was studied in isolated mesenteric arteries using a pressure myograph. Endothelium-dependent relaxation was assessed using increasing flow and after administration of acetylcholine. Endothelium-independent relaxation was assessed after administration of sodium nitroprusside.Based on the results, it was observed that the impairment of endothelium-dependent relaxation increases with the development of heart failure and is more visible with acetylcholine administration than with increasing flow. It was also noticed that after incubating the mesenteric arteries with a nitric oxide inhibitor, endothelium-dependent relaxation was not completely inhibited, which may indicate the involvement of other relaxation factors in this process. Also, it has been shown that as mice age, the walls of the mesenteric arteries become stiffer, which may increase blood vessel dysfunction. pl
dc.subject.pl niewydolność mięśnia sercowego, rozkurcz stymulowany przepływem, sztywność tętnic, śródbłonek, tętnica krezkowa, tlenek azotu pl
dc.subject.en heart failure, flow-mediated dilation, arterial stiffness, endothelium, mesenteric artery, nitric oxide pl
dc.contributor.reviewer Honkisz-Orzechowska, Ewelina pl
dc.contributor.reviewer Walczak, Maria pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-138631-209712 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy farmacja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)