Jagiellonian University Repository

Apostazja w prawie kanonicznym Kościoła Katolickiego i w prawie polskim

pcg.skipToMenu

Apostazja w prawie kanonicznym Kościoła Katolickiego i w prawie polskim

Show full item record

dc.contributor.advisor Zarzycki, Zdzisław [SAP11015887] pl
dc.contributor.author Kozera, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2021-03-30T21:32:11Z
dc.date.available 2021-03-30T21:32:11Z
dc.date.submitted 2021-03-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/268408
dc.language pol pl
dc.title Apostazja w prawie kanonicznym Kościoła Katolickiego i w prawie polskim pl
dc.title.alternative Apostasy in canon law of the Catholic Church and in the Polish law pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca została poświęcona zagadnieniu apostazji w prawie kanonicznym Kościoła Katolickiego i w prawie polskim. Apostazja najczęściej rozumiana jest przez Polaków jako wystąpienie z Kościoła katolickiego, natomiast w Kodeksie Prawa Kanonicznego apostazja oznacza całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej i stanowi przestępstwo kanoniczne, zagrożone karą ekskomuniki. Obecnie w prawie kanonicznym nie istnieje instytucja wystąpienia z Kościoła katolickiego, a kościelne przepisy wykonawcze przewidują wyłącznie możliwość złożenia formalnego aktu wystąpienia po uprzednim popełnieniu apostazji faktycznej, co nie oznacza, że ochrzczony w kościele katolickim przestaje być wówczas katolikiem. Polska jako państwo demokratyczne, które gwarantuje każdemu m.in. wolność religijną, ma również prawnie uregulowane stosunki z Kościołem katolickim, dlatego też władza państwowa nie może ingerować w sferę wolności Kościoła katolickiego, w tym nie może oceniać skuteczności wystąpienia katolika z Kościoła katolickiego, a odpowiednie organy państwowe nie mogą domagać się usunięcia z rejestrów kościelnych danych osobowych apostatów formalnych. pl
dc.abstract.en This diploma work is devoted to the issue of apostasy in the canon law of the Catholic Church and in Polish law. Apostasy is most often understood by Poles as leaving the Catholic Church, while in the Code of Canon Law, apostasy means complete abandonment of the Christian faith and is a canonical crime, punishable by excommunication. Currently, there is no institution of formal withdrawal from the Catholic Church in canon law, and the ecclesiastical executive regulations only provide for the possibility of submitting a formal act of withdrawal from Catholic Church after having committed factual apostasy, which does not mean that the person baptized in the Catholic Church ceases to be a Catholic then. Poland as a democratic state which guarantees everyone, among others religious freedom, it also has legally regulated relations with the Catholic Church, therefore the state authority cannot interfere with the sphere of freedom of the church authority, including it cannot assess the effectiveness of a Catholic's withdrawal from the Catholic Church, and the relevant state bodies cannot demand removal of personal data of formal apostates from church registers personal. pl
dc.subject.pl apostazja, apostazja faktyczna, apostazja formalna, autonomia Kościoła, całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej, chrześcijaństwo, ekskomunika, formalny akt wystąpienia z Kościoła katolickiego, herezja, katolicyzm, Kościół katolicki, niewiara, ochrona danych osobowych, odstępstwo od wiary, odstępstwo od wspólnoty Kościoła, prawo do porzucenia wiary religijnej, prawo kanoniczne, prawo polskie, procedura wystąpienia z Kościoła, przestępstwo kanoniczne, religia, wolność religijna, wolność sumienia i religii, wolność wyznania, wiara. pl
dc.subject.en apostasy, factual apostasy, formal apostasy, Church autonomy, complete abandonment of the Christian faith, Christianity, excommunication, formal act of leaving the Catholic Church, heresy, Catholicism, the Catholic Church, unbelief, protection of personal data, withdrawal from the community of the Church, law to abandon religious faith, canon law, Polish law, procedure of leaving the Church, canonical crime, religion, religious freedom, freedom of conscience and religion, freedom of religion, faith. pl
dc.contributor.reviewer Mikuła, Maciej [SAP11019686] pl
dc.contributor.reviewer Zarzycki, Zdzisław [SAP11015887] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-146828-159061 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)