Jagiellonian University Repository

La mortelega grande, czyli "wielkie umieranie" : zaraza jako katastrofa (w) wyobraźni

pcg.skipToMenu

La mortelega grande, czyli "wielkie umieranie" : zaraza jako katastrofa (w) wyobraźni

Show full item record

dc.contributor.author Boruszkowska, Iwona [SAP14016310] pl
dc.date.accessioned 2021-03-21T17:15:39Z
dc.date.available 2021-03-21T17:15:39Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 2083-7658 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/267807
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title La mortelega grande, czyli "wielkie umieranie" : zaraza jako katastrofa (w) wyobraźni pl
dc.title.alternative La mortelega grande or the "great mortality" : pestilence as a disaster for/in the imagination pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 312-327 pl
dc.identifier.weblink https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2020/Tom-17-zeszyt-3/art/18540/ pl
dc.abstract.pl Artykuł omawia dwa literackie przykłady reprezentacji epidemii: libretto młodopolskiego pisarza i krytyka Karola Irzykowskiego Zaraza w Bergamo (1897) oraz utwór przedstawiciela polskiego futuryzmu - Bruno Jasieńskiego Palę Paryż (1928), które ukazują tendencje do pesymistycznego ujmowania rzeczywistości poprzez metaforę zarazy. Autorka wskazuje, iż zainteresowanie twórców chorobą i epidemią jako tematem literackim powraca w momentach przełomów i kryzysów. Narracje o zarazie, pladze czy innym powszechnym zagrożeniu będą w literaturze modernistycznej i międzywojennej reprezentowały właśnie narracje katastroficzne. Twórczość polskich modernistów i awangardzistów ujmuje bowiem całe spektrum katastroficznych tematów, nawet jeśli katastrofę zawęzić do plagi: morowa zaraza, zadżumione miasta i szalejące śmiertelne grypy goszczą na kartach literatury XIX i XX wieku. pl
dc.abstract.en The present paper discusses two examples of literary depictions of epidemics: the libretto Zaraza w Bergamo (1897) by Young Poland writer and critic Karol Irzykowski and the novel Palę Paryż (1928) by Polish futurist author Bruno Jasieński, with both works exemplifying the trend to use the metaphor of pestilence to create a pessimistic image of reality. The author points out that interest in disease and epidemic as a literary subject often grows in the times of radical change and crises. The narratives of pestilence, plague or other collective threat in modernist and interwar literature were examples of apocalyptic narratives. The output of Polish modernist and avant-garde writers encompassed the entire spectrum of catastrophic themes, even if the range of disasters was limited only to plagues: the Black Death, cities ravaged by the bubonic plague, and raging epidemics of deathly flu strains frequently featured on the pages of literary works produced in the 19th and the 20thcentury. pl
dc.subject.pl Karol Irzykowski pl
dc.subject.pl Bruno Jasieński pl
dc.subject.pl epidemia pl
dc.subject.pl zaraza pl
dc.subject.pl katastrofa pl
dc.subject.en epidemic pl
dc.subject.en pestilence pl
dc.subject.en disaster pl
dc.subject.en Karol Irzykowski pl
dc.subject.en Bruno Jasieński pl
dc.description.volume 17 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.4467/23531991KK.20.024.13138 pl
dc.identifier.eissn 2353-1991 pl
dc.title.journal Konteksty Kultury pl
dc.title.volume Wirus : Kulturowe reprezentacje epidemii pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-03-10 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Teorii Literatury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk humanistycznych : literaturoznawstwo pl
.pointsMNiSW [2020 A]: 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa