Jagiellonian University Repository

Ślady Zagłady - psychoanalityczne koncepcje transgeneracyjnej transmisji traumy

pcg.skipToMenu

Ślady Zagłady - psychoanalityczne koncepcje transgeneracyjnej transmisji traumy

Show full item record

dc.contributor.advisor Dobroczyński, Bartłomiej [SAP11010748] pl
dc.contributor.author Żachowska, Urszula pl
dc.date.accessioned 2021-03-08T22:33:32Z
dc.date.available 2021-03-08T22:33:32Z
dc.date.submitted 2021-03-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/266819
dc.language pol pl
dc.title Ślady Zagłady - psychoanalityczne koncepcje transgeneracyjnej transmisji traumy pl
dc.title.alternative Traces of Shoah - psychoanalytic conecpets of transgenerational transmission of trauma pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest przybliżenie wybranych w toku przeglądu literatury psychoanalitycznych koncepcji transgeneracyjnego przekazu traumy na przykładzie traumy Holokaustu oraz próba uwspólnienia obrazu tego zjawiska. Wychodząc od założenia wszechobecności Zagłady w imaginarium kultury polskiej - w dyskursach potocznych, artystycznych i naukowych, stwierdza się niemożność przepracowania tegoż urazowego materiału. Aby możliwym stała się społeczna praca reparacyjna konieczne jest zrozumienie długoterminowych konsekwencji ekstremalnej traumy zarówno dla indywiduum, jak i międzypokoleniowego jej przekazu, objawiającego się w zakłóceniach życia psychicznego kolejnych pokoleń. W obrębie empirycznej psychologii występują sprzeczne stanowiska co do istnienia takiej transmisji oraz tego jakie mechanizmy miałyby za nią odpowiadać. Odpowiedzią na te niespójności może stać się rama psychoanalitycznego myślenia. Umożliwia ono teoretyzację niemożliwego do usymbolizowania charakteru traumy wraz z jej konsekwencjami. W pracy przedstawione zostaną wybrane koncepcje, uszeregowane w sposób oddający przejście od podejść skupionych na wewnątrzpodmiotowych mechanizmach, poprzez ujęcia relacyjne i intersubiektywne, aż po otwarcie na szerszy obszar transmisji w postaci procesu świadczenia. W pracy teoretycznej nad tematyką zjawiska transgeneracyjnej transmisji traumy pojawia się rodzaj etycznego imperatywu, wezwania do współświadczenia nie tylko doświadczeniom ofiar, ale również kolejnym pokoleniom. Aby pomyślnie prowadzić do terapeutycznego przepracowania musi wiązać się to z włączaniem kontekstów społecznych i politycznych. pl
dc.abstract.en The aim of the paper is to present the concepts of transgenerational transmission of trauma selected in the course of the review of the psychoanalytical literature and an attempt to cohere the image of this phenomenon. The work stems from the observation of the omnipresence of the Holocaust in the imaginary of Polish culture. By now it is impossible to collectively work-through this trauma. Necessarily we need to understand the long-term consequences of an extreme trauma. There are contradictions within empirical psychology regarding the existence and mechanisms of such transmission. Psychoanalytic thinking can contribute to this by enabling the theoretization of the unsymbolizable nature of trauma and its consequences. The paper summarizes by identifying an ethical imperative emerging form theoretical work on the subject: a call to witness the experiences of victims and their descendants, leading to a working-through process, which inevitably has to incorporate social and political contexts. pl
dc.subject.pl psychoanaliza, trauma, transgeneracyjna transmisja traumy, Zagłada, Holokaust, powtórzenie, symbolizacja, przepracowanie pl
dc.subject.en psychoanalysis, trauma, transgenerational transmission of trauma, Shoah, Holocaust, repetition, symbolization, working-through pl
dc.contributor.reviewer Dobroczyński, Bartłomiej [SAP11010748] pl
dc.contributor.reviewer Opoczyńska-Morasiewicz, Małgorzata [SAP11015580] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-146784-197059 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy psychologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)