Jagiellonian University Repository

Dynamika akumulacji metabolitów wtórnych (kwasów fenolowych, flawonoidów, katechin) w kulturach wytrząsanych odmian hodowlanych Hypericum perforatum L

pcg.skipToMenu

Dynamika akumulacji metabolitów wtórnych (kwasów fenolowych, flawonoidów, katechin) w kulturach wytrząsanych odmian hodowlanych Hypericum perforatum L

Show full item record

dc.contributor.advisor Kwiecień, Inga [SAP20002565] pl
dc.contributor.author Kulig, Damian pl
dc.date.accessioned 2021-03-08T22:32:02Z
dc.date.available 2021-03-08T22:32:02Z
dc.date.submitted 2020-07-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/266817
dc.language pol pl
dc.title Dynamika akumulacji metabolitów wtórnych (kwasów fenolowych, flawonoidów, katechin) w kulturach wytrząsanych odmian hodowlanych Hypericum perforatum L pl
dc.title.alternative Accumulation dynamics of secondary metabolites (phenolic acids, flavonoids, catechins) in agitated cultures of cultivars of Hypericum perforatum L pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum L.) jako gatunek zawierający w swym składzie liczne związki chemiczne o różnorodnej aktywności biologicznej, jest często wykorzystywany w lecznictwie ludowym jak i medycynie konwencjonalnej. Ze względu na obecność takich metabolitów jak hyperycyna, hyperforyna, hyperozyd, rutyna czy kwercetyna dziurawiec jest rośliną wzbudzającą duże zainteresowanie naukowców. Badania biotechnologiczne skupiają się na mikrorozmnażaniu wyselekcjonowanych roślin oraz na stymulacji akumulacji metabolitów wtórnych w kulturach in vitro dziurawca. Celem pracy było prowadzenie kultur wytrząsanych trzech odmian hodowlanych Hypericum perforatum (Elixir, Helos i Topas) przez okres od jednego do pięciu tygodni na podłożu hodowlanym wg Murashige i Skoog z dodatkiem różnych stężeń kwasu 1-naftylooctowego (NAA) i 6-aminobenzylopuryny (BAP) a następnie analiza dynamiki akumulacji w biomasie metabolitów wtórnych z grupy kwasów fenolowych, flawonoidów i katechin.We wszystkich ekstraktach potwierdzono obecność tych samych związków: 5 kwasów fenolowych, 6 flawonoidów i 2 katechin. Obecność kwasu wanilinowego potwierdzono tylko w kilku ekstraktach. Dominującym ilościowo związkiem we wszystkich ekstraktach była kwercetyna (maks. 2233,1; 2780,8; 1969,7 mg/100g s.m. dla Elixir, Helos i Topas). Najwyższą całkowitą zawartość kwasów fenolowych 545,3 mg/100 g s.m. potwierdzono dla odmiany Helos, flawonoidów 2987,0 mg/100 g s.m. dla odmiany Helos oraz katechin 712,0 mg/100 g s.m. również dla odmiany Helos. Podłożem w największym stopniu sprzyjającym akumulacji metabolitów był wariant MS zawierający najniższe (0,1 mg/l) testowane stężenie BAP i NAA. Dla większości metabolitów optymalnym czasem prowadzenia hodowli był okres od trzeciego do piątego tygodnia. Wyniki wykazały odmianą hodowlaną Hypericum perforatum o najwyższym potencjale biosyntetycznym jest odmiana Helos. pl
dc.abstract.en St. John's Wort (Hypericum perforatum L.) as a species containing numerous chemical compounds of various biological activity, is often used in folk treatment and conventional medicine. Due to the presence of such metabolites as hyperycin, hyperforin, hyperoside, rutoside or quercetin, St. John's wort is a plant of great scientific interest. Biotechnology research focuses on micropropagation of selected plants and on stimulation of secondary metabolite accumulation in in vitro cultures of St. John's wort.The aim of the study was to conduct agitated cultures of three cultivars of Hypericum perforatum (Elixir, Helos and Topas) for a period of one to five weeks on culture medium according to Murashige and Skoog with the addition of various concentrations of 1-naphthylacetic acid (NAA) and 6-aminobenzylpurine (BAP) and then analysis of the dynamics of accumulation in the biomass of secondary metabolites from the group of phenolic acids, flavonoids and catechins.The presence of the same compounds in all extracts was confirmed: 5 phenolic acids, 6 flavonoids and 2 catechins. The presence of vanillic acid has been confirmed in only a few extracts. Quercetin was the quantitative dominant compound in all extracts (max. 2233.1; 2780.8; 1969.7 mg/100g dry weight for Elixir, Helos and Topas). The highest total phenolic acid content of 545.3 mg/100 g dry weight was confirmed for the Helos cultivar, flavonoids 2987.0 mg/100 g dry weight for the Helos cultivar and catechins 712,0 mg/100 g dry weight also for the Helos cultivar. The most favorable medium for metabolites accumulation was the MS variant containing the lowest (0.1 mg/l) BAP and NAA concentration. For most metabolites, the optimal culturing time was the period from the third to the fifth week. The results showed the cultivar Hypericum perforatum with the highest biosynthetic potential is the Helos. pl
dc.subject.pl dziurawiec zwyczajny, odmiany hodowlane, kultury wytrząsane, akumulacja metabolitów, kwercetyna pl
dc.subject.en St. John's wort, cultivars, agitated cultures, accumulation of metabolites, quercetin pl
dc.contributor.reviewer Kwiecień, Inga [SAP20002565] pl
dc.contributor.reviewer Szopa, Agnieszka [SAP20012141] pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-138633-132192 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy farmacja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)