Jagiellonian University Repository

"Oddać Césaire’owi, co cesarskie" : o pomijanych interpretacjach głosów postkolonialnych

pcg.skipToMenu

"Oddać Césaire’owi, co cesarskie" : o pomijanych interpretacjach głosów postkolonialnych

Show full item record

dc.contributor.author Mrowińska, Agata [USOS145057] pl
dc.date.accessioned 2021-03-03T13:23:32Z
dc.date.available 2021-03-03T13:23:32Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2083-7658 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/266455
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title "Oddać Césaire’owi, co cesarskie" : o pomijanych interpretacjach głosów postkolonialnych pl
dc.title.alternative "Render unto Césaire the things that are caesar's" : on the neglected interpretations of postcolonial voices pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 376-388 pl
dc.identifier.weblink https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2019/Tom-16-zeszyt-3/art/16209/ pl
dc.abstract.pl Artykuł rozpatruje problem interpretacji literatury klasyfikowanej jako postkolonialna przez polską i europejską krytykę literacką wraz z kwestią oddawania głosu autorom pochodzącym z byłych kolonii. Przykładem jest tu wizerunek i pisarstwo jednego z najbardziej eminentnych twórców tej literatury, martynikańskiego poety i polityka Aimé Césaire'a. Jako powszechnie znany w naukach humanistycznych przedstawiciel ruchu negritude stał się ofiarą pojęcia, które sam stworzył: ideologiczne, uproszczone rozumienie, popularyzowane przez inne wielkie postaci tego ruchu, narzuciło schemat, jakim należy posługiwać się przy lekturze dzieł Césaire'a. Proponując ponowne odczytanie poematu "Powrót do rodzinnego kraju", staram się w artykule przekroczyć jego zastane analizy i ograniczenia dotychczasowych tłumaczeń w celu rzeczywistego oddania głosu, który wpisano w tekst. pl
dc.abstract.en This article examines the problem of interpretation of literature classified as postcolonial by Polish and European literary criticism along with the issue of giving voice to authors from the former colonies. The public image and the work of one of the most eminent authors of this kind of literature, the Martinique poet and politician Aimé Césaire, serves as an example. As a well-known representative of the negritude movement in the humanities, he became a victim of the concept that he himself created - an ideological, simplified understanding, popularized by other great figures of this movement, introduced a pattern that became obligatory when reading Césaire's works. By proposing a rereading of the epic "Notebook of a Return to the Native Land", the article attempts to overcome earlier analyses and the limitations of existing translations in order to accurately represent the voice that is inscribed into the text. pl
dc.subject.pl iteratura postkolonialna pl
dc.subject.pl literatura karaibska pl
dc.subject.pl krytyka postkolonialna pl
dc.subject.pl négritude pl
dc.subject.pl surrealizm pl
dc.subject.en postcolonial literature pl
dc.subject.en Caribbean literature pl
dc.subject.en postcolonial critique pl
dc.subject.en négritude pl
dc.subject.en surrealism pl
dc.description.volume 16 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 0,9 pl
dc.identifier.doi 10.4467/23531991KK.19.034.11738 pl
dc.identifier.eissn 2353-1991 pl
dc.title.journal Konteksty Kultury pl
dc.title.volume Postkolonializm : potrzeba uważności pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-02-18 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa