Jagiellonian University Repository

Are the earth magnetic field and Schumann resonance matter to global human activity?

Are the earth magnetic field and Schumann resonance ...

Show full item record

dc.contributor.author Micek, Stanisław [SAP11003073] pl
dc.contributor.author Micek, Grzegorz [SAP11018966] pl
dc.date.accessioned 2015-01-22T15:11:08Z
dc.date.available 2015-01-22T15:11:08Z
dc.date.issued 2005 pl
dc.identifier.issn 1895-9091 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/2661
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Are the earth magnetic field and Schumann resonance matter to global human activity? pl
dc.title.alternative Czy pole magnetyczne ziemi i rezonanse Schumanna mają związek z globalną aktywnością człowieka? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 301-306 pl
dc.identifier.weblink http://bams.cm-uj.krakow.pl/wp/wp-content/uploads/2013/12/bams-1-2.pdf pl
dc.abstract.pl W pracy badany jest wpływ na układy biologiczne Ziemi słabych pól elektromagnetycznych o ekstremalnie niskich częstotliwościach (ELF) wytworzonych przez rezonanse Schumanna (AC) w obecności stałych (DC) pól magnetycznych. Przedstawiono próbę wyjaśnienia większej aktywności ludzi na Ziemi przy pomocy efektu jonowego rezonansu cyklotronowego (ICR). Pokazano też wpływ rezonansu cyklotronowego na zmienność rytmu serca i na związek jonowy NaCI. Przyjmując stałe pole magnetyczne na Ziemi zgodnie z modelem IGRF oraz naturalne zmienne pole magnetyczne pochodzące z rezonansów Schumanna, znaleziono obszary występowania rezonansu cyklotronowego. Obszary te można korelować z miejscami o większym współczynniku urodzeń, strukturą wiekową ludności i z konfliktami zbrojnymi. Wynik analizy wskazuje na to, że globalna aktywność człowieka może być połączona z wpływem pól magnetycznych. pl
dc.abstract.en Weak oscillating electromagnetic flelds at extremely Iow frequency (ELF) induced by Schumann (AC) resonance and static (DC) magnetic fields are investigated in exerting a possible effect on biological systems on the Earth. An attempt is made to explain higher human activity on the Earth as the result of ion cyclotron resonance (ICR) conditions. The effect of cyclotron resonance on heart rate variability (HRV) and ion solution of NaCI is also shown. From IGRF model of DC magnetic field on the Earth and from frequency of Schumann resonance AC, regions of cyclotron resonance were estimated. These regions can be correlated with birth rate, population structure and armed conflicts. The result of the analysis indicates that a global human activity could be associated with influence of magnetic fields. pl
dc.subject.pl rytm serca pl
dc.subject.pl jonowy rezonans cyklotronowy pl
dc.subject.pl rezonans Schumanna pl
dc.subject.pl współczynnik urodzeń pl
dc.subject.pl konflikty zbrojne pl
dc.subject.en HRV pl
dc.subject.en ICR pl
dc.subject.en Schumann resonance pl
dc.subject.en IGRF model pl
dc.subject.en geomagnetic field pl
dc.subject.en birth rate pl
dc.subject.en death rate pl
dc.subject.en HIV/AIDS pl
dc.subject.en armed conflict pl
dc.description.volume 1 pl
dc.description.number 1-2 pl
dc.identifier.eissn 1896-530X pl
dc.title.journal Bio-Algorithms and Med-Systems pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2015-01-21 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)