Jagiellonian University Repository

Apofatyka w fenomenologicznych rozważaniach o sztuce

pcg.skipToMenu

Apofatyka w fenomenologicznych rozważaniach o sztuce

Show full item record

dc.contributor.author Krawiec, Andrzej [USOS199458] pl
dc.date.accessioned 2021-02-16T17:18:11Z
dc.date.available 2021-02-16T17:18:11Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 1689-4286 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/265098
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Apofatyka w fenomenologicznych rozważaniach o sztuce pl
dc.title.alternative Apophatic theology in phenomenological considerations about art pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 80-110 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 106-109 pl
dc.identifier.weblink http://www.magazynhybris.com/images/teksty/51/H51.XX.KRAWIEC.pdf pl
dc.abstract.pl W fenomenologii coraz częściej obserwujemy zainteresowanie filozofów wczesną myślą chrześcijańską - w tym apofatyką - co nie pozostaje bez wpływu na pojmowanie roli i znaczenia sztuki. "Niewidzialność" w sztuce oraz objawienie Boga poprzez dzieło artystyczne stanowi tajemnicę, wobec której tradycyjne modele estetyki filozoficznej nie znajdują w pełni satysfakcjonujących wyjaśnień. Teologia negatywna - wraz z kluczową dla niej drogą apofatyczną - wnosi do współczesnych debat estetycznych nową perspektywę rozumienia dzieła sztuki, a jej "redukcyjne" zastosowanie odnajdujemy zwłaszcza w teorii ikony. Analiza ikony dokonana przez Pawła Florenskiego w wielu punktach wykazuje zbieżność z kategorią "fenomenu przesyconego" Jeana-Luca Mariona, a redukcja henologiczna Henry’ego Duméry’ego - uzupełniająca i zarazem przekraczająca redukcje Edmunda Husserla - rozszerza horyzont "niewidzialnego" wymiaru sztuki o relację, jaką duch (inteligibilność) nawiązuje z Transcendencją. W niniejszym artykule wskazuję na spójność współczesnej refleksji fenomenologicznej z wczesnochrześcijańską apofatyką oraz teorią ikony, a także stawiam pytania o zasadność i przydatność tak skonstruowanej koncepcji estetyczno-teologicznej jako ogólnej filozoficznej teorii sztuki. pl
dc.abstract.en In the field of phenomenology philosophers more and more frequently show interest in early Christian thought - including apophatic theology -which, in result, affects the understanding of the role and significance of art. "Invisibility" in art and the manifestation of God through the work of art is a mystery which cannot be satisfactorily explained by traditional philosophical aesthetic models. Negative theology, together with its key apophatic way brings a new perspective of understanding art into contemporary aesthetic debates. Its 'reductive' application can be found especially in the theory of the icon. Paweł Florenski's icon analysis and Jean-Luc Marion's category of the "saturated phenomenon" converge in many points. Henry Duméry’s henological reduction which is complementary to, but at the same time exceeds Edmunda Husserl's reductions, extends the horizon of the "invisible" dimension of art by the relation the Spirit (intelligibility) makes with Transcendence. In the article I will show the cohesion of contemporary phenomenological thought, early Christian apophatics and the theory of the icon. I will also consider whether an aesthetic and theological framework so structured could be valid and useful as a general philosophical theory of art. pl
dc.subject.pl apofatyka pl
dc.subject.pl Duméry pl
dc.subject.pl fenomenologia pl
dc.subject.pl Florenski pl
dc.subject.pl Marion pl
dc.subject.pl sztuka pl
dc.subject.en apophatic theology pl
dc.subject.en Duméry pl
dc.subject.en phenomenology pl
dc.subject.en Florenski pl
dc.subject.en Marion pl
dc.subject.en art pl
dc.description.volume 4 (51) pl
dc.title.journal Hybris pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-02-05 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2020 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska