Jagiellonian University Repository

"Jak oni się wynoszą… jak oni się wynoszą…"

pcg.skipToMenu

"Jak oni się wynoszą… jak oni się wynoszą…"

Show full item record

dc.contributor.author Węgrzyn, Iwona [SAP11016652] pl
dc.date.accessioned 2021-02-09T12:49:28Z
dc.date.available 2021-02-09T12:49:28Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 0035-9602 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/262946
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title "Jak oni się wynoszą… jak oni się wynoszą…" pl
dc.title.alternative "How they betake themselves off... how tey betake themselves off..." pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 331-335 pl
dc.description.additional Dotyczy: Tadeusz Budrewicz, Pogrzeby pisarzy polskich w XIX wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2019 pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/dlibra/publication/135111/edition/118111/content pl
dc.abstract.pl Artykuł przynosi omówienie głównych tez książki Tadeusza Budrewicza pt. Pogrzeby pisarzy polskich w XIX wieku (Kraków 2019) oraz wskazuje na perspektywę badań nad kulturowym kontekstem tradycji funeralnych epoki. Analizie podlega polityczna i społeczna rola wydarzeń takich jak pogrzeby pisarzy, ale także uwzględnienie jej wymiaru kulturotwórczego. pl
dc.abstract.en The article discusses the main theses of Tadeusz Budrewicz's book Funerals of Polish writers in the 19th century (Krakow 2019) and points to the perspective of research on the cultural context of the funeral traditions of the era. The political and social role of events such as the funerals of writers is analyzed, as well as taking into account its cultural dimension. pl
dc.subject.pl tradycje funeralne XIX w. pl
dc.subject.pl pogrzeby pisarzy pl
dc.subject.pl Tadeusz Budrewicz pl
dc.subject.en funeral traditions in 19th century pl
dc.subject.en funeral of writters pl
dc.subject.en Tadeusz Budrewicz pl
dc.description.volume 61 pl
dc.description.number 3 (360) pl
dc.description.points 10 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.identifier.doi 10.24425/rl.2020.135111 pl
dc.identifier.eissn 2300-1968 pl
dc.title.journal Ruch Literacki pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-02-02 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Kultury Literackiej Pogranicza pl
dc.subtype Overview pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2020 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0