Jagiellonian University Repository

Nazwy stacji drogi krzyżowej (przemiany struktury i funkcji w XX wieku)

pcg.skipToMenu

Nazwy stacji drogi krzyżowej (przemiany struktury i funkcji w XX wieku)

Show full item record

dc.contributor.author Sieradzka-Mruk, Agnieszka [SAP11016649] pl
dc.date.accessioned 2021-01-20T10:57:26Z
dc.date.available 2021-01-20T10:57:26Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 0078-4648 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/260983
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Nazwy stacji drogi krzyżowej (przemiany struktury i funkcji w XX wieku) pl
dc.title.alternative Names of stations in service of Way of the cross (changes of structure and function in XX century) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 179-192 pl
dc.identifier.weblink https://onomastica.ijp.pan.pl/index.php/ONOM/article/view/292/284 pl
dc.abstract.pl Nazwy stacji mogą funkcjonować jako tytuły obrazów czy rzeźb, umieszczonych na trasie odprawiania drogi krzyżowej, albo jako śródtytuły w tekstach rozważań używanych w tym nabożeństwie. Artykuł koncentruje się na drugim wymienionym znaczeniu, jednakże tendencje rozwojowe obu rodzajów nazw są podobne. Opracowanie opiera się na materiale około 200 tekstów opublikowanych od początku XX wieku do chwili obecnej (2020 r.), Należy zauważyć, że XX wiek jest uważany za okres szczególnie burzliwych przemian w dyskursie religijnym. W artykule opisano funkcje nazw, strukturę składniową oraz właściwości stylistyczne, takie jak używanie archaizmów i kolokwializmów. Zjawiska te są rozważane na tle przemian społecznych i kulturowych. Na początku badanego okresu częste były stosunkowo długie tytuły precyzyjnie informujące o danym wydarzeniu z użyciem słownictwa ekspresywnego i wartościującego. Stopniowo ustąpiły one nazwom krótkim i schematycznym. Po soborze watykańskim II pojawił się nowy typ nazw, których celem jest przyciągnięcie uwagi odbiorcy i ukierunkowanie jego interpretacji. Posługują się one zagadką, aluzją czy kontrastem itp. Odbiorca zyskuje satysfakcję z rozszyfrowania zagadki czy znalezienia źródła cytatu lub aluzji. Zjawiska te znamy z badań nad językiem literatury pięknej i prasy, ale wiążą się one także z tendencjami obecnymi w nurcie tzw. nowej ewangelizacji. pl
dc.abstract.en Names of stations in service of Way of the Cross are used as titles of pictures and sculptures or they are used as titles of parts of meditations, each corresponding to a particular incident in the Passion of Christ. The article concerns this second meaning, but trends of development of both kinds of the names are similar. The study is based on material of about 200 texts of the service published from the beginning of the 20th century to the present day. The purpose of the paper is to describe changes that took place during the 20th century, which was a period of particularly turbulent changes in religious discourse. The article deals with function, syntactic structure and features of style, such as using of archaic or colloquial vocabulary. These properties are considered in connection with social and cultural changes. At the beginning of the analyzed period relatively long titles were frequent, informing about the particular incident and using expressive and valuing lexis. Those titles gradually gave way to use of short, schematic names. After the Second Vatican Council the new type of titles has appeared. Their purpose is to attract attention of a recipient. They are based on puzzles, contrast, allusions etc. Therefore, the recipient gets satisfaction from deciphering the puzzle or finding the source of the quote or allusion. These phenomena are known from research on the language of press or fiction, but at the same time it overlaps with current trends in the so-called new evangelization. pl
dc.subject.pl ideonimy pl
dc.subject.pl droga krzyżowa pl
dc.subject.pl język religijny pl
dc.subject.en ideonyms pl
dc.subject.en stations of the cross pl
dc.subject.en religious language pl
dc.description.volume 64 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.17651/ONOMAST.64.14 pl
dc.title.journal Onomastica pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-01-14 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk humanistycznych : językoznawstwo pl
.pointsMNiSW [2020 A]: 70


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa