Jagiellonian University Repository

Information behavior in crisis situations

pcg.skipToMenu

Information behavior in crisis situations

Show full item record

dc.contributor.author Krakowska, Monika [SAP11018381] pl
dc.date.accessioned 2021-01-18T12:47:23Z
dc.date.available 2021-01-18T12:47:23Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 0324-8194 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/260791
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode *
dc.title Information behavior in crisis situations pl
dc.title.alternative Zachowania informacyjne w sytuacjach kryzysowych pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 61-85 pl
dc.identifier.weblink http://ojs.sbp.pl/index.php/zin/article/view/716/697 pl
dc.abstract.pl Cel/Teza: Artykuł dotyczy problematyki badań nad zachowaniami informacyjnymi podczas kryzysów, konfliktów i katastrof. Zawiera teoretyczne rozważania dotyczące identyfikacji heterogenicznych aktywności informacyjnych oraz próbę zdefiniowania i charakterystyki zróżnicowanych sytuacji kryzysowych. Koncepcja/Metody badań: Zastosowano podejście jakościowe, a także metody/techniki: krytyczny przegląd literatury określający zakres (scoping review), analizę pojęciową i analizę tematyczną. Jakościowa analiza treści dotyczyła wybranych, reprezentatywnych publikacji z lat 2001-2020. Wyniki i wnioski: Badania zachowań informacyjnych w różnych sytuacjach kryzysowych stanowią istotny obszar badawczy nauki o informacji. Jednak eksploracje dotyczą ograniczonego pola poszukiwań, które należy rozszerzyć o wieloaspektowe zagadnienia związane z indywidualnymi i zbiorowymi zachowaniami informacyjnymi we współczesnych sytuacjach kryzysowych, a także w obliczu katastrof. Oryginalność/Wartość poznawcza: Artykuł stanowi pierwszą próbę analizy pojęciowej i koncepcyjnej zachowań informacyjnych w sytuacjach kryzysowych. Omówiono różne rodzaje kryzysów i działań informacyjnych podejmowanych w sytuacjach kryzysowych, aby stworzyć teoretyczny i praktyczny fundament dla przyszłych badań zachowań informacyjnych. pl
dc.abstract.en Purpose/Thesis: The article presents the scholarship on information behavior during crises, conflicts and disasters. It includes theoretical reflection on the subject of identifying heterogeneous information activities and attempts to define and characterize various crisis situations. Approach/Methods: The presented research employs qualitative approach, and methods/techniques: scoping literature review, conceptual analysis and thematic analysis. The data sample comprised selected, representative publications from 2001-2020. Results and Conclusion: Research on information behavior in various crisis situations is an im-portant research area of information science. However, it remains understudied; the field should be expanded to account for multifaceted issues of individual and collective informational behavior in contemporary crisis situations and disasters. Originality/Value: The article is the first theoretical and conceptual analysis of information be-havior in crisis situations. The article discusses various types of crises and information activities undertaken in crisis situations to develop a theoretical and practical foundation for future research on information behavior pl
dc.subject.pl analiza jakościowa pl
dc.subject.pl jakościowa analiza treści pl
dc.subject.pl jakościowa analiza zawartości pl
dc.subject.pl katastrofa pl
dc.subject.pl kryzys pl
dc.subject.pl sytuacje kryzysowe pl
dc.subject.pl zachowania informacyjne pl
dc.subject.en crisis pl
dc.subject.en disaster pl
dc.subject.en crisis situation pl
dc.subject.en qualitative analysis pl
dc.subject.en information behavior pl
dc.subject.en qualitative content analysis pl
dc.description.volume 58 pl
dc.description.number 2A (116A) pl
dc.description.publication 1,7 pl
dc.identifier.doi 10.36702/zin.716 pl
dc.identifier.eissn 2392-2648 pl
dc.title.journal Zagadnienia Informacji Naukowej pl
dc.title.volume Numer specjalny : Sytuacje kryzysowe a nauka o informacji pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2021-01-16 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Studiów Informacyjnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2020 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa