Jagiellonian University Repository

Engramy ciała : poetyka notek bólowych zachowanych w archiwum Aleksandra Wata

pcg.skipToMenu

Engramy ciała : poetyka notek bólowych zachowanych w archiwum Aleksandra Wata

Show full item record

dc.contributor.author Kmiecik, Michalina [SAP14011038] pl
dc.date.accessioned 2021-01-18T11:26:53Z
dc.date.available 2021-01-18T11:26:53Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/260766
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Engramy ciała : poetyka notek bólowych zachowanych w archiwum Aleksandra Wata pl
dc.title.alternative Engrams of the body : the poetics of pain notes in Aleksander Wat’s archive pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 114-129 pl
dc.description.additional Czasopismo dwujęzyczne (polsko- i anglojęzyczne). W wersji anglojęzycznej artykuł na stronach: 70-85 pl
dc.identifier.weblink http://fp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/MKmiecik_EngramyCialaPoetykaNotekBolowych_ForumPoetyki_21_2020.pdf pl
dc.identifier.weblink http://fp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/MKmiecik_EngramsOfTheBody_ForumOfPoetics_21_2020.pdf pl
dc.abstract.pl Artykuł skupia się na mikroanalizie jednej z rękopiśmiennych "notek bólowych" Aleksandra Wata (datowanej na 8 grudnia, zachowanej w archiwum pisarza w Beinecke Library). Rozważam zarówno kwestię jej genologicznego przyporządkowania, które - ze względu na fragmentaryczność, wyrywkowość, dziennikowość zapisu (a jednocześnie umieszczenie jej poza ustabilizowaną formą dziennika) - nie zmierza do włączenia jej w żadną większą całość. "Nieprzynależność" notki i innych analogicznych zapisów zdaje się kształtować ich swoistą poetykę. Posiłkując się rozpoznaniami poststrukturalnej genologii i teorią zbiorów rozmytych, proponuję uznać notkę za swoisty gatunek dryfujący, który istnieje w wielu kontekstach genologicznych jednocześnie, tworząc także własną, "pojedynczą" formę. Zainspirowana rozważaniami o cielesności Jean-Luca Nancy’ego oraz krytyką somatyczną Adama Dziadka, chciałabym określić ją mianem "engramu ciała". Na przykładzie wyizolowanej "notki bólowej" zastanawiam się zatem nad możliwością użycia tej kategorii w kontekście zarówno rekonstruowania genetyki tekstu, jak i dokonywania przykładowej rytmoanalizy prozy. pl
dc.abstract.en The article focuses on the microanalysis of one of Aleksander Wat’s handwritten "pain notes" (dated December 8, Wat’s archive at the Beinecke Library). I discuss the note’s genological classification, which - due to fragmentation, randomness, and the very nature of the diary entry (and at the same the fact that it eludes this classification) - may not really be consid-ered part of a larger whole. The "non-belonging" of the note and other similar notes seems to influence their poetics. Drawing on the findings of post-structural genology and the theory of fuzzy sets, I propose to see the note as a fuzzy genre that exists in many genological contexts at the same time and also gives rise its own "singular" form. Inspired by Jean-Luc Nancy’s reflections on corporeality and Adam Dziadek’s somatic criticism, I define the note as an "en-gram of the body." I analyze an isolated "pain note" as an example and consider the possibil-ity of using this category both in the context of reconstructing the genetics of the text and performing an exemplary rhythmic analysis of prose. pl
dc.subject.pl archiwum pl
dc.subject.pl genologia pl
dc.subject.pl Aleksander Wat pl
dc.subject.pl krytyka somatyczna pl
dc.subject.en archives pl
dc.subject.en genology pl
dc.subject.en Aleksander Wat pl
dc.subject.en somatic criticism pl
dc.description.number 21 pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.identifier.doi 10.14746/fp.2020.21.26056 pl
dc.identifier.eissn 2451-1404 pl
dc.title.journal Forum Poetyki = Forum of Poetics pl
dc.title.volume Poetyka i genetyka (tekstów) pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-01-07 pl
dc.participation Kmiecik, Michalina: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Teorii Literatury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk humanistycznych : literaturoznawstwo pl
.pointsMNiSW [2020 A]: 70


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska