Jagiellonian University Repository

Quelques remarques sur les diminutifs en portugais et en roumain

pcg.skipToMenu

Quelques remarques sur les diminutifs en portugais et en roumain

Show full item record

dc.contributor.author Dębowiak, Przemysław [SAP14000478] pl
dc.date.accessioned 2016-05-16T11:37:28Z
dc.date.available 2016-05-16T11:37:28Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 1732-8705 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/26054
dc.language fre pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Quelques remarques sur les diminutifs en portugais et en roumain pl
dc.title.alternative Some remarks on diminutives in Portuguese and Romanian pl
dc.title.alternative Kilka uwag o zdrobnieniach w językach portugalskim i rumuńskim pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 90-98 pl
dc.abstract.pl Przedmiotem artykułu jest zestawienie podstawowych informacji dotyczących tworzenia zdrobnień w dwóch językach romańskich nazywanych tradycyjnie peryferyjnymi – portugalskim i rumuńskim. Po rozważaniach ogólnych na temat zjawiska derywacji deminutywnej następuje porównanie jej mechanizmu w analizowanych językach, usystematyzowane w tabeli oraz zilustrowane licznymi przykładami. Szczególną uwagę zwraca się na wyrazy, które tylko formalnie zdradzają swoje pierwotne znaczenie, współcześnie zupełnie nie będąc odczuwanymi jako zdrobnienia. Wspomina się też o produktywności derywacji deminutywnej w językach portugalskim i rumuńskim, nawiązując do wyników badań B. Hasselrota. pl
dc.abstract.en The subject of the paper is a comparison of basic information concerning formation of diminutives in two Romance languages traditionally called peripheral – Portuguese and Romanian. After general considerations about the phenomenon of diminutive derivation comes a comparison of its mechanism in analysed languages, systematized in a table and illustrated with numerous examples. Special attention is put on words which only structurally reveal their primitive meaning and today are not at all understood as diminutives. The productivity of the diminutive derivation in Portuguese and Romanian is mentioned too, in reference to the results of B. Hasselrot’s studies. pl
dc.subject.pl zdrobnienia pl
dc.subject.en diminutive pl
dc.description.volume 11 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,67 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843917RC.11.011.0079 pl
dc.identifier.eissn 2084-3917 pl
dc.title.journal Romanica Cracoviensia pl
dc.language.container fre pl
dc.participation Dębowiak, Przemysław: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2011 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych