Jagiellonian University Repository

Alert - kryzys - przewrót : głos w sprawie edukacji literackiej

pcg.skipToMenu

Alert - kryzys - przewrót : głos w sprawie edukacji literackiej

Show full item record

dc.contributor.author Rusek, Marta [SAP11017364] pl
dc.date.accessioned 2021-01-02T19:38:20Z
dc.date.available 2021-01-02T19:38:20Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-4892-4 pl
dc.identifier.issn 2083-7658 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/259569
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Alert - kryzys - przewrót : głos w sprawie edukacji literackiej pl
dc.title.alternative Alert - crisis - takover : an opinion on literary education pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 495-511 pl
dc.identifier.weblink https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2019/Tom-16-zeszyt-4/art/16490/ pl
dc.abstract.pl Artykuł poświęcony jest przedstawieniu zjawisk, które określają współcześnie sytuację lektury w szkole. Składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiony został proces spadku czytelnictwa wśród uczniów i problem wrastającego krytycyzmu wobec lektur, które wcześniej uznawano za bezdyskusyjnie przynależące do kanonu. Drugi fragment dotyczy kryzysu czytelnictwa oraz czynników ten kryzys powodujących - tutaj obok zmiany kulturowych praktyk podkreślono kwestię szybkiego narastania obcości językowej oraz obyczajowej dawnych tekstów, ich przyspieszonego "starzenia się". Natomiast w części trzeciej zaproponowano rozwiązania, które mogłyby zmienić kształcenie literaturoznawcze w czytanie jako doświadczenie ważne egzystencjalnie. pl
dc.abstract.en This article is devoted to the presentation of phenomena that currently determine the role of required reading at school. It consists of three parts. The first describes the process of the decline in readership among students and the problem of growing criticism of works of literature that were previously considered as indisputably belonging to the canon. The second part concerns the reading crisis and the factors behind it - alongside the change in cultural practices special emphasis is placed here on the issue of the rapid growth of linguistic and social strangeness of older texts, their accelerated "aging". In turn, part three proposes solutions that could turn literary education into reading as an existentially important experience. pl
dc.subject.pl kształcenie literackie pl
dc.subject.pl edukacja literacka pl
dc.subject.pl kryzys czytelnictwa pl
dc.subject.pl wzorce edukacyjne pl
dc.subject.pl lekcja zerowa pl
dc.subject.pl lektura jako doświadczenie pl
dc.subject.en literary education pl
dc.subject.en reading crisis pl
dc.subject.en educational models pl
dc.subject.en introductory lesson pl
dc.subject.en reading as experience pl
dc.description.volume 16 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.identifier.doi 10.4467/23531991KK.19.045.11964 pl
dc.identifier.eissn 2353-1991 pl
dc.title.journal Konteksty Kultury pl
dc.title.volume Edukacja polonistyczna. Zderzenie z cywilizacją pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-12-31 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk humanistycznych : literaturoznawstwo pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa