Jagiellonian University Repository

Research on the identification of messages contained in the implicatures of advertisements of over-the-counter products sold in pharmacies in Poland

pcg.skipToMenu

Research on the identification of messages contained in the implicatures of advertisements of over-the-counter products sold in pharmacies in Poland

Show full item record

dc.contributor.author Śpiewla, Krzysztof [USOS174780] pl
dc.contributor.author Świeca, Leszek [USOS206897] pl
dc.date.accessioned 2020-12-28T20:55:32Z
dc.date.available 2020-12-28T20:55:32Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 2451-1986 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/259404
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Research on the identification of messages contained in the implicatures of advertisements of over-the-counter products sold in pharmacies in Poland pl
dc.title.alternative Badania nad identyfikacją przekazu z imlikatur reklam produktów sprzedawanych w aptekach bez recepty w Polsce pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 163-175 pl
dc.identifier.weblink https://www.ejournals.eu/MBK/2020/2-2020/art/18350/ pl
dc.abstract.pl Analizy instytucji monitorujących ten rynek wykazują, że z ponad 7 miliardów złotych rocznie wydawanych w Polsce na reklamę, blisko połowa przypada na reklamę leków OTC, wyrobów medycznych i suplementów diety. W związku z tym oraz regulacją prawną znacznie ograniczającą promocję w miejscu sprzedaży (Art. 93 Ustawy Prawo farmaceutyczne) reklama produktów farmaceutycznych wydaje się najważniejszym instrumentem pobudzania popytu na produkty dostępne w aptekach bez recepty oraz podstawowym źródłem wiedzy mieszkańców Polski na temat dolegliwości i ich leczenia oraz profilaktyki. Badaniu poddano 71 badanych reklam: 47 z nich to reklamy leków, 10 - wyrobów medycznych, 12 - suplementów diety i 1 żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, aż w 27% stwierdzono manipulację przekazem marketingowym. Obecne narzędzia instytucji kontroli rynku umożliwiają analizę treści eksplikowanych, ale nie implikowanych przez reklamę. Przeprowadzona analiza wykazuje, że nie wystarcza to, aby zabezpieczyć pacjentów i innych uczestników rynku przed nieuczciwą reklamą. Bezwzględnie konieczne jest uzupełnienie nadzoru nad reklamami leków, suplementów diety oraz wyrobów medycznych o analizę imlikatur zawartych w reklamach. pl
dc.abstract.en Reports by institutions monitoring this market show that of over PLN 7 billion spent annually in Poland on advertising, almost half is spent on advertising OTC medicines, medical devices and dietary supplements (Instytut Monitorowania Mediów, 2019). Considering this, and taking into account legal regulations that significantly limit promotion at the point of sale (Art. 93 of the Pharmaceutical Law Act), advertising seems to be the most important tool for stimulating demand for over-the-counter products as well as one a basic source of of the residents of Poland on ailments, their treatment and prevention. The study examined 71 advertisements, including 47 ads for medicines, 10 for medical devices, 12 for dietary supplements and 1 ad for food for special medical purposes. Among the sample, 27% ads contained manipulation in the marketing message. The current tools of market control institutions enable the analysis of explicit claims but not implied messages in advertising. Our analysis shows that this is not enough to protect patients and other market participants from misleading or false advertising. It is absolutely necessary to enhance the control over the advertising of medicines, dietary supplements and medical devices by analysing the implications contained in the advertisements. pl
dc.subject.pl reklama pl
dc.subject.pl leki pl
dc.subject.pl suplementy diety pl
dc.subject.pl prawo farmaceutyczne pl
dc.subject.pl manipulacja informacją medyczną pl
dc.subject.en advertising pl
dc.subject.en medicines pl
dc.subject.en dietary supplements pl
dc.subject.en pharmaceutical law pl
dc.subject.en manipulation of medical information pl
dc.description.number 2 (9) pl
dc.identifier.doi 10.4467/25442554.MBK.20.023.13187 pl
dc.identifier.eissn 2544-2554 pl
dc.title.journal Media, Biznes, Kultura pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-12-23 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk społecznych : nauki o komunikacji społecznej i mediach pl
.pointsMNiSW [2020 A]: 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska