Jagiellonian University Repository

Natalia Han-Ilgiewicz’s concept of rehabilitation and its contemporary interpretation

pcg.skipToMenu

Natalia Han-Ilgiewicz’s concept of rehabilitation and its contemporary interpretation

Show full item record

dc.contributor.author Kusztal, Justyna [SAP11019193] pl
dc.date.accessioned 2020-12-28T13:47:05Z
dc.date.available 2020-12-28T13:47:05Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 2543-6112 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/259376
dc.language eng pl
dc.rights Licencja Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa (CC BY-NC-ND) *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Natalia Han-Ilgiewicz’s concept of rehabilitation and its contemporary interpretation pl
dc.title.alternative Natalii Han-Ilgiewicz koncepcja resocjalizacji i jej współczesna interpretacja pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 13-34 pl
dc.identifier.weblink http://www.biografistykapedagogiczna.pl/index.php/bp/article/view/168/133 pl
dc.abstract.pl Celem niniejszego artykułu jest analiza koncepcji resocjalizacji Natalii Han- Ilgiewicz, która zapisała się w historii polskiej nauki jako wybitny pedagog specjalny. Jej dorobek jest przywoływany nie tylko przez pedagogów, gdyż kryminologia nieletnich czy psychologia i psychiatria dziecięca także odwołują się do jej badań w obszarze niedostosowania społecznego/wykolejenia dzieci i młodzieży. Była genialnym metodykiem pracy rewalidacyjnej, utalentowaną pisarką i nauczycielem akademickim. Artykuł oparto o metodę analizy treści, by na podstawie wyselekcjonowanych źródeł z literatury przedmiotu, poszukać odpowiedzi na pytanie, na czym polegała koncepcja resocjalizacji opisana i praktykowana przez Natalię Han-Ilgiewicz i jakie jest jej znaczenie we współczesnej pedagogice resocjalizacyjnej. pl
dc.abstract.en The aim of this article is to analyse the concept of social rehabilitation devel-oped by Natalia Han-Ilgiewicz, who went down in the history of Polish science as an outstanding and special educator. Her achievements are cited not only by educa-tors: Researchers in juvenile criminology, child psychology and psychiatry also refer to her research in the area of the social maladjustment/derailment of children and adolescents. She was a brilliant methodologist of revalidation work, a talented writer and academic teacher. The article is based on the method of content analysis. Based on selected sources from the literature on the subject, the author explores the concept of social rehabilitation described and practised by Natalia Han-Ilgiewicz and determines its meaning in contemporary social rehabilitation pedagogy. pl
dc.subject.pl social rehabilitation pl
dc.subject.pl treatment pl
dc.subject.pl social exclusion pl
dc.subject.pl child pl
dc.subject.pl youth pl
dc.subject.en resocjalizacja pl
dc.subject.en rewalidacja pl
dc.subject.en niedostosowanie społeczne pl
dc.subject.en dziecko pl
dc.subject.en młodzież pl
dc.description.volume 5 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.doi 10.36578/bp.2020.05.03 pl
dc.identifier.eissn 2543-7399 pl
dc.title.journal Biografistyka Pedagogiczna pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-12-28 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk społecznych : pedagogika pl
.pointsMNiSW [2020 A]: 70


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Licencja Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa (CC BY-NC-ND) Except where otherwise noted, this item's license is described as Licencja Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa (CC BY-NC-ND)