Jagiellonian University Repository

Selected aspects of Zygmunt Mysłakowski’s work entitled "O kulturze współżycia. Rozważania i propozycje" [On the culture of coexistence. Considerations and propositions] in the light of his biography

pcg.skipToMenu

Selected aspects of Zygmunt Mysłakowski’s work entitled "O kulturze współżycia. Rozważania i propozycje" [On the culture of coexistence. Considerations and propositions] in the light of his biography

Show full item record

dc.contributor.author Torowska, Joanna [SAP11015535] pl
dc.date.accessioned 2020-12-21T12:32:42Z
dc.date.available 2020-12-21T12:32:42Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 2543-6112 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/259222
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Selected aspects of Zygmunt Mysłakowski’s work entitled "O kulturze współżycia. Rozważania i propozycje" [On the culture of coexistence. Considerations and propositions] in the light of his biography pl
dc.title.alternative Wybrane aspekty "O kulturze współżycia. Rozważania i propozycje" Zygmunta Karola Mysłakowskiego w świetle życiorysu autora pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 125-149 pl
dc.identifier.weblink http://www.biografistykapedagogiczna.pl/index.php/bp/article/view/174/138 pl
dc.abstract.pl Zygmunt Mysłakowski (1890-1971) to polski pedagog związany z powstaniem oraz funkcjonowaniem wielu instytucji o charakterze naukowym, oświatowym i wychowawczym. Należy on do grona twórców polskiej pedagogiki i zaliczany do kierunku socjologicznego, kulturowego, jak i pedagogiki socjalistycznej. "O kulturze współżycia. Rozważania i propozycje" (1967, 1969) to jedna z mniej znanych prac wciąż aktualnych, mówiąca o podstawach kultury współżycia do których autor zalicza słowo, mowę, pamięć indywidualna i zbiorową jako fundamenty relacji międzyludzkich. Porusza także zagadnienie ludzi starszych i pracy zespołowej. pl
dc.abstract.en Sigmund Mysłakowski (1890-1971) is a Polish pedagogue connected with establishing and functioning of few scientific and educational institutions. He belongs to the group of creators of Polish pedagogy and is included to the sociological and cultural direction, as well as socialistic pedagogy as well. "About coexistence culture. Considerations and propositions" is one of the less known his book, still topical telling about the bases ascetcs of human relations to which he includes: word, speaking, individual and common memory. He touches also aspects of the olderly people and team work. pl
dc.subject.pl Zygmunt Mysłakowski pl
dc.subject.pl pedagog pl
dc.subject.pl kultura współżycia pl
dc.subject.pl pamięć pl
dc.subject.pl ludzie starsi pl
dc.subject.pl wspólnota pl
dc.subject.pl relacje międzyludzkie pl
dc.subject.en Zygmunt Mysłakowski pl
dc.subject.en pedagogue pl
dc.subject.en culture of coexistence pl
dc.subject.en memory pl
dc.subject.en elderly people pl
dc.subject.en community pl
dc.subject.en human relations pl
dc.description.volume 5 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.points 20 pl
dc.description.publication 1,25 pl
dc.identifier.doi 10.36578/BP.2020.05.07 pl
dc.identifier.eissn 2543-7399 pl
dc.title.journal Biografistyka Pedagogiczna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-12-18 pl
dc.participation Torowska, Joanna: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk społecznych : pedagogika pl
.pointsMNiSW [2020 A]: 70


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa