Jagiellonian University Repository

Dochodzenie roszczenia z tytułu klauzuli abuzywnej na podstawie przepisów o nienależnym świadczeniu

pcg.skipToMenu

Dochodzenie roszczenia z tytułu klauzuli abuzywnej na podstawie przepisów o nienależnym świadczeniu

Show full item record

dc.contributor.author Nycz, Maciej Aureliusz pl
dc.date.accessioned 2020-12-17T13:45:35Z
dc.date.available 2020-12-17T13:45:35Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 1731-8297 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/259076
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Dochodzenie roszczenia z tytułu klauzuli abuzywnej na podstawie przepisów o nienależnym świadczeniu pl
dc.title.alternative Pursuing claims under unfair contract terms on the basis of undue performance provisions pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 75-91 pl
dc.description.additional Streszcz. ang. s. 75. Bibliogr. s. 88-91 pl
dc.identifier.weblink https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/osap/article/view/2590/2414 pl
dc.abstract.pl Artykuł dotyczy wzajemnej relacji instytucji niedopuszczalnych postanowień umow-nych (klauzul abuzywnych) i nienależnego świadczenia. Pierwsza z nich została wprowadzona do polskiego prawa cywilnego poprzez nowelizację polskiego kodeksu cywilnego w związku z wejściem w życie dyrektywy 93/13/WE. Z kolei instytucja nienależnego świadczenia od dawna uznawana jest za metodę dochodzenia roszczeń z tytułu klauzul abuzywnych w Polsce. Wzajemne relacje przepisów dotyczących wymienionych pojęć nie zostały jeszcze dokładnie zbadane. Niemniej jednak jednoczesna analiza tych przepisów wzmacnia stwierdzenie, że roszczenie o nienależne świadczenie może być użyteczne w dochodzeniu roszczeń o wzbo-gacenie wynikające z wykonania świadczenia na podstawie nieuczciwych klauzul. Dokładnie rzecz ujmując, w celu skutecznego dochodzenia roszczenia należy powołać się na condictio indebiti. Tak uważa jednak mniejszość. Powodem, dla którego właściwą podstawą dochodzenia roszczeń jest condictio indebiti, jest sankcja bezskuteczności zastrzeżenia klauzul abuzywnych. Ponadto przepisy powinny być tak interpretowane, aby uwzględnić kontekst unijny. pl
dc.abstract.en The article deals with the mutual relations between wrongful contractual provi-sions (unfair clauses) and undue performance. The former was introduced into the Polish civil law by an amendment made to the Polish Civil Code in connection with the 93/13/EC Directive entry into force. In turn, the institution of undue performance has long been recognised in Poland as the method of pursuing claims under the unfair clauses. Mutual rela-tions of provisions pertaining to the above-mentioned notions still have not been thoroughly examined. Nonetheless, the simultaneous analysis of the provisions reinforces the statement that the undue performance claim may be useful in pursuing claims for enrichment arising from performance of service based on unfair clauses. To be exact, condictio indebiti claim shall be invoked to successfully pursue the claim. On the other hand, only a few scholars and courts deem so. The reason why this type of undue performance claim is applied lies within the pain of ineffectiveness for setting forth unfair clauses. Moreover, the provisions ought to be interpreted in a way that reflects the European Union law application. pl
dc.subject.pl nienależne świadczenie pl
dc.subject.pl niedozwolone postanowienia umowne pl
dc.subject.pl condictio indebiti pl
dc.subject.pl klauzule abuzywne pl
dc.subject.pl bezpodstawne wzbogacenie pl
dc.subject.en undue performance pl
dc.subject.en wrongful contractual provisions pl
dc.subject.en condictio indebiti pl
dc.subject.en unfair clauses pl
dc.subject.en unjustified enrichment pl
dc.description.volume 18 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.doi 10.25167/osap.2590 pl
dc.identifier.eissn 2658-1922 pl
dc.title.journal Opolskie Studia Administracyjno-Prawne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-12-17 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2020 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa