Jagiellonian University Repository

Sprawiedliwość w dokumentach Kościoła katolickiego dotyczących opieki paliatywnej

pcg.skipToMenu

Sprawiedliwość w dokumentach Kościoła katolickiego dotyczących opieki paliatywnej

Show full item record

dc.contributor.author Brusiło, Jerzy pl
dc.date.accessioned 2020-12-16T09:19:46Z
dc.date.available 2020-12-16T09:19:46Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/258983
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Sprawiedliwość w dokumentach Kościoła katolickiego dotyczących opieki paliatywnej pl
dc.title.alternative The concept of justice in the documents of the Catholic Church concerning palliative care pl
dc.type WorkingPaper pl
dc.description.physical 1-32 pl
dc.abstract.pl Celem niniejszego artykułu jest szczegółowa analiza współczesnej myśli Kościoła katolickiego w dziedzinie ogólnie pojętej sprawiedliwości, oraz próba sformułowania odpowiedzi na pytanie: czy istnieje jakiś oryginalny chrześcijański projekt sprawiedliwości w medycynie? Wydaje się, że opieka paliatywna może być dobrym laboratorium w badaniach nad sprawiedliwością w całej medycynie współczesnej. Najbardziej wymiernym kryterium sprawiedliwości u kresu życia ludzkiego jest podział środków finansowych na paliatywną opiekę oraz paliatywne leczenie, jednakże w przypadku tego samego pacjenta trudno oddzielić koszty opieki i koszty leczenia sensu stricto w fazie terminalnej choroby. W opiece u kresu życia ludzkiego, gdy środki materialne mają coraz mniejsze znaczenie, a liczą się działania ludzkie (pielęgnacyjne), można sformułować następujący szkicowy rozkład powinności w opiece paliatywnej w zgodzie z myśleniem chrześcijańskim: opieka ludzka, towarzyszenie, pielęgnacja - zawsze; chemioterapie paliatywne, radioterapie paliatywne, techniki chirurgiczne, środki farmakologiczne (poza przeciwbólowymi), użycie zaawansowanych technologii poprawiających jakość życia i umierania - niekoniecznie. pl
dc.subject.pl społeczna nauka Kościoła katolickiego pl
dc.subject.pl medycyna końca życia pl
dc.subject.pl teologia kresu życia ludzkiego pl
dc.subject.pl teologia cierpienia pl
dc.subject.pl deklaracja o eutanazji pl
dc.subject.pl etyczne aspekty eutanazji pl
dc.subject.pl sprawiedliwość ekonomiczna w medycynie pl
dc.subject.pl sprawiedliwość w opiece paliatywnej pl
dc.identifier.doi 10.26106/BDQ0-CD78 pl
dc.contributor.institution Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.references Adamowicz L. (2002), Kongregacje Kurii Rzymskiej. Kongregacja Nauki Wiary [w:] Encyklopedia katolicka, t. IX, B. Migut (red.), Lublin. pl
dc.references Ardusso F. (2001), Magisterium Kościoła. Posługa Słowa, Kraków. pl
dc.references Beauchamp T. L., Childress J. F. (1996), Zasady etyki medycznej, tłum. Witold Jacóżyński, Warszawa. pl
dc.references Biesaga T. (2006), Elementy etyki lekarskiej, Kraków. pl
dc.references Biesaga T. (2014), Spór o podstawy etyki medycznej. Teleologizm E. D. Pellegrino a kontraktualizm R. M. Veatcha, Kraków. pl
dc.references Brock D. W. (1996), When Is Patient Care Not Costworthy? [w:] Ethical Issues in death and Dying, T. L. Beauchamp, R. M. Veatch (red.), New Jersey. pl
dc.references Brusiło J. (2004), Lekarz wobec kresu życia ludzkiego w nauczaniu Kościoła i w dokumentach świeckich, Kraków. pl
dc.references Brusiło J. (red.), (2012), W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, t. II, Tarnów. pl
dc.references Brusiło J. (2015), Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej w Starym i Nowym Testamencie, praca w ramach projektu: „Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej”. pl
dc.references Cravetto E. (red.), (2011), Paliatywne leczenie [w:] Wielka Encyklopedia Medyczna 2011, t. XV, D. Fedor (red. wyd. pol.). pl
dc.references Dylus A. (2004), Społeczna nauka Kościoła [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. XXV, J. Wojnowski (red.), Warszawa. pl
dc.references Fedor D. (red. wyd. pol.), (2011), Wegetatywny stan permanentny [w:] Wielka Encyklopedia Medyczna 2011, t. XXII, E. Cravetto (red. wyd. źród. wł.). pl
dc.references Gigilewicz E. (red.), (2013), Sprawiedliwość [w:] Encyklopedia katolicka, t. XVIII, Lublin. pl
dc.references Górecki M. (2010), Przesłanie ideowe i instytucjonalizacja wspomagania umierających [w:] Prawda umierania i tajemnica śmierci, M. Górecki (red.), Warszawa. pl
dc.references Groblicki J. (1979), Cor unum [w:] Encyklopedia katolicka, t. XVIII, R. Łukaszczyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz (red.), Lublin. pl
dc.references Jan Paweł II (1979), Encyklika Redemptor hominis. pl
dc.references Jan Paweł II (1982), Myślę dziś o ludziach cierpiących. Przemówienie w czasie modlitwy „Anioł Pański”, Watykan 11 II 1979 [w:] Anioł Pański z papieżem Janem Pawłem II, S. Dziwisz, J. Kowalczyk, T. Rakoczy (red.), Watykan. pl
dc.references Jan Paweł (1984), List apostolski Salvifici doloris. pl
dc.references Jan Paweł II (1985), O cierpieniu. Wypowiedzi Ojca Świętego do chorych i pracowników służby zdrowia (1978-1982), K. Szostkiewicz, T. Żelaźnik (oprac.), Warszawa. pl
dc.references Jan Paweł II (1995), Cierpienie jest zaproszeniem. Homilia w czasie udzielania sakramentu chorych w katedrze św. Jerzego, Southwark (Wielka Brytania) 28 IV 1982 [w:] Ewangelia cierpienia w nauczaniu papieża Jana Pawła II, Z. K. Szostkiewicz (oprac.), Warszawa. pl
dc.references Jan Paweł II (1995), Trzeba rozmyślać o wartości uczestnictwa w cierpieniach Chrystusa. Homilia w bazylice św. Stefana w Budapeszcie (Węgry) 20 VIII 1991 [w:] Ewangelia cierpienia w nauczaniu papieża Jana Pawła II, Z. K. Szostkiewicz (red.), Warszawa. pl
dc.references Jan Paweł II (1997), Encyklika Centesimus annus [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków. pl
dc.references Jan Paweł II (1997), Encyklika Dominum et vivificantem [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków. pl
dc.references Jan Paweł II (2002), W leczeniu nie zapominajcie o duchowych potrzebach człowieka (23 III 2002), [w:] W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, t. II, J. Brusiło (red.), Tarnów. pl
dc.references Jan Paweł II (2012), A Message from His Holiness, Pope John Paul II, on the occasion of an international conference on the theme: „Conflict of Interest and its Significance in Science and Medicine” held in Warsaw, Poland on 5-6 April, 2002, “Science and Engineering Ethics” 8(3). pl
dc.references Jan Paweł II (2012), Człowiek chory zawsze zachowuje swą godność („Terapie podtrzymujące życie a stany wegetatywne: postępy nauki i dylematy etyczne”). Przemówienie do uczestników Międzynarodowego Kongresu Lekarzy Katolickich [w:] W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, t. II, J. Brusiło (red.), Tarnów. pl
dc.references Jan Paweł II (2012), Konflikt interesów i jego znaczenie w nauce i medycynie , tłum. Andrzej Górski [w:] W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, t. II, J. Brusiło (red.), Tarnów. pl
dc.references Jan Paweł II, Benedykt XVI (2012), Orędzia na Światowy Dzień Chorego 1993-2010 [w:] W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, t. II, J. Brusiło (red.), Tarnów. pl
dc.references Kalish R. A., Reynolds D. K. (1976), Death and ethnicity, Los Angeles. pl
dc.references Kass L. R. (1985), Toward a more natural science: biology and human affairs, New York. pl
dc.references Kongregacja Nauki Wiary (1998), Deklaracja o eutanazji Iura et bona (5 V 1980) [w:] W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, K. Szczygieł (red.), Tarnów. pl
dc.references Kongregacja Nauki Wiary (2007), Nota doktrynalna na temat pewnych aspektów ewangelizacji z 3 XII 2007 r., nr 10. pl
dc.references Kongregacja Nauki Wiary (2012), Odpowiedzi na pytania dotyczące sztucznego odżywiania i nawadniania [w:] W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, t. II, J. Brusiło J. (red.), Tarnów. pl
dc.references Kubiak A. E. (2014), Inne śmierci. Antropologia umierania i żałoby w późnej nowoczesności, Kraków. pl
dc.references Lafont Gh. (1995), Immaginer l`Église catholique, Paris. pl
dc.references Landsberg P. L. (1993), Essai sur l`experience de la mort et la problème moral du suicide, Paris. pl
dc.references Lyonnet S. (1990), Odkupienie [w:] Słownik teologii biblijnej, X. Leon-Dufour (red.), Poznań. pl
dc.references Majer P. (red.), (2011), Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, Kraków. pl
dc.references Makselon J. (1988), Lęk wobec śmierci, Kraków. pl
dc.references de Marco D., Wiker B. D. (2004), Architects of culture of death, San Francisco. pl
dc.references Mayeur J. M. (2009), Encyklika Rerum novarum (1891) i nauka społeczna Kościoła katolickiego [w:] Historia chrześcijaństwa. By lepiej zrozumieć nasze czasy, A. Corbin (red.), Kraków. pl
dc.references Międzynarodowa Komisja Teologiczna (2000), Urząd Nauczycielski Kościoła i teologia, teza 3, punkt 2 [w:] Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969-1996, J. Królikowski (red.), Kraków. pl
dc.references Moody H. R. (1992), Ethics in an Aging Society, Baltimore and London. pl
dc.references Morin E. (1980), L’uomo e la morte, Rzym. pl
dc.references Murphy D. J., Finucane T. E. (1996), New Do-Not-Resuscitate Policies. A First Step in Cost Control [w:] Ethical Issues in death and Dying, T. L. Beauchamp, R. M. Veatch (red.), New Jersey. pl
dc.references Muszala A. (2005), Medycyna luksusowa [w:] Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła, A. Muszala (red.), Radom. pl
dc.references O`Malley J. W. (2011), Co się zdarzyło podczas Soboru Watykańskiego Drugiego, Kraków. pl
dc.references Pellegrino E. D. (1986), Rationing health care: the ethics of medical gatekeeping, “The Journal of Contemporary Health Law and Policy” 2, 23-45. pl
dc.references Papieska Rada Cor Unum (1998), Niektóre kwestie etyczne odnoszące się do ciężko chorych i umierających (27.06.1981) [w:] W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, K. Szczygieł (red.), Tarnów. pl
dc.references Papieska Rada do spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia (1998), Karta Pracowników Służby Zdrowia [w:] W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, K. Szczygieł (red.), Tarnów. pl
dc.references Pellegrino E. D., Thomasma D. C. (1993), The virtues in medical practice, Oxford. pl
dc.references Pellegrino E. D. (1995), Toward a virtue-based normative ethics for the health professions, “Kennedy Institute of Ethics Journal” 5(3), 253-77. pl
dc.references Scitovsky A. A., Capron A. M. (1996), Medical Care at End of Life. The Interaction of Economics and Ethics [w:] Ethical Issues in death and Dying, T. L. Beauchamp, R. M. Veatch (red.), New Jersey. pl
dc.references Sobór Watykański II (1964), Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”. pl
dc.references Spilka B., Hood W. R., Gorusch L. (1985), The psychology of religion, New Jersey. pl
dc.references Szostkiewicz Z. K. (1995), Ewangelia cierpienia w nauczaniu papieża Jana Pawła II, Warszawa. pl
dc.references Tarnawa J. (2002), Katecheza o cierpieniu i umieraniu w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków. pl
dc.references Tarnawa J. (2003), Cierpienie. Umieranie. Nadzieja, Kraków. pl
dc.references Weiss A. (2000), Kościół katolicki – dzieje [w:] Encyklopedia katolicka, t. VIII, B. Migut (red.), Lublin. pl
dc.references Wojnowski J. (red.), (2004), Paliatywne leczenie [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. XX, Warszawa. pl
dc.references Wrońska K. (2006), Sprawiedliwość [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. V, T. Pilch (red.), Warszawa. pl
dc.references Zhavoronkov A. (2014), Pokolenie wiecznej młodości, O postępach w biomedycynie i technologiach przedłużania życia, Kraków. pl
dc.references Zuccaro C. (2004), Teologia śmierci, Kraków. pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych