Jagiellonian University Repository

Spór o przerywanie ciąży

pcg.skipToMenu

Spór o przerywanie ciąży

Show full item record

dc.contributor.author Galewicz, Włodzimierz [SAP11010843] pl
dc.date.accessioned 2020-12-16T09:16:43Z
dc.date.available 2020-12-16T09:16:43Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/258982
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Spór o przerywanie ciąży pl
dc.title.alternative The dispute over abortion pl
dc.type WorkingPaper pl
dc.description.physical 1-37 pl
dc.abstract.pl Większość uczestników sporu o aborcję zgadza się, iż aborcja jest praktyką, która wymaga jakiegoś usprawiedliwienia. Co więcej, uczestnicy sporu są także jednomyślni co do tego, że w określonych okolicznościach, układających się w pewne typowe, powtarzalne sytuacje, usprawiedliwienie aborcji jest nie tylko potrzebne, ale i możliwe. Przedmiotem sporu jest zatem "jedynie" to, jakie są to okoliczności - w jakich więc sytuacjach przerywanie ciąży jest moralnie dopuszczalne (i powinno być również prawnie dozwolone). Jednak w pytaniu o "okoliczności" czy też "sytuacje", w których aborcja jest usprawiedliwiona lub możliwa do usprawiedliwienia, chodzi de facto o dwie różne kwestie. Jedną z okoliczności, które rozstrzygają o tym, czy aborcja jest w danym wypadku moralnie dopuszczalna, stanowi powód, z którego się ją przeprowadza. Inną taką okolicznością, współdecydującą o moralności usunięcia płodu, jest jego wiek czy też stadium rozwoju, w którym się znajduje. Etyczny problem aborcji można by zatem sformułować w pytaniu: Czy dokonywanie aborcji jest w ogóle moralnie dopuszczalne (i powinno być prawnie dozwolone), a jeśli tak, to w jakim stadium ciąży i z jakiego powodu? Niniejszy artykuł stanowi przeglądu problemów i argumentów związanych z aborcją w trzech rodzajach sytuacji: w przypadku ciąży zagrażającej życiu lub zdrowiu kobiety, w przypadku ciąży wynikłej z gwałtu (czy też ogólniej - ciąży niedobrowolnej) oraz w przypadku ciężkiego lub poważnego uszkodzenia płodu. pl
dc.subject.pl etyczne problemy aborcji pl
dc.subject.pl moralna dopuszczalność aborcji pl
dc.subject.pl aborcja terapeutyczna pl
dc.subject.pl moralny status ludzkiego zarodka pl
dc.subject.pl prawo do rozporządzania ciałem pl
dc.subject.pl ciąża niedobrowolna pl
dc.subject.pl aborcja eugeniczna pl
dc.subject.pl aborcja selektywna pl
dc.identifier.doi 10.26106/ZAXV-MJ75 pl
dc.contributor.institution Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.references Beckwith F. J. (2006), Defending Abortion Philosophically: A Review of David Boonin’s A Defense of Abortion, “Journal of Medicine & Philosophy” 31(2), 177-203. pl
dc.references Benn S. I. (1983), Abortion, Infanticide, and Respect for Persons [w:] The Problem of Abortion, J. Feinberg (red.), Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, 135-144. pl
dc.references Boggio A., Corbellini, Gilberto (2009), Regulating assisted reproduction in Italy: a 5-year assessment, “Human Fertility” 12(2), 81-88. pl
dc.references Boonin D. (2002), A Defense of Abortion, Cambridge University Press. pl
dc.references Buchanan A., Brock D. W., Daniels N., Wikler D. (2000), From chance to choice: Genetics and justice, chapter 6, New York: Cambridge University Press. pl
dc.references Callahan D. (2001), Human Embryo Research: Respecting What We Destroy?, “Hastings Center Report” 31(4). pl
dc.references Curzer H. (2004), The Ethics of Embryonic Stem Cell Research, “Journal of Medicine & Philosophy“ 29(5), 533-562. pl
dc.references Davis D. S. (1997), Genetic Dilemmas and the Child’s Right to an Open Future, “Hastings Center Report” 27(2), 7-15. pl
dc.references Dworkin R. (1993), Life’s Dominion: An Argument About Abortion, Euthanasia, and Individual Freedom. pl
dc.references Feinberg J. (1980), The Child’s Right to an Open Future [w:] Whose Child? Children’s Rights, Parental Authority, and State Power, W. Aiken, H. LaFollette (red.), Totowa, NJ: Littlefield, Adams & Co. pl
dc.references Feinberg J. (1986), Abortion [w:] Matters of Life and Death. New Introductory Essays in Moral Philosophy, wyd. 2, T. Regan (red.), New York: Random House, 256-293. pl
dc.references Foot Ph. (1967), The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect, “Oxford Review” 5; [przed. w:] Foot Ph. (1978), Virtues and Vices and Other Essays in Moral Philosophy, Berkeley: University of California Press, 19-32. pl
dc.references Fuscaldo G., Savulescu J. (2005), Spare embryos: 3000 reasons to rethink the significance of genetic relatedness, “Reproductive BioMedicine Online” 10(2), 164-168. pl
dc.references Gibson S. (1998), Abortion [w:] Encyclopedia of Applied Ethics, vol 1, D. Callahan, P. Singer, R. Chadwick (red.), Academic Press. pl
dc.references Glover J. (1977), Causing Death and Saving Lives, Harmondsworth. pl
dc.references Green R. M. (1997), Parental autonomy and the obligation not to harm one’s child genetically, “Journal of Law, Medicine & Ethics” 25(1), 5. pl
dc.references Green R. M. (2001), Determining Moral Status, “American Journal of Bioethics” 2(1), 20-30. pl
dc.references Hall T. (2005), Abortion, the Right to Life, and Dependence, “Social Theory & Practice” 31(3), 405-429. pl
dc.references Hare R. M. (1975), Abortion and the golden rule, “Philosophy and Public Affairs” 4(3), 201-222. pl
dc.references Kass L. R. (1979), Making babies: revisited, “Public Interest” 54, 32-60; [przed. w:] Pence (1998), 93-117. pl
dc.references Kongregacja Nauki Wiary (1987), Instrukcja Donum vitae. pl
dc.references Kongregacja Nauki Wiary (2008), Instrukcja Dignitas personae. pl
dc.references Krimmel H. T. (1983), The case against surrogate parenting, “Hastings Center Report” 13(5), 35-39; [przed. w:] Pence (1998), 127-137. pl
dc.references Lockwood M. (2005), The moral status of the human embryo: implications for IVF, “Reproductive BioMedicine Online” 10, sup. 1, 17-20. pl
dc.references Marquis D. (1989), Why Abortion is Immoral, “Journal of Philosophy” 86(4), 183-202; [przed. w:] Pence (1998), 183-200. pl
dc.references Murphy T. F. (2009), Ethics and the prohibition of donor gametes in fertility medicine, “Reproductive BioMedicine Online” 18, sup. 1, 60-67. pl
dc.references Nelson L. J., Meyer M. J. (2005), Confronting deep moral disagreement: the President’s Council on Bioethics, moral status, and human embryos, “American Journal of Bioethics” 5(6), 33-42. pl
dc.references Noonan J. T., Jr. (1970), An Almost Absolute Value in History [w:] J. T. Noonan, Jr. (red.), The Morality of Abortion: Legal and Historical Perspectives, Cambridge, MA: Harvard University Press, 51-59. pl
dc.references Ozar D. T. (1985) The cause against thawing unused frozen embryos, “Hastings Center Report” 15(4), 7-12. pl
dc.references Papież Paweł VI (1968), Encyklika Humanae vitae, n. 12, “Acta Apostolicae Sedis” 60. pl
dc.references Pence G. E. (red.)(1998), Classic Works In Medical Ethics: Core Philosophical Readings, Boston: McGraw-Hill. pl
dc.references Pennings G. (2007), The ethics of using embryos in research, “Reproductive BioMedicine Online” 14, sup. 1, 92-97. pl
dc.references President’s Council on Bioethics (2002), Human Cloning and Human Dignity: An Ethical Inquiry, Washington, D.C.: U. S. Government Printing 175; “Issues In Law & Medicine” 18(2), chapter 6, The Ethics of Cloning-for-Biomedical-Research; http://www.bioethics.gov/reports/cloningreport/ index.html pl
dc.references President’s Council on Bioethics (2004), Reproduction and Responsibility: The Regulation of New Biotechnologies, Chapter 2: Assisted Reproduction; http://www.bioethics.gov/reports/reproductionandresponsibility/chapter2.html pl
dc.references Robertson J. A. (1983), Surrogate mothers: not so novel after all, “Hastings Center Report” 13(5), 28-35; [przed. w:] Pence (1998), 138-150. pl
dc.references Sagan A., Singer P. (2007), The Moral Status of Stem Cells, “Metaphilosophy” 38(2/3), 264-284. pl
dc.references Savulescu J., Kahane G. (2009), The Moral Obligation To Create Children With The Best Chance Of The Best Life, “Bioethics” 23(5), 274-290. pl
dc.references Scheffler S. (1982), The Rejection of Consequentialism, Revised Edition. pl
dc.references Shaw D. M. (2008), Moral Qualms, Future Persons, and Embryo Research, “Bioethics” 22(4), 218-223. pl
dc.references Slowther A. (2008) Selection of embryos, “Clinical Ethics” 3(2), 60-62. pl
dc.references Steinbock B. (2006), The Morality of Killing Human Embryos, “Journal of Law, Medicine & Ethics” 34(1), 26-34. pl
dc.references Steinbock B. (2007), The science, policy, and ethics of stem cell research, “Reproductive BioMedicine Online” 14, sup. 1, 130-136. pl
dc.references Strong C. (1997), The moral status of preembryos, embryos, fetuses, and infants, “Journal of Medicine and Philosophy” 22(5), 457. pl
dc.references Tännsjö T. (2007), Who should bear the cost of IVF? In search of a just solution, “Reproductive BioMedicine Online” 14, sup. 1, 149-157. pl
dc.references Tauer C. (1997), Bringing embryos into existence for research purposes [w:] Contingent Future Persons, N. Fotion, J.C. Heller (red.), Dordrecht: Kluver Academic Publishers, 171-189 pl
dc.references Thomson J. J. (1971), A defense of abortion, “Philosophy and Public Affairs” 1(1), 47-66. pl
dc.references Tooley M. (1972), Abortion and Infanticide, “Philosophy and Public Affairs” 2(1); [przed. w:] Peter Singer (red.)(1986), Applied ethics, Oxford: Oxford University Press (Oxford readings in philosophy), 57-85. pl
dc.references Tooley M. (2010), Abortion and Infanticide, [przerobiona wersja artykułu:] Michael Tooley (1972), Abortion and Infanticide, “Philosophy and Public Affairs” 2(1). pl
dc.references Vehmas S. (2002), Is it Wrong to Deliberately Conceive or Give Birth to a Child with Mental Retardation?, “Journal of Medicine & Philosophy” 27(1), 47-63. pl
dc.references Warren M. A. (1973), On the Moral and Legal Status of Abortion, “The Monist” 57; [przed. w:] Feinberg J. (1983), The Problem of Abortion, Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, 102-116. pl
dc.references Wasserstrom R. (1975), The Status of the Fetus, “Hastings Center Report” 5(3), 18-22. pl
dc.references Wertheimer R. (1971), Understanding the Abortion Argument, “Philosophy and Public Affairs” 1(1), 67-95. pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych