Jagiellonian University Repository

Емотивні прикметники в українській і польській мовах

pcg.skipToMenu

Емотивні прикметники в українській і польській мовах

Show full item record

dc.contributor.author Budziak, Anna [SAP11116944] pl
dc.date.accessioned 2020-12-14T13:02:17Z
dc.date.available 2020-12-14T13:02:17Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.isbn 978-3-447-11405-9 pl
dc.identifier.issn 0043-2520 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/258752
dc.language ukr pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.subject.other український словотвір pl
dc.subject.other польський словотвір pl
dc.subject.other емотивна лексика pl
dc.subject.other прикметникові деривати pl
dc.title Емотивні прикметники в українській і польській мовах pl
dc.title.alternative Emotivnì prikmetniki v ukraïns'kìj ì pol's'kìj movah pl
dc.title.alternative Emotive adjectives in Ukrainian and Polish pl
dc.title.alternative Przymiotniki ekspresywne w języku ukraińskim i polskim pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 57-66 pl
dc.description.additional Recenzowane materiały z konferencji: 22nd Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav), która odbyła się w Łodzi w dniach 10-12 września 2018 roku. pl
dc.abstract.pl W artykule porównano wykorzystywane współcześnie środki słowotwórcze służące do tworzenia przymiotników nacechowanych emocjonalnie w języku ukraińskim i polskim. W opisie zastosowano podejście bilateralne. Chociaż porównywane języki są typologicznie bliskie, obserwujemy tutaj różnice nie tylko w inwentarzu afiksów tworzących analizowane formy, ale także w łączliwości afiksów. Z przeprowadzonego zestawienia wynika, że więcej podobieństw obserwujemy wśród formacji prefiksalnych. W obu językach wykorzystuje się podobne prefiksy, zdecydowanie przeważają i nabierają produktywności elementy obcego pochodzenia. Sufiksy tworzące porównywane derywaty przymiotnikowe są niejednolite. Najczęstsze, wielofunkcyjne w obu językach i zwykle uznawane za ekwiwalenty formacje sufiksalne (czyli przymiotniki z sufiksami -енький oraz -utki) mają inną łączliwość, szerszą w języku ukraińskim. Tylko w języku polskim funkcjonują nowe formy typu milaśny z sufiksem, który tradycyjnie tworzył zgrubienia. pl
dc.abstract.en In the paper, modern derivational formants which are used for the building of the emotive adjectives in Ukrainian and Polish languages are compared. Although the compared languages are close, there are differences not only in using affixes but also in their connectivity. The research shows, that there are more similarities among prefixes. In both languages, similar prefixes are used and elements of foreign origin definitely dominate and gain productivity. The suffixes forming the compared adjectives are heterogeneous. The most common multifunctional in both languages and usually recognized equivalent suffix formations (i.e. adjectives with suffixes -енький and -utki) have a different connectivity, broader in Ukrainian. Only in Polish are there new forms, such as milaśny, with a suffix which has traditionally created augmentative forms. pl
dc.abstract.other У статті було порівняно словотвірні засоби, які в наш час використовуються для творення емоційно маркованих прикметників в українській та польській мовах. Під час аналізу було використано білатеральний підхід. Порівнювані мови типологічно близькі, проте виявлено тут різниці не тільки в інвентарі афіксів, які утворюють аналізовані форми, але й у сполучуваності афіксів. Проведене зіставлення показує, що більше подібного помічаємо серед префіксальних формацій. В обох мовах функціонують подібні префікси, більшу частоту мають морфеми іншомовного походження, які набувають продуктивності. Уживані в обох мовах суфікси - неоднорідні. Багатофункційні та найактивніше використовувані суфікси, які, як правило, вважаються еквівалентами (прикметники з суфіксами -енький та -utki) мають різну сполучуваність, ширшу в українській мові. Тільки в польській мові функціонують нові деривати типу milaśny з суфіксом, який традиційно утворював аугментативні форми. pl
dc.subject.pl ukraińskie słowotwórstwo pl
dc.subject.pl polskie słowotwórstwo pl
dc.subject.pl słownictwo emotywne pl
dc.subject.pl derywaty przymiotnikowe pl
dc.subject.en Ukrainian word-formation pl
dc.subject.en Polish word-formation pl
dc.subject.en emotive vocabulary pl
dc.subject.en derivative adjectives pl
dc.description.series Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), ISSN 2363-8605; Bd. 21 pl
dc.description.volume 65 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.identifier.eissn 2193-5475 pl
dc.identifier.eisbn 978-3-447-19977-3 pl
dc.title.journal Die Welt der Slaven pl
dc.title.volume Contributions to the 22nd Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav) pl
dc.language.container eng pl
dc.participation Budziak, Anna: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk humanistycznych : językoznawstwo pl
.pointsMNiSW [2020 A]: 200


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)