Jagiellonian University Repository

Dzieło w ruchu : o performatywnym modelu odbioru "Ulissesa" Jamesa Joyce'a

pcg.skipToMenu

Dzieło w ruchu : o performatywnym modelu odbioru "Ulissesa" Jamesa Joyce'a

Show full item record

dc.contributor.author Kozłowski, Paweł pl
dc.date.accessioned 2016-05-12T06:20:21Z
dc.date.available 2016-05-12T06:20:21Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/25560
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Dzieło w ruchu : o performatywnym modelu odbioru "Ulissesa" Jamesa Joyce'a pl
dc.title.alternative The work in progress : James Joyce's "Ulysses" as textual performance pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 95-122 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 120-122 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/e595b560-cc39-44f1-af32-5fe9a175d88b#page=95 pl
dc.abstract.pl Autor analizuje powieść Jamesa Joyce'a pod tytułem Ulisses, zwracając uwagę na poetologiczne wyznaczniki tekstualnego performansu - amorficzność dzieła, permanentną konieczność współkonstytuowania sensu teksu i jego brulionowy charakter, który wydaje się zamierzonym i konsekwentnie realizowanym konceptem. Potraktowanie performatywności jako swoistego modelu lektury wymaga zdyskontowania dla specyficznie literaturoznawczych celów kategorii opisu i analizy wypracowanych na gruncie teatrologii inspirowanej tym właśnie zjawiskiem. Na marginesie rozważań autor porusza też kwestię możliwego "postmodernizowania" Ulissesa, podkreślając wielość zaprowadzonych w nim ontologii fikcji, odczytując go w świetle rozważań Jacques'a Derridy i wykazując chaotyczną strukturę całego utworu odznaczającego się wybitnie zdarzeniowym charakterem. pl
dc.abstract.en The author analyses James Joyce's novel Ulysses, focusing attention on poetological determinants of textual performance - amorphousness of literary work, permanent necessity of co-creating the meaning and its draft shape, which seems to be an intentional and consistently realized concept. The understanding of performance as a specific mode of reading requires the reconceptualization of categories created in terms of theatrological discourse. By the way, the author raises the issue of possible postmodernization of Ulysses, emphasizing the plenty of ontologies of fiction created in this work. Therefore he interprets Joyce's novel in the context of Jacques Derrida's considerations of reading as "contrasignation" and indicates the play-element in the narrative structure of this work. pl
dc.subject.pl performatywność pl
dc.subject.pl narratologia pl
dc.subject.pl poetyka pl
dc.subject.pl modernizm pl
dc.subject.pl komunikacja literacka pl
dc.subject.en performativity pl
dc.subject.en narratology pl
dc.subject.en poetics pl
dc.subject.en modernism pl
dc.subject.en literary comunication pl
dc.description.number 10 (1) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-04-27 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska