Jagiellonian University Repository

Fenomenologii wyjście ku światłu : etyczny sens transcendentalnego pytania Edmunda Husserla

Fenomenologii wyjście ku światłu : etyczny sens ...

Show full item record

dc.contributor.author Bednarczyk, Bartosz Piotr pl
dc.date.accessioned 2016-05-12T05:47:53Z
dc.date.available 2016-05-12T05:47:53Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/25544
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Fenomenologii wyjście ku światłu : etyczny sens transcendentalnego pytania Edmunda Husserla pl
dc.title.alternative Phenomenology's departure towards the light : ethical sense of Edmund Husserl's transcendental question pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 7-24 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 23-24 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/e595b560-cc39-44f1-af32-5fe9a175d88b#page=7 pl
dc.abstract.pl Niniejszy artykuł stanowi analizę trzech motywów leżących u podstaw filozofii Husserla, które konstytuują etyczny sens fenomenologii transcendentalnej: wolności, prawdy i odpowiedzialności. Naszkicowany zostaje ich sens i znaczenie w myśli greckiej, której mądrość została zaprzepaszczona przez "zbłąkany racjonalizm". Fenomenologia Husserla odkrywa człowieka jako wolny podmiot transcendentalny, który jako warunek wszelkiego bycia-danym, nakierowany jest na prawdę. Tylko realizacja tego dążenia i kierowanie się oczywistością w życiu praktycznym i teoretycznym pozwala na istnienie autentyczne. Dzięki zastosowaniu redukcji transcendentalnej fenomenologia odsłania przed człowiekiem jego właściwe powołanie i ukazuje ukryty wymiar jego istnienia. Zajęcie postawy fenomenologicznej przypomina w pewnym sensie wyjście z platońskiej jaskini. Z owej jaskini nieautentycznego życia chce wyprowadzić nas Husserl. Fenomenologia jest zatem wyjściem ku światłu, wyjściem ku odkrytemu światłu zapomnianej odpowiedzialności. pl
dc.abstract.en The present article is the analysis of three motifs which are at the core of Husserl's philosophy and which constitute ethical sense of his transcendental phenomenology: the liberty, the truth and the responsibility. There is outlined their sense and importance in Greek thought, whose wisdom was lost by "a mistaken rationalism". Husserl's phenom-enology reveals the human being as a free transcendental subject who, as a condition of every being-given, is directed to the truth. Only realisation of this endeavour and following the evidence both in the theoretical and the practical life enable to live authentically. Thanks to application of transcendental reduction, phenomenology reveals a hidden dimension of existence. Taking phenomenological attitude resembles, in one sense, departure from Platonic cave. Husserl wants us to leave that cave of inauthentic life. Then, phenomenology may be considered as a departure towards the light, departure towards revealed light of forgotten responsibility. pl
dc.subject.pl fenomenologia pl
dc.subject.pl prawda pl
dc.subject.pl wolność pl
dc.subject.pl odpowiedzialność pl
dc.subject.pl transcendentalizm pl
dc.subject.pl racjonalizm pl
dc.subject.pl życie autentyczne pl
dc.subject.pl metafora jaskini pl
dc.subject.pl Edmund Husserl pl
dc.subject.en phenomenology pl
dc.subject.en truth pl
dc.subject.en liberty pl
dc.subject.en responsibility pl
dc.subject.en transcendentalism pl
dc.subject.en rationalism pl
dc.subject.en authentic life pl
dc.subject.en allegory of the cave pl
dc.subject.en Edmund Husserl pl
dc.description.number 10 (1) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-04-27 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska