Jagiellonian University Repository

Application of interdisciplinary theory of genres in LIS

pcg.skipToMenu

Application of interdisciplinary theory of genres in LIS

Show full item record

dc.contributor.author Nahotko, Marek [SAP11116142] pl
dc.date.accessioned 2020-11-30T16:40:38Z
dc.date.available 2020-11-30T16:40:38Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 0324-8194 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/255257
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode *
dc.title Application of interdisciplinary theory of genres in LIS pl
dc.title.alternative Zastosowania interdyscyplinarnej teorii gatunków w badaniach informatologicznych pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 57-74 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 70-72 pl
dc.identifier.weblink http://ojs.sbp.pl/index.php/zin/article/view/723 pl
dc.abstract.pl Cel/Teza: Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania interdyscyplinarnej teorii gatunków, tworzonej i rozwijanej przez uczonych wielu dyscyplin, między innymi w badaniach in­formacji naukowej (informatologii). Tezą autora jest możliwość zastosowania teorii gatunków w in­formatologii, co powinno otworzyć nowe i interesujące, interdyscyplinarne perspektywy badawcze. Koncepcja/Metody badań: Zastosowano metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu w celu omówienia podstawowych założeń interdyscyplinarnej teorii gatunków tekstu/informacji w jej roz­woju historycznym na świecie i w Polsce. Z zastosowaniem podobnej metody przedstawione zostały także najważniejsze kierunki zastosowań teorii gatunków w informatologii. Wyniki i wnioski: Zanim teoria gatunków znalazła zastosowanie w informatologii, była ona roz­wijana w wielu innych dziedzinach i dyscyplinach, takich jak: językoznawstwo, literaturoznawstwo, retoryka, komunikacja i media, analiza dyskursu, socjologia, pedagogika i innych oraz w wielu krajach na wszystkich kontynentach (głównie w USA, Australii, Brazylii i krajach skandynawskich). Sukces tej teorii, stosowanej w badaniach wielu dyscyplin, wynika z kierunków jej interdyscyplinarnego rozwoju, poczynając od klasycznych teorii językoznawczych i retoryki, w których stosowana była do badania zagadnień związanych z kategoryzacją tekstów, aż po tzw. gatunki „de facto” i ich funkcje w codziennych działaniach komunikacyjnych (podejście socjologiczne/retoryczne). Jej zastosowanie w badaniach informatologii powoduje, że obiekty informacyjne rozumiane są jako konstrukty spo­łeczne, których znaczenie jest konstruowane w dyskursie społecznym, w oparciu o wiedzę gatunkową społeczności użytkowników gatunku. Biblioteka, podobnie jak każdy system informacyjny, może być uważana za środowisko społecznej aktywności komunikacyjnej, realizowanej w powtarzalnych sytuacjach organizacji i wyszukiwania informacji. Oznacza to, że aktywność zawodowa bibliotekarza (lub innego pracownika informacji) polega na działaniach retorycznych, służących tworzeniu obiek­tów informacyjnych, w takim samym stopniu, jak innych twórców informacji, np. autorów publikacji naukowych. Funkcjonowanie systemu informacyjnego, służące tworzeniu i organizacji informacji tekstowej, powinno być badane z wykorzystaniem metod stosowanych i typowych dla innych dys­cyplin, głównie społecznych i humanistycznych, ponieważ dają one szerszą perspektywę badawczą. Oryginalność/Wartość poznawcza: W artykule opisano nadal niedostatecznie znane możliwości zastosowania teorii gatunków w badaniach informatologicznych, szczególnie z punktu widzenia możliwości współpracy naukowej z przedstawicielami innych dyscyplin, takich jak językoznawstwo i socjologia. pl
dc.abstract.en Purpose/Thesis: The article presents the possibilities of using the interdisciplinary theory of genres, developed in the study of linguistics, literary studies, rhetoric, sociology, philosophy, psychology and other disciplines, in library and information science (LIS). The article argues the application of genre theory to LIS offers a new and interesting interdisciplinary perspective.Approach/Methods: A critical analysis of the literature on the subject introduces the basic premises of the interdisciplinary theory of text/information genres in its historical development in the world and in Poland. A similar method was used to present the most important directions genre theory opens to LIS.Results and conclusions: Before genre theory was first applied to LIS, it was developed in disciplines such as linguistics, literature, rhetoric, communication and media, discourse analysis, sociology, pedagogy and others and in many countries on all continents (mainly in the USA, Australia, Brazil and Scandinavian countries). The theory’s success is a result of its interdisciplinary development, be-ginning from linguistic and classical rhetorical genres approach and problems of categorizing texts to “de facto genres” and their function in everyday communication activities (social/rhetoric approach). Applied to LIS, it frames information objects as social constructs whose meaning is constructed in social discourse, driven by genre knowledge. The library and other information systems should be treated as a social communication activity in the recurrent situation of organizing and retrieving information. It means that the work of a librarian (or other information organizers) involves rhetorical activity of creating information objects, as does the work of other information creators, e.g. authors of scholarly publications. The functioning of information system, i.e. production and organization of textual information should be investigated using methods applied in other disciplines, especially humanities and social sciences, as it allows for a broader research perspective.Originality/Value: The article describes the possibilities of applying genre theory in LIS research, which still do not receive the attention they merit. A wider knowledge of the genre theory would make possible collaborative research involving scholars of other disciplines such as linguistics and sociology. pl
dc.subject.pl badania interdyscyplinarne pl
dc.subject.pl genologia pl
dc.subject.pl interdyscyplinarność informatologii pl
dc.subject.pl teoria gatunków pl
dc.subject.pl teorie informatologii pl
dc.subject.en genre theory pl
dc.subject.en genre studies pl
dc.subject.en interdisciplinary research pl
dc.subject.en LIS interdisciplinarity pl
dc.subject.en LIS theories pl
dc.description.volume 58 pl
dc.description.number 1A (115A) pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.identifier.doi 10.36702/zin.723 pl
dc.identifier.eissn 2392-2648 pl
dc.title.journal Zagadnienia Informacji Naukowej pl
dc.title.volume Numer specjalny : Interdyscyplinarność badań nauki o informacji pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-11-24 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Studiów Informacyjnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2020 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa