Jagiellonian University Repository

Wpływ menedżeryzmu na model pracy probacyjnej

pcg.skipToMenu

Wpływ menedżeryzmu na model pracy probacyjnej

Show full item record

dc.contributor.author Stańdo-Kawecka, Barbara [SAP11010975] pl
dc.date.accessioned 2020-11-25T13:41:39Z
dc.date.available 2020-11-25T13:41:39Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 1734-5669 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/254882
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Wpływ menedżeryzmu na model pracy probacyjnej pl
dc.title.alternative Impact of managerialism on the model of probationary work pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 58-79 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 75-78. Streszcz. w j. ang. s. 79 pl
dc.identifier.weblink https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5029/4414 pl
dc.abstract.pl Problematyka artykułu koncentruje się wokół ewolucji probacji rozumianej jako ogół działań o charakterze probacyjnym w wymiarze sprawiedliwości karnej. Jednocześnie jest ona ograniczona do pracy probacyjnej z dorosłymi sprawcami przestępstw. Podstawy pracy probacyjnej we wczesnym okresie jej rozwoju były zakorzenione w inicjatywach obywateli z wyższych klas społecznych, którzy na przełomie XIX i XX w. chcieli zapewnić opiekę przestępcom, pijakom i innym „moralnie upadłym” osobom, aby przywrócić je społeczeństwu jako użytecznych obywateli. W późniejszym okresie miały miejsce liczne zmiany w zadaniach, organizacji i finansowaniu pracy probacyjnej, w wyniku których nastąpiło m.in. przekształcenie podmiotów probacyjnych z organów czysto pomocowych w organy postępowania karnego wykonawczego. Aktualny kierunek zmian w modelu pracy probacyjnej w Stanach Zjednoczonych i wielu krajach europejskich jest związany z nurtem menedżeryzmu w polityce kryminalnej. W artykule zostały przedstawione różne poglądy na temat penologii menedżerskiej oraz przejawy menedżerskich strategii w pracy probacyjnej, które powinny być łączone ze zindywidualizowanym traktowaniem sprawcy przestępstwa i wspieraniem go w procesie zmiany. pl
dc.abstract.en The article focuses on the evolution of probation, understood as all probationary activities in the criminal justice system, although its scope is limited to probationary work with adult offenders. The foundations of probationary work in the early period of its development were rooted in the initiatives of citizens from the upper social classes who at the turn of the 19th century wanted to provide protection to criminals, drunkards and other "morally fallen" people in order to bring them back to society as useful citizens. Later, there were numerous changes in the tasks, organization and financing of probation work, which resulted, among other things, in the transformation of probation agencies from purely assistance bodies into organs of executive criminal proceedings. The current direction of changes in the model of probation work in the United States and many European countries has been influenced by the trend of managerialism in criminal policy. The article presents various views on managerial penology and manifestations of managerial strategies in probation work, which should be combined with the individualized treatment of offenders and with supporting them in the process of change. pl
dc.subject.pl probacja pl
dc.subject.pl kary i środki wolnościowe pl
dc.subject.pl system wymiaru sprawiedliwości karnej pl
dc.subject.pl polityka kryminalna pl
dc.subject.pl menedżeryzm pl
dc.subject.en probation pl
dc.subject.en community sanctions and measures pl
dc.subject.en criminal justice system pl
dc.subject.en criminal policy pl
dc.subject.en managerialism pl
dc.description.volume 24 pl
dc.description.number 3 (47) pl
dc.description.publication 1,5 pl
dc.identifier.doi 10.26881/gsp.2020.3.04 pl
dc.title.journal Gdańskie Studia Prawnicze pl
dc.title.volume Kuratorska służba sądowa i jej funkcjonowanie - różne perspektywy pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-11-23 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Zakład Prawa Karnego Wykonawczego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk społecznych : nauki prawne pl
.pointsMNiSW [2020 A]: 40


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)