Jagiellonian University Repository

Analiza paradygmatyczna składników syntaktycznych jako metoda badania językowej wizji świata w utworach artystycznych (na przykładzie językowej wizji kobiety w tekstach współczesnych piosenek estradowych)

pcg.skipToMenu

Analiza paradygmatyczna składników syntaktycznych jako metoda badania językowej wizji świata w utworach artystycznych (na przykładzie językowej wizji kobiety w tekstach współczesnych piosenek estradowych)

Show full item record

dc.contributor.author Gajda-Gałuszka, Paulina [USOS62738] pl
dc.date.accessioned 2016-05-11T11:17:16Z
dc.date.available 2016-05-11T11:17:16Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/25454
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Analiza paradygmatyczna składników syntaktycznych jako metoda badania językowej wizji świata w utworach artystycznych (na przykładzie językowej wizji kobiety w tekstach współczesnych piosenek estradowych) pl
dc.title.alternative Paradigmatic analysis of constituent structures as a method to reconstruct the linguistic image of the world (based on the linguistic image of woman in contemporary stage songs) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 47-65 pl
dc.description.additional Na publikacji autorka podpisana: Gajda Paulina. Bibliogr. s. 64-65 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/11d092ed-8481-49dd-b7c4-6594b1778abc#page=47 pl
dc.abstract.pl Artykuł ma na celu przedstawienie analizy paradygmatycznej składników syntaktycznych jako metody badania językowej wizji świata w utworach artystycznych. Proponowane rozwiązanie metodologiczne zostało scharakteryzowane na przykładzie tekstów współczesnych piosenek estradowych. Wybrany gatunek tekstowy, mimo iż w kulturze współczesnej coraz bardziej zyskuje na znaczeniu, jak dotąd nie został dostatecznie zbadany. Składniki syntaktyczne wyekscerpowane z badanych piosenek poddane zostały dwóm rodzajom analizy: kategorialno-strukturalnej oraz frekwencyjnej. Pierwsza z nich pozwoliła scharakteryzować nasycenie poszczególnych pól językowych wyodrębnionymi elementami. Druga natomiast była niezbędna do wydzielenia słów kluczy oraz leksemów o średniej frekwencji, które w dalszej kolejności poddane zostały badaniom o zabarwieniu stylistycznym. Wyniki badań przeprowadzonych według powyższych założeń zostały zinterpretowane w kontekście wyłaniającej się z nich językowej wizji kobiety. Uwzględniono przy tym podobieństwa i różnice w piosenkach śpiewanych przez przedstawicieli obydwu płci. pl
dc.abstract.en The primary aim of the article is to present the paradigmatic analysis as a method to reconstruct the linguistic image of the world, that is contained in literary works. This methodology is illustrated by the example of contemporary stage songs. So far this genre has not been approached enough by Polish linguists. Contemporary stage songs provide an interesting research material in the form of constituent structures. The article includes various research options in this area, which refer to the lexical field theory introduced by Jost Trier. The first one is a structural analysis of lexical fields. This research option enables the study of all kinds of constituent structures that fill each lexical field. The second proposal is an analysis of constituent structures' frequency. This part of research makes it possible to indicate keywords and words with an average frequency. The results of each research option, presented above, have been interpreted to reconstruct the linguistic image of a woman. pl
dc.subject.pl piosenka estradowa pl
dc.subject.pl składnik syntaktyczny pl
dc.subject.pl analiza paradygmatyczna pl
dc.subject.pl językowa wizja kobiety pl
dc.subject.en stage song pl
dc.subject.en syntactic component pl
dc.subject.en paradigmatic analysis pl
dc.subject.en linguistic vision of a woman pl
dc.description.number 9 (2) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-04-27 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 2


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska