Jagiellonian University Repository

Zur (In)Korrektheit der erbrechtlichen Terminologie in der polnischen und deutschen Rechtssprache anhand ausgewählter Beispiele : eine kritische Studie

pcg.skipToMenu

Zur (In)Korrektheit der erbrechtlichen Terminologie in der polnischen und deutschen Rechtssprache anhand ausgewählter Beispiele : eine kritische Studie

Show full item record

dc.contributor.author Owsiński, Piotr [SAP14001324] pl
dc.contributor.author Paluch, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-11-19T10:24:00Z
dc.date.available 2020-11-19T10:24:00Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 0030-6444 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/254358
dc.language ger pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.subject.other Erbrecht pl
dc.subject.other polnische Rechtssprache pl
dc.subject.other deutsche Rechtssprache pl
dc.subject.other Sprachbild der Welt pl
dc.title Zur (In)Korrektheit der erbrechtlichen Terminologie in der polnischen und deutschen Rechtssprache anhand ausgewählter Beispiele : eine kritische Studie pl
dc.title.alternative On the (in)correctness in the terminology of the law of succession in the Polish and German language of law on the example of the chosen terms : critical study pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 205-216 pl
dc.abstract.pl Językowy obraz świata, stanowiący warunkowany przez daną kulturę i odzwierciedlony w języku sposób percepcji świata, oraz komunikacyjna funkcja języka, stanowić mogą bazę dla dociekań, czy – i ewentualnie w jakim stopniu – dane pojęcie używane w akcie komunikacji odzwierciedla zamysł mówiącego oraz odpowiada odbiciu obrazu tegoż pojęcia w jego świadomości oraz czy owo wyrażane przez komunikującego słowo ewokuje taki sam – albo przynajmniej podobny – obraz w świadomości odbiorcy przekazywanego komunikatu. Ranga tego zagadnienia uwypukla się w szczególności w odniesieniu do języka prawnego, w ramach którego precyzja wypowiedzi powinna być podstawowym dążeniem ustawodawcy. Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy pojęcia polskiego i niemieckiego języka prawa spadkowego zawsze oddają treść, którą mają opisywać, czy też istnieją w tych językach takie słowa, które na płaszczyźnie językowej sugerują inną treść prawną, niż ta, której nośnikiem mają one być w założeniu ustawodawców. W artykule zaprezentowane zostały wyniki analizy wybranych pojęć opisujących instytucje prawa spadkowego pod kątem pełnionej przez nie funkcji referencyjnej w nawiązaniu do odzwierciedlonego w nich językowego obrazu świata. pl
dc.abstract.en The linguistic picture of the world as the way of perception of the world determinedby the culture and reflected in the language, as well as communicative function oflanguage may constitute a basis for research of two questions: 1) whether – and towhat extent – a term used in communication act reflects the intention of the speakerand corresponds to the reflection of the picture of this term in his or her mind; 2)whether the term expressed by the speaker evokes the same – or at least similar – pic‐ture in the recipient’s mind. The importance of this matter becomes particularly evi‐dent in respect of legal language within the scope of which the utterance precisionshall be the main goal of legislators. This article is an attempt at finding the answerwhether the terms of Polish and German languages of inheritance law always expressthe content they shall reflect or whether there are such terms in both languages whichsuggest on the linguistic basis another content than that supposed by the legislators.The article presents the results of the analysis of the chosen terms describing instituti‐ons of Polish and German inheritance law in consideration of the representationfunction of the terms and the linguistic picture of the world reflected in them. pl
dc.subject.pl prawo spadkowe pl
dc.subject.pl niemiecki język prawny pl
dc.subject.pl polski język prawny pl
dc.subject.pl językowy obraz świata pl
dc.subject.en law of succesion pl
dc.subject.en Polish language of law pl
dc.subject.en German language of law pl
dc.subject.en linguistic picture of the world pl
dc.description.volume 66 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,98 pl
dc.identifier.doi 10.5771/0030-6444-2020-1-205 pl
dc.identifier.eissn 2366-6730 pl
dc.title.original O (nie)poprawności terminologii prawa spadkowego w polskim i niemieckim języku prawnym na przykładzie wybranych pojęć : studium krytyczne pl
dc.title.journal Osteuropa Recht pl
dc.contributor.translator Owsiński, Piotr [SAP14001324] pl
dc.contributor.translator Paluch, Anna pl
dc.language.container ger pl
dc.participation Owsiński, Piotr: 50%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Germańskiej pl
dc.subtype Translation pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk humanistycznych : językoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)