Jagiellonian University Repository

W poszukiwaniu straconego miasta : Lwów, Gliwice, Kraków w esejach Adama Zagajewskiego

W poszukiwaniu straconego miasta : Lwów, Gliwice, ...

Show full item record

dc.contributor.author Kuchta, Anna [USOS95873] pl
dc.date.accessioned 2016-05-11T09:40:32Z
dc.date.available 2016-05-11T09:40:32Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/25420
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title W poszukiwaniu straconego miasta : Lwów, Gliwice, Kraków w esejach Adama Zagajewskiego pl
dc.title.alternative In search of a lost city : Lviv, Gliwice and Cracow in Adam Zagajewski's essays pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 51-67 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 66-67 pl
dc.identifier.weblink http://projekty.doktoranci.uj.edu.pl/materialy/zn/zn-num-8nowy.pdf#page=51 pl
dc.abstract.pl Tematyka niniejszego artykułu, wykorzystując rozważania na pograniczu literaturoznawstwa oraz kulturoznawstwa, koncentruje się wokół eseistyki Adama Zagajewskiego oraz kreowanych przez niego obrazów trzech miast: Lwowa, Gliwic oraz Krakowa. Celem pracy jest nie tylko scharakteryzowanie tych istotnych dla pisarza miejsc jego dzieciństwa i młodości, ale także analiza ich znaczenia w szerszym, historycznym i kulturowym, kontekście. Teoretyczny wstęp nakreśla zagadnienie w oparciu o definicję miasta autorstwa Tadeusza Sławka, następnie autorka skupia się na interpretacji obrazów Lwowa, Gliwic oraz Krakowa, które wyłaniają się z esejów Zagajewskiego (w szczególności biorąc pod uwagę szkice Dwa miasta oraz W cudzym pięknie). Artykuł zestawia ze sobą opis Lwowa (miasta idealnego, lecz utraconego) z charakterystyką Gliwic (miasta przypadkowego i niechcianego przez wysiedlonych z Kresów) oraz Krakowa (miejsca, które Zagajewski wybiera samodzielnie, ze względu na jego historię oraz bliskość tradycji), aby podkreślić, iż "poszukiwanie straconego miasta" może być odczytane jako metaforyczne poszukiwanie kulturowej tożsamości i zakorzenienia. pl
dc.abstract.en The article focuses on Adam Zagajewski's essays and his description of three cities: Lviv, Gliwice and Cracow, from the perspective of literary theory and cultural studies. The main objective is not only to present how Zagajewski characterizes those important places of his childhood and adolescence, but also to analyze their significance in a wider cultural and historical context. The introduction briefly explains the subject and provides a theoretical background with Tadeusz Sławek's definition of a city. Zagajewski's selected literary works (mainly the essays: Dwa miasta and W cudzym pięknie) are then analyzed, focusing on the images of Lviv, Gliwice and Cracow that emerge from the essays. The article confronts the image of Lviv (the perfect, yet lost city) with the description of Gliwice (a city seen as a place of exile by those who were forced to leave Lviv) and Cracow (a place Zagajewski chooses because of its history, as well as its cultural and intellectual atmosphere) to emphasize the fact that the "search of a lost city" might be read as metaphorical search of cultural identity. pl
dc.subject.pl Zagajewski pl
dc.subject.pl esej pl
dc.subject.pl miasto pl
dc.subject.pl postpamięć pl
dc.subject.pl wygnanie pl
dc.subject.en Zagajewski pl
dc.subject.en essay pl
dc.subject.en city pl
dc.subject.en postmemory pl
dc.subject.en exile pl
dc.description.number 8 (1) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-04-27 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 2


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska