Jagiellonian University Repository

Domowa opieka pielęgniarska nad pacjentką po transplantacji płuc, chorującą na mukowiscydozę

pcg.skipToMenu

Domowa opieka pielęgniarska nad pacjentką po transplantacji płuc, chorującą na mukowiscydozę

Show full item record

dc.contributor.advisor Nowacka, Anna [SAP20001653] pl
dc.contributor.author Gierlach, Julia pl
dc.date.accessioned 2020-11-12T10:24:44Z
dc.date.available 2020-11-12T10:24:44Z
dc.date.submitted 2020-08-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/253598
dc.language pol pl
dc.title Domowa opieka pielęgniarska nad pacjentką po transplantacji płuc, chorującą na mukowiscydozę pl
dc.title.alternative Home nursing care for a patient after lung transplantation suffering from cystic fibrosis pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wstęp: Mukowiscydoza jest chorobą genetyczną, dziedziczoną w sposób autosomalny, recesywny. Objawy spowodowane są zaburzeniem w przewodnictwie kanałów chlorkowych i sodowych znajdujących się przede wszystkim w komórkach nabłonkowych, co prowadzi do zmian głównie w układzie oddechowym i pokarmowym. Najczęstszą przyczyną zgonów jest niewydolność oddechowa, którą obecnie można leczyć za pomocą transplantacji płuc, jednak takie rozwiązanie nie eliminuje problemów zdrowotnych i dalszych powikłań choroby, jedynie wydłuża życie i podnosi jego jakość. Cel pracy: Celem pracy było przedstawienie w formie diagnoz pielęgniarskich codziennych problemów młodej osoby chorującej na mukowiscydozę po niedawno przebytej transplantacji płuc. Materiał i metody: Osobą badaną była 19-letnia kobieta chora na mukowiscydozę po przebytej transplantacji płuc. W poniższej pracy wykorzystano metodę studium przypadku. Natomiast użytymi technikami był wywiad, obserwacja, analiza dokumentacji medycznej, pomiar oraz test do oceny jakości życia, a narzędziami badawczymi: autorski kwestionariusz wywiadu, kwestionariusz WHOQOL-BREF, historia choroby, wypisy pobytów w szpitalu, sprzęt do pomiaru podstawowych parametrów życiowych. Wyniki: Wizyty środowiskowe podczas których oceniono stan bio-psycho-społeczny pacjentki i wykorzystanie metody indywidualnego przypadku oraz wymienionych technik badawczych pozwoliły na rozpoznanie problemów zdrowotnych i przedstawienie ich w formie 10 diagnoz pielęgniarskich. Wnioski: U pacjentki występuje przede wszystkim duża liczba ryzyk związanych z postępem choroby podstawowej, chorób współistniejących, stosowanym leczeniem i przebytym przeszczepem płuc, a także deficyt wiedzy w wymienionych tematach, jak również obniżony nastrój. Podjęte interwencje opierające się w znacznej mierze na rozmowie i edukacji pacjentki przyczyniły się do zwiększenia wiedzy, a jednocześnie świadomości na temat choroby i zachęciły do pogłębiania wiedzy, regularnej obserwacji, badań i przestrzegania zaleceń lekarskich. Słowa kluczowe: mukowiscydoza, transplantacja płuc, powikłania, opieka pielęgniarska, ryzyko pl
dc.abstract.en Introduction: Cystic fibrosis is a genetic disease, inherited in an autosomal recessive manner. The symptoms are caused by disorders which occur in a sector of chloride and sodium channels mostly based in epithelial cells. It can cause changes in respiratory and digestive systems. The most common cause of deaths is respiratory failure/insufficiency which currently can be treated with a lung transplant, however this kind of solution does not eliminate health problems. Further complications of the disease can occur, but this will help to make a longer and a better quality of life. The aim: The aim of the study was to introduce by a nurse’s diagnosis a daily issues of the young person who has a cystic fibrosis and hand a lung transplant. Material and methods: The examined patient was a 19 year old woman who has a cystic fibrosis and hand a lung transplant. The following work uses the case study method. The techniques used were an interview, an observation, the analysis of the medical documentation, a measurement and a test to check the quality of life. The research tools, used were: an authorial questionnaire of the interview, a questionnaire WHOQOL-BREF, a disease history, a discharge from the hospital and an equipment to check the basic life parameters. Results: Vistits while the bio-psycho-social state of the patient was assessed, a method of an individual case and above used techniques allowed to recognise the health problems and to introduce tchem in 10 nurse’s diagnosis. Conclusions: The patient has a big numer of risks related to the disease progression, underlying conditions, the treatment used, and the lung transplant. There also seems a shortage of knowledge in mentioned subjects and lowered mood. The actions that have been taken based upon the conversations and educayion of the patient, helped with increasing awareness regarding the disease. It also encouraged the patient to gain the knowledge, to have a regular observation, to implement the appropriate tests and to follow medical recommendations. Key words: cystic fibrosis, lung transplant, complication, nursing care, risk pl
dc.subject.pl mukowiscydoza, transplantacja płuc, powikłania, opieka pielęgniarska, ryzyko pl
dc.subject.en cystic fibrosis, lung transplant, complication, nursing care, risk pl
dc.contributor.reviewer Nowacka, Anna [SAP20001653] pl
dc.contributor.reviewer Gaweł, Genowefa [SAP20000318] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-144217-248201 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)