Jagiellonian University Repository

„Motywowanie wolontariuszy na przykładzie działaności Stowarzyszenia Centrum Młodzieży Arka w Radomiu”.

pcg.skipToMenu

„Motywowanie wolontariuszy na przykładzie działaności Stowarzyszenia Centrum Młodzieży Arka w Radomiu”.

Show full item record

dc.contributor.advisor Dorczak, Roman [SAP11113983] pl
dc.contributor.author Kalinovska, Inna pl
dc.date.accessioned 2020-11-08T23:25:40Z
dc.date.available 2020-11-08T23:25:40Z
dc.date.submitted 2020-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/253156
dc.language pol pl
dc.title „Motywowanie wolontariuszy na przykładzie działaności Stowarzyszenia Centrum Młodzieży Arka w Radomiu”. pl
dc.title.alternative "Motivating volunteers on the example of the activities of the Arka Youth Center Association in Radom" pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszej pracy magisterskiej jest proces motywowania wolontariuszy na przykładzie wybranej organizacji. Głównym celem było wyłonienie najbardziej motywujących czynników motywacyjnych oraz zliczenie poziomu motywacji wolontariuszy. Analiza podstawowych pojęć z zarządzania i motywacji, a także szczegółowa charakterystyka sektorów działalności społeczno-gospodarczej posłużyło dobrym gruntem dla badania. Całe opracowanie zostało oparte na analizie literatury przedmiotu, aktów prawnych oraz dostępnych źródeł internetowych, natomiast część badawcza została osadzona w nowoczesnej metodzie IPA (Importance-Perfomance-Analysis). Stwierdzony został wynik pozytywny (0,74), nie mniej jednak proces motywowania w danej organizacji na razie nie może posłużyć wzorem - wykazała to analiza jakościowa. pl
dc.abstract.en The subject of this thesis is the process of motivating volunteers on the example of a selected organization. The main goal was to identify the most motivating factors and to count the level of volunteers' motivation. The analysis of the basic concepts of management and motivation, as well as a detailed description of the sectors of socio-economic activity provided good ground for the study. The entire study was based on an analysis of the literature on the subject, legal acts and available internet sources, while the research part was embedded in the modern IPA method (Importance-Perfomance-Analysis). A positive result was found (0.74), however, the process of motivating in the organization cannot be used as a model for now - it was shown by the qualitative analysis. pl
dc.subject.pl Motywacja, wolontariusz, IPA (Importance-Perfomance-Analysis), poziom motywacji, system motywacyjny. pl
dc.subject.en Motivation, volunteer, IPA (Importance-Perfomance-Analysis), level of motivation, motivation system. pl
dc.contributor.reviewer Dorczak, Roman [SAP11113983] pl
dc.contributor.reviewer Karna, Wioleta [SAP11019246] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-144562-267207 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)