Jagiellonian University Repository

Young Armenian Diasporans in the Fight for Genocide Recognition

pcg.skipToMenu

Young Armenian Diasporans in the Fight for Genocide Recognition

Show full item record

dc.contributor.advisor Zajączkowska-Drożdż, Agnieszka pl
dc.contributor.author Rippberger, Renee pl
dc.date.accessioned 2020-11-08T23:23:43Z
dc.date.available 2020-11-08T23:23:43Z
dc.date.submitted 2020-10-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/253145
dc.language eng pl
dc.title Young Armenian Diasporans in the Fight for Genocide Recognition pl
dc.title.alternative Młodzi Diaspory Ormiańskie w Walce o Uznanie Ludobójstwa pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Nie można nie doceniać historycznych i politycznych implikacji ludobójstwa i jego zaprzeczenia dla trajektorii i formowania się diaspory armeńskiej. Ormianie używali każdego zestawu w skrzynce narzędziowej, aby spróbować rozpoznać ludobójstwo Ormian i uzyskać sprawiedliwość, taką jak odszkodowania symboliczne, pieniężne i terytorialne. Jednak po 105 latach nadal zaprzecza się odpowiedzialności za tę klęskę i odmawia się sprawiedliwości. Opierając się na literaturze opracowanej przez badaczy zajmujących się ludobójstwem, niniejsza teza skupia się na badaniu, czym jest zaprzeczanie ludobójstwu, w jaki sposób przejawia się w sprawie ormiańskiej i jakie konsekwencje ma retoryka negacjonizmu w walce o sprawiedliwość i na potomków ofiar. W tym celu głosy młodych ormiańskich diaspory są scentralizowane, aby przeprowadzić dokładny przegląd ich interpretacji zaprzeczania, prób naprawienia braku sprawiedliwości i przyszłości tej bitwy. W rezultacie badania pokazują, że systematyczne zaprzeczanie ludobójstwu Ormian i brak sprawiedliwości stworzyły sytuację, w której te bolesne wspomnienia jątrzyły się przez lata. Jednocześnie jest spoiwem łączącym diasporę, ale chociaż żądania sprawiedliwości są głośne, młodzi diaspory przyznają, że sprawiedliwość jest niepraktyczna, a nawet niemożliwa. pl
dc.abstract.en One cannot underestimate the historical and political implications of genocide and its denial have had on the trajectory and formation of the Armenia diaspora. Armenians have used every kit in the toolbox to try and accomplish the recognition of the Armenian genocide and obtain justice such as symbolic, monetary and territorial reparations. Yet after 105 years the responsibility of this calamity continues to be denied and justice withheld. Drawing on the literature developed by genocide scholars, this thesis investigates what genocide denial is, how it manifests in the Armenian case and denialist rhetoric’s consequences on the fight for justice and on descendants of the victims. To do this, young Armenian diasporans voices are centralized to conduct a thorough review of their interpretations of denial, the attempts to rectify justice lacking, and the future of this battle. As a result, the research finds that the systematic denial of the Armenian genocide and absence of justice has created a situation in which these painful memories have festered for years. It has concurrently been the glue keeping together the diaspora but while the demands for justice are loud, young diasporans admit the impracticality or even impossibility of justice. pl
dc.subject.pl ludobójstwo, zaprzeczenie, uznanie, zadośćuczynienia, diaspora pl
dc.subject.en genocide, denial, recognition, reparations, diaspora pl
dc.contributor.reviewer Zajączkowska-Drożdż, Agnieszka pl
dc.contributor.reviewer Mach, Zdzisław [SAP11009793] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-144354-281218 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy europeistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)