Jagiellonian University Repository

Marketing ekologiczny jako koncepcja zarządzania sprzyjająca idei zrównoważonego rozwoju

pcg.skipToMenu

Marketing ekologiczny jako koncepcja zarządzania sprzyjająca idei zrównoważonego rozwoju

Show full item record

dc.contributor.advisor Baran, Grzegorz [SAP11019118] pl
dc.contributor.author Śliwińska, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-11-08T23:17:13Z
dc.date.available 2020-11-08T23:17:13Z
dc.date.submitted 2020-10-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/253105
dc.language pol pl
dc.title Marketing ekologiczny jako koncepcja zarządzania sprzyjająca idei zrównoważonego rozwoju pl
dc.title.alternative Ecological marketing as a management concept for sustainable development pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W ostatnich latach ochrona środowiska staje się coraz bardziej powszechnym zainteresowaniem społeczeństwa, a co za tym idzie także przedsiębiorców. Firmy decydują się na działania z zakresu marketingu ekologicznego, które zachęcą świadomych ekologicznie konsumentów do skorzystania z ich oferty produktów i/lub usług. Celem niniejszej pracy jest analiza jakie działania biznesowe mogą być podejmowane przez firmy, aby przyczynić się do budowania świadomości u konsumentów oraz zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. W pierwszym rozdziale pracy przybliżono istotę koncepcji zrównoważonego rozwoju, jej początków i rozwoju na przestrzeni lat, a także omówiono świadomość ekologiczną konsumentów. Drugi rozdział skupia się na pojęciu marketingu ekologicznego i wykorzystywanych w nim instrumentach. W ostatnim rozdziale empirycznym, w ramach badań przeprowadzono analizę działań biznesowych wybranych firm z zakresu marketingu ekologicznego i koncepcji zrównoważonego rozwoju na podstawie raportów zrównoważonego rozwoju. Drugą częścią badań było przeprowadzenie ankiety wśród potencjalnych konsumentów. Na podstawie analizy raportów stwierdzono, że przedsiębiorstwa coraz częściej sięgają po narzędzia marketingu ekologicznego, a także wprowadzają udoskonalenia zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju, w celu ograniczenia oddziaływania na środowisko. Wyniki ankiet wykazały, że konsumenci są coraz bardziej świadomi swoich wyborów zakupowych i chcą dbać o środowisko, dlatego wielu respondentów deklaruje, że chętnie wybiera marki proekologiczne. Oznacza to skuteczność marketingu ekologicznego oraz daje dalsze możliwości rozwoju firm w tym zakresie. pl
dc.abstract.en In recent years, environmental protection has become an increasingly popular interest of society, and thus also of entrepreneurs. Companies decide to take eco-marketing activities that will encourage environmentally conscious consumers to take advantage of their product and / or service offerings. The aim of this study is to analyze what business activities can be undertaken by companies to contribute to building consumer awareness and reducing the negative impact on the environment. The first chapter of the work presents the essence of the concept of sustainable development, its origins and development over the years, as well as the environmental awareness of consumers. The second chapter focuses on the concept of ecological marketing and the instruments used in it. In the last empirical chapter, the research conducted an analysis of the business activities of selected companies in the field of ecological marketing and the concept of sustainable development on the basis of sustainable development reports. The second part of the research was to conduct a survey among potential consumers. Based on the analysis of reports, it was found that companies are increasingly turning to ecological marketing tools, as well as introducing improvements in line with the concept of sustainable development, in order to reduce the impact on the environment. The survey results showed that consumers are very aware of their purchasing choices and want to care of the environment, which is why many respondents declare that they are willing to choose eco-friendly brands. This means the effectiveness of ecological marketing and also further development opportunities for companies in this area. pl
dc.subject.pl marketing ekologiczny, zrównoważony rozwój, świadomość konsumencka, biznesowe działania proekologiczne, raport zrównoważonego rozwoju pl
dc.subject.en ecological marketing, sustainable development, consumer awareness, pro-ecological activities, sustainable development report pl
dc.contributor.reviewer Baran, Grzegorz [SAP11019118] pl
dc.contributor.reviewer Dobrowolski, Zbysław pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-140854-267150 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)