Jagiellonian University Repository

”Wybrane cechy osobowości, wypalenie zawodowe a satysfakcja z pracy u pracowników branży budowlanej zatrudnionych za granicą”

pcg.skipToMenu

”Wybrane cechy osobowości, wypalenie zawodowe a satysfakcja z pracy u pracowników branży budowlanej zatrudnionych za granicą”

Show full item record

dc.contributor.advisor Wontorczyk, Antoni [SAP11013303] pl
dc.contributor.author Płaska, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-11-08T23:15:37Z
dc.date.available 2020-11-08T23:15:37Z
dc.date.submitted 2020-10-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/253091
dc.language pol pl
dc.title ”Wybrane cechy osobowości, wypalenie zawodowe a satysfakcja z pracy u pracowników branży budowlanej zatrudnionych za granicą” pl
dc.title.alternative “Selected personality characteristics, occupational burnout and job satisfaction of construction industry employees hired overseas” pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem poniższej pracy magisterskiej było zbadanie i porównanie sposobów postrzegania swojej obecnej sytuacji zawodowej w kategoriach poziomu satysfakcji z pracy, wypalenia zawodowego wśród pracowników fizycznych pochodzących z Polski, pracujących w Polsce oraz w Norwegii. Praca obejmuje także weryfikację mechanizmów obronnych wśród pracowników z Polski oraz sposobów radzenia sobie w sytuacji pracy poza granicami ojczyzny. Praca magisterska podzielona jest na dwie części.Część teoretyczna obejmuje cztery rozdziały. Celem tej części pracy jest wyjaśnienie tematyki, na podstawie której przeprowadzone zostało badanie. Tematyka pracy omawia definicje, modele, krytykę: satysfakcji z pracy, wypalenia zawodowego oraz odporności psychicznej. Ponadto, omówione zostały zagadnienia dotyczące zjawiska migracji zarobkowej, rozszerzone o zaprezentowanie sytuacji migracji zarobkowej Polaków do Norwegii, korzyści wynikające z migracji zarobkowej oraz towarzyszące jej zagrożenia. Ze względu na sytuację pandemii COVID-19, poruszony został temat wypalenia zawodowego, spowodowanego zmianami w organizacji pracy przez pandemię oraz zagrożeń dla migrantów zarobkowych związany z obecną sytuacją pandemii, a także wynikających z niej ograniczeń i działań podejmowanych w Norwegii na rzecz pomocy migrantom zarobkowym, w tym także Polakom.Część empiryczna opisuje cel badania, grupę badaną, sposób, w jaki przeprowadzono badanie, analizę wyników oraz wnioski z badania autorskiego wraz z weryfikacją hipotez. Badanie zostało przeprowadzone na przełomie grudnia 2019 roku oraz stycznia 2020 roku, na mężczyznach pochodzenia polskiego, aktywnych zawodowo, pracujących fizycznie w Polsce oraz w Norwegii. W badaniu zastosowano pięć kwestionariuszy, w formie papierowej: skalę rezyliencji, Minnesocki kwestionariusz zadowolenia z pracy, skalę przywiązania do organizacji Meyer i Allen, LBQ kwestionariusz wypalenia zawodowego, oraz autorski kwestionariusz, dostosowany do grupy badanej polskiej oraz norweskiej. W badaniu udział wzięło 61 osób.Na wyniki badania w formie niewielkiej grupy badawczej wpływ miała panująca w trakcie powstawania pracy magisterskiej pandemia COVID-19, uniemożliwiająca osobisty dostęp do osób badanych. pl
dc.abstract.en The aim of this master's thesis was to examine and compare the ways of perceiving one's current professional situation in terms of the level of job satisfaction, occupational burnout among manual workers from Poland, working in Poland and Norway. The work also includes the verification of defense mechanisms among employees from Poland and the methods of coping with the situation of work abroad. The master's thesis is divided into two parts.The theoretical part consists of four chapters. The aim of this part of the work is to explain the subject on the basis of which the research was conducted. The subject of the work discusses the definitions, models, and criticism of: job satisfaction, professional burnout and mental resilience. In addition, the issues related to the phenomenon of economic migration were discussed, expanded to include the situation of economic migration of Poles to Norway, the benefits of economic migration and the accompanying threats. Due to the situation of the COVID-19 pandemic, the topic of occupational burnout caused by changes in the organization of work caused by the pandemic and threats to economic migrants related to the current situation of the pandemic, as well as the resulting restrictions and actions taken in Norway to help economic migrants were discussed, including Poles.The empirical part describes the aim of the research, the research group, the way the research was conducted, the analysis of the results and the conclusions of the author's research together with the verification of hypotheses. The study was conducted at the turn of December 2019 and January 2020, on men of Polish origin, professionally active, physically working in Poland and Norway. Five paper-based questionnaires were used in the study: the resilience scale, the Minnesota job satisfaction questionnaire, the scale of attachment to the Meyer and Allen organization, the LBQ occupational burnout questionnaire, and the author's questionnaire, adapted to the Polish and Norwegian study groups. 61 people took part in the study.The results of the study in the form of a small research group were influenced by the COVID-19 pandemic during the writing of the thesis, which prevented personal access to the respondents. pl
dc.subject.pl migracja zarobkowa; pracownicy fizyczni; Polska; Norwegia; satysfakcja z pracy; wypalenie zawodowe; prężność psychiczna; COVID-19 pl
dc.subject.en labor migration; physical employees; Poland; Norway; job satisfaction; occupational burnout; resilience; COVID-19 pl
dc.contributor.reviewer Wontorczyk, Antoni [SAP11013303] pl
dc.contributor.reviewer Noworol, Czesław [SAP11011662] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-140544-209951 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy psychologia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)