Jagiellonian University Repository

Psychospołeczne uwarunkowania sukcesu w przedsiębiorczości.

pcg.skipToMenu

Psychospołeczne uwarunkowania sukcesu w przedsiębiorczości.

Show full item record

dc.contributor.advisor Łącała, Zofia [SAP11013047] pl
dc.contributor.author Micor, Maksymilian pl
dc.date.accessioned 2020-11-08T23:14:45Z
dc.date.available 2020-11-08T23:14:45Z
dc.date.submitted 2020-10-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/253079
dc.language pol pl
dc.title Psychospołeczne uwarunkowania sukcesu w przedsiębiorczości. pl
dc.title.alternative Psychosocial determinants of success in entrepreneurship. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Głównym celem pracy jest sprawdzenie wpływu determinant psychospołecznych na osiągnięty sukces w biznesie. Badania zostały przeprowadzone za pomocą autorskiej ankiety na próbie 99 przedsiębiorców. Respondentów udało się podzielić na dwie grupy kryterialne ze względu na stopień osiągniętego sukcesu w biznesie. Wyniki w porównywanych grupach wykazują istotne różnice przede wszystkim w zakresie wskaźników demograficznych, barier oraz zmiennych indywidualnych. W przypadku wskaźników demograficznych różnice zostały stwierdzone ze względu na płeć, zasięg prowadzenia firmy oraz liczbę zatrudnionych pracowników. Najważniejszymi motywami prowadzenia własnej działalności gospodarczej okazały się: chęć zwiększenia własnego dochodu, realizacji własnych celów, pragnień oraz zainteresowań, a także potrzeba usamodzielnienia się. Grupa respondentów, która osiągnęła sukces w biznesie, jako główna barierę w prowadzeniu firmy wskazała rozbudowaną biurokrację. Natomiast obydwie grupy uważają, że najbardziej uciążliwą przeszkodą jest wysoka konkurencja na rynku. W zakresie predyspozycji indywidualnych istotne różnice w porównywanych grupach dotyczyły zarówno cech osobowościowych, jak i zdolności przywódczych. Grupa odznaczająca się wysokim sukcesem firmy posiada w większym stopniu takie cechy jak: dobra organizacja pracy i czasu, dążenie do wyznaczonych celów pomimo przeciwności, optymizm, uczenie się na własnych błędach oraz pomysłowość i elastyczność w zachowaniu. Zdolności przywódcze polegają na zachowaniu dobrych relacji z podwładnymi oraz na ich umiejętnym kontrolowaniu. pl
dc.abstract.en The main purpose of this study is to check the influence of psychosocial determinants on success achieved in business. Comprehensive researches have been carried out by means of an original survey with 99 entrepreneurs. The results of the researches show that respondents can be divided into two groups according to the degree of success in business. The results in 73 comparable groups show significant differences, especially in terms of demographic indicators, barriers and individual variables. As far as demographic indicators are concerned the differences have been identified according to gender, business area and the number of employees. The biggest motives of running one’s own business turned out to be a desire to make a greater profit, a need to realize one’ s own purposes and a wish for self-sufficiency and independence. The respondents who achieved success in business indicate excessive bureaucracy as the main obstacle to their activity. Both groups of respondents point out that today’ s highly competitive market is the most disturbing element of their work. As far as individual abilities are concerned the most relevant differences between the two groups compared are connected with both, personalities and leadership qualities. The group with great success in business can be described as having such qualities as: a good organization of work and time management, a desire to accomplish one’ s goals despite difficulties, optimism, ability to learn from mistakes, creativity and flexibility in behaviour. Leadership qualities are connected with good employer-employee relationship and a skilful control of the latter. pl
dc.subject.pl przedsiębiorczość, sukces, determinant pl
dc.subject.en entrepreneurship, success, determinants pl
dc.contributor.reviewer Łącała, Zofia [SAP11013047] pl
dc.contributor.reviewer Marek, Tadeusz [SAP11007137] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-140257-232381 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie firmą pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)