Jagiellonian University Repository

Wsparcie przedsiębiorczości kobiet jako element polityki równościowej

pcg.skipToMenu

Wsparcie przedsiębiorczości kobiet jako element polityki równościowej

Show full item record

dc.contributor.advisor Prawelska-Skrzypek, Grażyna [SAP11006568] pl
dc.contributor.author Stroińska, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-11-08T23:10:21Z
dc.date.available 2020-11-08T23:10:21Z
dc.date.submitted 2020-10-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/253032
dc.language pol pl
dc.title Wsparcie przedsiębiorczości kobiet jako element polityki równościowej pl
dc.title.alternative Support entrepreneurship for women as a part of equality policy pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem pracy jest sytuacja kobiet na rynku pracy oraz sposoby wpływania na rozwój ich aktywności/przedsiębiorczości. Celem pracy jest pokazanie na tle polityki równościowej działań wspierających aktywność zawodową kobiet, a także zaprojektowanie autorskiej koncepcji projektu wspierającego ich aktywność na rynku pracy i w obszarze przedsiębiorczości. Autorka omawia doświadczenia organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw kobiet w Polsce. Dzięki zastosowaniu podejścia badawczego action research, strategii społecznych badań w działaniu oraz feministycznych partycypacyjnych badań w działaniu, autorka diagnozuje problemy poszczególnych organizacji oraz problemy ich beneficjentek - kobiet stykających się z dyskryminacją na rynku pracy. Przedstawia wyniki swoich badań oraz swoje rekomendacje, które umożliwiają wzrost przedsiębiorczości wśród kobiet i ich ogólny udział w rynku pracy. pl
dc.abstract.en The subject matter of the work is the situation of women on the labour market and ways of influencing on the development of their activity/entrepreneurship. The aim of the work is to show, in the background of equality policy, actions supporting women's professional activity, and to design a proprietary conception of project to support their activity in the labour market and in the field of entrepreneurship. The author discusses the experience of NGOs dealing with the protection of women's rights in Poland. Thanks using an action research approach, 3rd person action research, and feminist participatory action research, the author diagnoses the problems of individual organizations and the problems of their beneficiaries - women faced with discrimination in the labour market. She presents the results of her research and her recommendations that enable women to increase entrepreneurship and their overall participation in the labour market. pl
dc.subject.pl DYSKRYMINACJA, KOBIETY, ORGANIZACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, RÓWNOŚĆ. pl
dc.subject.en DISCRIMINATION, ENTREPRENEURSHIP, EQUALITY, ORGANISATIONS, WOMEN. pl
dc.contributor.reviewer Prawelska-Skrzypek, Grażyna [SAP11006568] pl
dc.contributor.reviewer Maciąg, Justyna pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-139367-188442 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy polityka społeczna pl
dc.fieldofstudy zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)