Jagiellonian University Repository

Kompetencje pracowników jako podstawa sukcesu firmy

pcg.skipToMenu

Kompetencje pracowników jako podstawa sukcesu firmy

Show full item record

dc.contributor.advisor Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.contributor.author Wałęga, Martyna pl
dc.date.accessioned 2020-11-08T23:10:03Z
dc.date.available 2020-11-08T23:10:03Z
dc.date.submitted 2020-10-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/253029
dc.language pol pl
dc.title Kompetencje pracowników jako podstawa sukcesu firmy pl
dc.title.alternative Employee competences as the basis for company's success pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W pracy tej omówione zostaną zagadnienia związane z kompetencjami, które stanowią podstawę sukcesu firm, a które to kompetencje stanowią niewyczerpany i wciąż poszerzający się w odpowiedzi na potrzeby rynku katalog. Przedstawione zostanie spojrzenie umożliwiające wyodrębnienie kilku grup kompetencji, na przykład tych, które najbardziej pożądane są współcześnie czy tych, które wiążą się z osobistymi cechami pracowników. Jako ilustrację zawartej w temacie tezy przytoczone zostały przykłady konkretnych firm, które w różnych warunkach rynkowych odniosły sukces i stanowią przykład tego, że za strategią, efektywnym przywództwem, innowacyjnością i innymi czynnikami wprost przekładającymi się na sukces firmy stoją właśnie pracownicy, których pomysłów i zaangażowania nie sposób zastąpić pracą żadnej maszyny. Przedstawione zostały również modele-sugestie dla pracodawców, którzy swoje działania chcą opierać na kompetencjach i zadowoleniu pracowników, jak choćby kultura upodmiotowienia – włączania pracowników w podejmowanie decyzji. Duży nacisk postawiony został również na zagadnienia związane z przywództwem, oparte w głównej mierze na poglądach klasyków – Griffina, Blancharda i Armstronga. W rozdziale trzecim przedstawione natomiast i omówione zostały wyniki ankiety przeprowadzonej wśród pracowników, w której odpowiadali na pytania związane tak ze swoimi kompetencjami, jak i kompetencjami swoich współpracowników, liderów, a także tymi, które przypisać można niejako całym organizacjom, czy wreszcie na pytanie zawarte w tezie pracy – czy kompetencje, które posiadają przyczyniają się do sukcesu firm, w których pracują. pl
dc.abstract.en This thesis discusses matters related to competencies, which are the basis for the success of companies. Such competences constitute an inexhaustible and constantly expanding catalog in response to market needs. Presented view shows the identification of several groups of competences, for example those that are most desired, are contemporary or related to the personal characteristics of employees. As an illustration of the thesis contained in the topic, there are examples of specific companies that have been successful in various market conditions. Such companies example that - behind the strategy, effective leadership and innovation - a crucial part of company's success are employees. For employers who want to base their actions on the competences and satisfaction of employees, such as the culture of empowerment - involving employees in decision-making – applicable models-suggestions are also presented. Much emphasis is also placed on matters related to leadership, based mainly on the views of the classics - Griffin, Blanchard and Armstrong. In the third chapter, the results of a survey conducted among employees were presented and discussed. They answered questions related to their competences, as well as the competences of their co-workers, leaders and those that can be attributed to whole organizations. The last question asked was related to the thesis title – if the competences they have contribute to the success of the companies they work in. pl
dc.subject.pl pracownik sukces kompetencje przywództwo motywowanie pl
dc.subject.en employee success competences leadership motivating pl
dc.contributor.reviewer Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-139254-214443 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy psychologia w zarządzaniu pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)