Jagiellonian University Repository

Zapalenie piersi u pacjentki po profilaktycznej mastektomii z rekonstrukcją piersi

pcg.skipToMenu

Zapalenie piersi u pacjentki po profilaktycznej mastektomii z rekonstrukcją piersi

Show full item record

dc.contributor.advisor Dziedzic, Małgorzata [SAP20002351] pl
dc.contributor.author Kubowicz, Sara pl
dc.date.accessioned 2020-11-08T23:09:02Z
dc.date.available 2020-11-08T23:09:02Z
dc.date.submitted 2020-08-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/253018
dc.language pol pl
dc.title Zapalenie piersi u pacjentki po profilaktycznej mastektomii z rekonstrukcją piersi pl
dc.title.alternative Breast inflammation in a patient after prophylactic mastectomy with breast reconstruction pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wstęp: Najczęściej diagnozowanym nowotworem złośliwym u kobiet jest nowotwór piersi. Bardzo skuteczną formą jego prewencji jest profilaktyczna mastektomia. Ten rodzaj profilaktyki kierowany jest do kobiet z grup wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka rozwoju raka piersi. Postęp w wykrywaniu kobiet z tych grup jest możliwy dzięki badaniu mutacji genów, głównie BRCA1 i BRCA2. Współcześnie zaleca się wykonanie profilaktycznej mastektomii z jednoczasową rekonstrukcją piersi, w celu zminimalizowania powikłań psychologicznych po odjęciu piersi. Ostatnimi laty zainteresowanie operacją bardzo wzrosło, co przyniosło pozytywne jak i negatywne skutki. Zauważono częsty deficyt wiedzy pacjentek, na temat fizycznych, emocjonalnych jak i seksualnych powikłań po operacji.Cel pracy: Celem pracy było opracowanie diagnoz pielęgniarsko- położniczych oraz planu opieki nad pacjentką w oddziale ginekologii i onkologii klinicznej, hospitalizowanej z powodu rozwinięcia zapalenia piersi po profilaktycznej mastektomii z rekonstrukcją.Materiał i metody: W pracy została wykorzystana metoda studium indywidualnego przypadku, w której badaniem została objęta 39 letnia pacjentka w trakcie 11 dniowego pobytu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. W celu zgromadzenia danych zostały wykorzystane takie techniki badawcze jak wywiad, obserwacja stanu ogólnego pacjentki oraz analiza dokumentacji medycznej.Wyniki: : U pacjentki rozpoznano wiele problemów pielęgnacyjnych. Główne z nich to silny stres z powodu hospitalizacji, lęk przed utratą zrekonstruowanej piersi oraz dyskomfort i odczuwana samotność z powodu przedłużającego się pobytu w szpitalu. Pacjentka wymagała dużego wsparcia psychicznego ze strony personelu i działań edukacyjnych na temat samopielęgnacji po operacji.Wnioski: Dzięki rozpoznaniu problemów pielęgnacyjnych oraz wdrożeniu odpowiednich czynności pielęgniarskich stan piersi polepszył się i pacjentka mogła zostać wypisana ze szpitala. pl
dc.abstract.en Introduction: The most frequent malignant tumor among women is breast cancer. The highly effective way to avoid breast cancer is prophylactic mastectomy. This kind of prevention is reffered to women with high and extremely high risk of breast cancer. Progress in detecting women from these groups is possible due to gene mutation testing, mainly BRCA1 and BRCA2. Nowadays it is rekommended to perform prophylactic mastectomy with immediate breast reconstruction in order to minimize psychological complications after mastectomy. In recent years, interest in the surgery has increased significantly, which has brought positive and negative effects. It is noticed a frequent deficit of knowledge about physical, emotional and sexual complications after surgery.Aim: The purpose of the study was to develop nursing- obstetric diagnoses and nursing care’s plan of patient in gynekology and onkology ward who was being hospitalised because of the development of breast inflammation after preventive mastectomy with reconstruction.Materials and methods: In this study was used the method of individual case of 39 years old patient during 11 days stay in Uniwersity Hospital in Cracow. In order to collect the data, it was used research techniques such as: interview, observation of the patient's general condition and analysis of medical recordsResults: The patient was diagnosed with many nursing problems. The main difficulties were severe stress due to hospitalization, fear of losing a reconstructed breast, as well as discomfort and loneliness due to prolonged hospitalisation. The patient needed a lot of mental support from the medical staff and education on self-care after surgery.Conclusion: Due to the diagnosis of nursing problems and the implementation of appropriate nursing activities, the breast condition improved and the patient could have been discharged from the hospital. pl
dc.subject.pl rak piersi, profilaktyczna mastektomia, rekonstrukcja piersi, BRCA, zapalenie piersi pl
dc.subject.en breast cancer, prophylactic mastectomy, breast reconstruction, BRCA, breast inflammation pl
dc.contributor.reviewer Dziedzic, Małgorzata [SAP20002351] pl
dc.contributor.reviewer Prażmowska, Barbara [SAP20000324] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-138932-244582 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy położnictwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)