Jagiellonian University Repository

Na czym polega siła kobiet. Analiza programu „Siła kobiet”

pcg.skipToMenu

Na czym polega siła kobiet. Analiza programu „Siła kobiet”

Show full item record

dc.contributor.advisor Świerczyńska-Głownia, Weronika [SAP11018722] pl
dc.contributor.author Fortuna, Kinga pl
dc.date.accessioned 2020-11-08T23:03:21Z
dc.date.available 2020-11-08T23:03:21Z
dc.date.submitted 2020-10-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252969
dc.language pol pl
dc.title Na czym polega siła kobiet. Analiza programu „Siła kobiet” pl
dc.title.alternative What is women's power? Analysis of the program "Women's Power" pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Czym jest siła kobiet? Analiza programu „Siła kobiet”Niniejsza praca w całości poświęcona jest kobietom. Odpowiada na pytanie, czym jest „siła kobiet” i jak się objawia. Przybliża także akceptowalne i stereotypowe role społeczne kobiet oraz zmiany w tym zakresie, jakie zachodziły na przestrzeni dziejów. Celem pracy było poznanie, jak w gościach programu Katarzyny Janowskiej „Siła kobiet” rozbudzane było poczucie „siły” oraz jak czują się w umieszczaniu ich w schematycznych ramach kobiecości. W tym celu posłużono się analizą jakościową, która pozwoliła sprawdzić, jak rodzina, wychowanie, socjalizacja i społeczeństwo wpłynęły na osąd danej osoby. Analiza obejmowała 35 wyemitowanych odcinków programu „Siła kobiet”, w których gośćmi były kobiety z pierwszych stron gazet. W badaniach posłużono się narzędziem klucza kategoryzującego z zastosowaniem kodowania wielokrotnego, rozbudowanego o opis symbolu siły przypisanego do danego gościa programu. Wnioski z analizy pozwoliły odpowiedzieć na wyżej wymienione pytania oraz wykazały, że „siła” jest pewnego rodzaju wewnętrzną motywacją i nadzieją, która pomaga w realizacji określonych celów oraz pozwala na wyjście poza ramy narzucane przez społeczeństwo i media. Przeanalizowana sytuacja społeczna kobiet potwierdziła także, że kobiety już od najdawniejszych czasów na każdym kroku pokazywały swoją siłę i robią to do tej pory. Kobiecość i bycie kobietą może być równocześnie siłą i słabością. To swego rodzaju walka przeciwstawieństw, której wynik zależny jest tylko od kobiet. pl
dc.abstract.en What is women's power? Analysis of the program "Women's Power" This work is entirely devoted to women. It answers the question of what "women's power" is and how it manifests itself. It also introduces the accepted and stereotypical social roles of women and changes in this area that have occurred throughout history. The aim of the study was to find out how in the guests of Katarzyna Janowska's program "Women's Strength" the feeling of "strength" was awakened and how they felt in placing them in the schematic framework of femininity. For this purpose, a qualitative analysis was used to check how the family, upbringing, socialization and society influenced a person's judgment. The analysis included 35 aired episodes of the "Power of Women" program, in which women from the front pages were guests. The research used a categorizing key tool with the use of multiple coding, extended by a description of the symbol of strength assigned to a given guest of the program. The conclusions from the analysis allowed to answer the above-mentioned questions and showed that "strength" is a kind of internal motivation and hope that helps in achieving specific goals and allows to go beyond the framework imposed by society and the media. The analyzed social situation of women also confirmed that women from the earliest times showed their strength at every step and they have been doing it until now. Femininity and being a woman can be both strength and weakness. It is a kind of opposition struggle, the outcome of which depends only on women. pl
dc.subject.pl Siła, kobieta, kobiecość, stereotypy, role społeczne, dyskryminacja, media lifestyl'owe pl
dc.subject.en Power, woman, femininity, stereotypes, social roles, discrimination, lifestyle media pl
dc.contributor.reviewer Szymańska, Agnieszka [SAP11018723] pl
dc.contributor.reviewer Świerczyńska-Głownia, Weronika [SAP11018722] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-129957-197361 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo i komunikacja społeczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)